#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Místní poplatky


Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (poplatek za odpad)

500,- Kč/rok  -  fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
-  které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky   povolen   
   trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
-  která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na     
   území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
-  které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo
   dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců

500,- Kč/rok  -  fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
    rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

splatnost do 15.února – I. pololetí   - 250,- Kč  
                  do 15.srpna – II. pololetí -  250,- Kč

Osvobození a úlevy od poplatku jsou uvedeny v Čl.6 - OZV č. 2/2017 uveřejněné na stránkách města.


Roční poplatek za psa - splatnost do 15.února                                                                              

180,- Kč - za prvního psa
300,- Kč - za druhého a dalšího psa                                                                                           

90,- Kč   - za prvního psa u držitele, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu
180,- Kč - za druhého a dalšího psa držitele, který je poživatelem důchodu
180,- Kč - při souběhu dvou důchodů nebo důchodu a jiného příjmu.

Při platbě poplatku za psa je nutné nahlásit toho poplatníka, který vyplnil přihlášku k místnímu poplatku ze psů. Důležité je také oznámit ztrátu, úhyn, popřípadě darování nebo prodej psa, aby mohl být poplatník vyřazen z evidence.  

 

Ceník za uložení stavebního odpadu na sběrném dvoře
Poplatek za odpad ukládaný na Sběrném dvoře ul. Hašlerova 32, Město Albrechtice pod kódem 170904 a směsný stavební a demoliční odpad neuvedený pod kódem 170901, 170902, 170903 za jednotnou částku 100,- Kč vč. DPH za přívěsný vozík (500 kg/na č.p. za RD nebo bytovou jednotku/ za rok). Jeden vozík na č.p. za RD nebo bytovou jednotku za rok je zdarma.

 

Pronájmy nebytových prostor

 Ceny za pronájem nebytových prostor nemovitostí v majetku města  s platností od 1.1.2011  schválilo ZM s číslem usnesení 10/30/887/2  takto :
 

I. Cenové pásmo pro nemovitosti s polohou na nám. ČSA, dle druhu prostoru jsou stanoveny

 • 63,-Kč za obchodní, restaurační, reprezentační, školské, zdravotnické, kancelářské, výrobní a další prostory obdobných vlastností
 • 50,- Kč za ostatní prostory


II. Cenové pásmo pro nemovitosti s polohou mimo nám. ČSA,  dle druhu prostoru jsou
stanoveny

 • 26,-Kč za obchodní, restaurační, reprezentační, školské, zdravotnické, kancelářské,výrobní a další prostory obdobných vlastností
 • 23,- Kč za ostatní prostory.

 

Správní poplatky - matrika
 • ohlášení změny místa trvalého pobytu
  Sazba v Kč: 50,- Osvobození: osoby mladší 15 let
 • při podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu hradí navrhovatel za každou osobu poplatek
  Sazba v Kč: 100,- 
 • při podání žádosti o ukončení trvalého pobytu na území České republiky se hradí na ohlašovně v místě trvalého pobytu správní poplatek
  Sazba v Kč: 100,-
       na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí pak správní poplatek
       Sazba v Kč: 300,-
 • uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR
  Sazba v Kč: 3000,-  Předmětem poplatku nejsou: osoby těžce zdravotně postižené
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze 1 má trvalý pobyt na území ČR
  Sazba v Kč: 2000,-
 • manželství uzavírané mimo stanovenou dobu nebo úředně určenou místnost
  Sazba v Kč: 1000,-
 • vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu (duplikáty)
  Sazba v Kč: 100,-    Osvobození: v zákonem stanovených případech
 • ověřování listin - vidimace
  Sazba v Kč: 30,- (za každou i započatou stránku)
  Osvobození: v zákonem stanovených případech
  Předmětem poplatku nejsou: zákonem stanovené případy
 • ověřování podpisu - legalizace
  Sazba v Kč: 30,- (za každý podpis nebo otisk)
  Osvobození: v zákonem stanovených případech
 • změna příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyč. nebo na dřívější příjmení
  Sazba v Kč: 100,-
  Osvobození: např. v důsledku rozvodu a v ostat. zákonem stanovených případech
 • změna jména nebo příjmení v ostatních případech
  Sazba v Kč: 1000,-
  Osvobození: v zákonem stanovených případech
 • vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR
  Sazba v Kč: 100,-
  Předmětem poplatku nejsou: vydání osvědč. nebo potvrz. o stát.obč. pro účely vydání prvního OP

 

Ceník za zveřejnění reklamy v propagačním materiálu města

Rada města Město Albrechtice stanovuje cenu za zveřejnění reklamy na propagačním materiálu města: zveřejnění reklamy na propagačním materiálu města 500,- Kč bez DPH.

Ceník byl schválen usnesením Rady města Město Albrechtice číslo 30/08/438 s účinností od 22.10.2008.


Luděk Volek v.r.
starosta města

 

Ceník za kopírování

Rada města Město Albrechtice stanovuje cenu za čb kopírování:

formát A4  
jednostranně

3,- Kč/kus

oboustranně

5,- Kč/kus

   
formát A3  
jednostranně

6,- Kč/kus

oboustranně

10,- Kč/kus

Ceník byl schválen usnesením Rady města Město Albrechtice číslo 27/08/347 s účinností od 1.7.2014.


Luděk Volek v.r.
starosta města

 

Ceník za zveřejnění inzerce, reklamy ve zpravodaji města

Rada města Město Albrechtice stanovuje cenu za zveřejnění inzerce, reklamy ve  zpravodaji města:

zveřejnění  inzerce, reklamy ve zpravodaji města  
celá stránka

600,- Kč bez DPH

polovina stránky

300,- Kč bez DPH

třetina stránky

200,- Kč bez DPH

čtvrtina stránky

150,- Kč bez DPH

osmina stránky

75,- Kč bez DPH

Ceník byl schválen  radou města dne 18.5.2015  pod č.us. 15/09/229 s účinností od 1.6.2015

Luděk Volek v.r.
starosta města

 

Ceník pronájmu hrobových míst

na území města Město Albrechtice a úhrady za služby spojené s nájmem místa:

 

nájem Kč /m2/rok

služby Kč/m2/rok

celkem Kč/m2/rok

 

 

 

 
hrobové místo

7,-

73,-

80,-

hrobka

7,-

73,-

80,-

urnové místo

7,-

73,-

80,-

Službami, které jsou spojené s pronájmem hrobového místa se rozumí:
a) vedení evidence o hrobových místech
b) používání vody k zalévání
c) zajišťování odvozu a likvidace odpadu
d) úprava a údržba společných prostor, včetně sekání trávy a údržby komunikací
e) osvětlení hřbitova

Ceník byl schválen usnesením Rady města Město Albrechtice dne 13.4.2015 číslo usnesení  15/8/197.

 

Luděk Volek v.r.
starosta města

 
Ceník za pronájem buňky v kolumbariu

na území města Město Albrechtice

 

nájem Kč /10 let

za okénko v jednobuňce v kolumbariu

3 750,-

za okénko ve dvojbuňce  v kolumbariu

1 880,-

Ceník byl schválen usneseními Rady města Město Albrechtice dne  11.září 2008

 

mramorová deska / kus 1300,- Kč

Ceník byl schválen radou města dne 18. května 2015 č. usnesení 15/9/209/2 s účinností od 19.5.2015.

 

Ceník za pronájem smuteční síně - hřbitov Město Albrechtice
cena za jeden obřad 1725,- Kč

Ceník byl schválen radou města dne 4. května 2016 č. usnesení 16/29/604 s účinností od 1. června 2016.