Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Projekt "Implementace a evaluace SPRSS Albrechticka"

Projekt

logo

 

Projekt „Implementace a evaluace SPRSS Albrechticka“

 

Od 01. 06. 2012 Město Město Albrechtice čerpá dotaci z MPSV, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Implementace a evaluace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Albrechticka“ ve výši 1 279 522,20 Kč.

Cílem projektu bude vytvoření systému sledování, hodnocení a zapracování změn Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Albrechticka. Budou vytvořeny metodiky monitoringu a vyhodnocování, metodika aktualizace plánu a metodika informování a zapojování veřejnosti.

Obsahem projektu je sledování a hodnocení naplnění opatření a aktivit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Albrechticka, které jsou plánovány v období realizace projektu. Opatřením je rozvoj konkrétních služeb pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel na území Albrechticka – Města Albrechtic a 8 obcí spadajících pod jeden správní obvod. Jedná se o implementaci 1. střednědobého plánu tohoto území. Velice důležitá je motivace pro všechny účastníky tohoto procesu. Spojením motivace a přínosů zadavatele, poskytovatele a uživatele (tzv. triády) dojde k realizaci SPRSS, bude vytvořena kvalitní síť sociálních služeb, která bude pokrývat potřeby obyvatel Albrechticka. Mimo sociální služby jsou zde nad rámec zákona o sociálních službách zahrnuty služby školského, odborně poradenského a volnočasového typu. V rámci procesu implementace budou vytvářeny podmínky pro zapojení všech, kteří do sociální sféry a procesů vstupují, tedy princip triády. Při naplňování jednotlivých cílů a opatření budou připravovaná opatření konzultována, komunikována a informována mezi všemi složkami, to je uživateli, poskytovateli a zadavateli.

 

Pod dobu projektu budou probíhat tyto klíčové aktivity:

1. Činnost řídící skupiny a její vzdělávání

2. Činnost koordinátora SPRSS a jeho vzdělávání

3. Činnost pracovních skupin a jejich vzdělávání

4. Vytvoření metodiky monitoringu a vyhodnocování

5. Vytvoření metodiky aktualizace plánu

6. Realizace vzdělávání pro členy řídící skupiny a členy pracovních skupin

7. Realizace kulatých stolů

8. Informační strategie a zapojování veřejnosti

 

Předpokládané datum ukončení realizace projektu je 31. 05. 2014.

 

Projekt ,, Plánujeme sociální služby “

Od 1. 6. 2010 Město Město Albrechtice čerpá dotaci z MPSV, z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a to na  projekt s názvem ,, Plánujeme sociální služby “ ve výši 1 624 860,-Kč. Díky tomuto projektu bylo od 1. 6. 2010 zřízeno nové pracovní místo na pozici „Koordinátor střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.“

Obsahem projektu je prostřednictvím otevřeného procesu zajišťování potřeb, zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb zpracovat v určeném období Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Albrechticka, jehož následná realizace zajistí občanům mikroregionu dostupnost sociálních služeb, jejich rozmanitost a podporu osob při začleňování do běžného života společnosti.
 
V rámci jednotlivých fází procesu plánování sociálních služeb budou vykonány aktivity a činnosti, jejichž výstupy a výsledky budou součástí obsahové náplně Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.
 
Bude se jednat především o:
 
- popis a analýzu existujících zdrojů,
- statistické, sociologické a demografické údaje mikroregionu
- popis a analýzu přání a potřeb obyvatel
- stanovení cílů a priorit rozvoje služeb
- harmonogram prací spojených s realizací plánu
- způsob zapojení jednotlivých účastníků při  vytváření a následném naplňování střednědobého plánu
- stanovení jejich odpovědností a v neposlední řadě také způsob jeho vyhodnocování, kontroly a  případných změn
- schválení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb zastupitelstvem Města Albrechtic i partnerů projektu
 
Všeobecným cílem projektu je podporovat sociální začleňování a předcházení sociálního vyloučení osob, jež jsou sociálně znevýhodněné a posilovat sociální soudržnost regionu Albrechticka. Specifickým cílem je zpracovat 1. verzi dokumentu "Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Albrechticka. Realizace projektu se nezaměří jen na území města Město Albrechtice, ale i na obce, pro které je město Město Albrechtice pověřenou obcí. Jedná se o obce Janov, Jindřichov, Třemešná, Holčovice, Heřmanovice, Vysoká, Liptáň a Petrovice.
 
Po dobu projektu budou probíhat tyto klíčové aktivity:
 
  1. Činnost řídící skupiny, její vzdělávání a vybavení kontaktního místa
  2. Výběr, nástup a činnost koordinátora SPRSS, jeho absolvování vzdělávacích kurzů
  3. Činnost pracovních skupin
  4. Vytvoření informační strategie
  5. Analýza současného stavu
  6. Formulace cílů rozvoje služeb a vizí
  7. Sepsání první verze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
  8. Připomínkové řízení
  9. Sepsání konečné verze, schválení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a jeho prezentace
10.  Účetní a ekonomické činnosti
11 Monitoring, kontrolní činnost
 
Předpokládané datum ukončení realizace projektu je 31. 5. 2012.

 

Individuální projekt Moravskoslezského kraje

  Plánování sociálních služeb


Od roku 2010 jsme zapojeni v individuálním projektu Moravskoslezského kraje – Plánování sociálních služeb, v rámci kterého budeme čerpat následující aktivity:

Školení 2 denní pro 4 osoby
Školení 8 denní pro 3 osoby
Tématické semináře 1 osoba
Tisk Střednědobého plánu rozvoje soc.služeb            200 ks
Tisk katalogu                                                                 1000 ks
Tisk mapy                                                                      2000 ks
Realizace dne sociálních služeb                                 75000,-Kč

V rámci výše uvedeného individuálního projektu proběhla úvodní konference, na které jsme prezentovali Komunitní plánování Albrechticka.

 

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru