Město Albrechtice
MěstoMěsto Albrechtice

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Adresa
   nám. ČSA 27/10,
   793 95 Město Albrechtice


   00296228

DIČ
   CZ00296228

ÚŘEDNÍ HODINY

Městský úřad
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ČT    08.00 - 12.00

Pokladna
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ČT    08.00 - 12.00 

KONTAKT

Podatelna e-mail
   podatelna@mesto-albrechtice.cz

Podatelna telefon
   +420 774 420 748

Datová schránka
   qz9b27r

Městský turistický okruh

Vrch Dubí a kaplička Pod Dubí - Poutní hora - Zřícenina Burkvíz - Zámek Linhartovy - Rozhledna Hraniční vrch a kaplička Biskupice.


Městský turistický okruh propojuje 5 atraktivních cílů v okolí Města Albrechtic: Poutní hora – zřícenina Burkvíz – zámek Linhartovy – rozhledna Hraniční vrch – Vrch Dubí. Součástí okruhu je také naučná Pohádková stezka Ke Krtečkově studánce a dvě naučné stezky (Dubí vrch, Poutní hora). Trasa o celkové délce 28 km je středně náročná, vhodná i pro rodiny s dětmi a nabízí nádherné pohledy nejen na Město Albrechtice, ale i na Jeseníky, Osoblažskou pahorkatinu i polské roviny.

Myšlenka propojit albrechtické atraktivity do turistického okruhu vznikla s otevřením zámku (2005), rozhledny (2011) a stezek Dubí a Poutní hora (2013) pro veřejnost. Zbývalo jediné – najít neprošlapané či znovu objevit dávno zapomenuté cestičky našich předků. Cestu se podařilo nalézt a vznikl Městský turistický okruh (MTO). Vzniklý okruh je ukázkou dobré spolupráce města, Lesní správy Město Albrechtice a turistů. Poděkování patří rovněž občanům a žákům ZŠ. 

Trasa okruhu je vyznačena vlastním turistickým značením. V terénu nehledejte hustou síť značek malovaných na stromy. Celou trasou vás bezpečně provede systém 22 rozcestníků vzdálených od sebe cca 2 km. Jsou označeny tabulkou s názvem místa, kde se nacházíte a směrovkami. Na směrovce je uveden hlavní cíl a pod ním nejbližší cíl, včetně popisu trasy, který je doplněn názornou mapkou. V členitém terénu je značení řešeno malými směrovkami.

V roce 2016 se součástí okruhu stala Pohádková stezka, v roce 2018 byla slavnostně otevřena zrekonstruovana Kaple Keil von Eichenthurn. Dále byly vybudovány tři zajímavé panoramatické vyhlídky – první na sedle Burkvíz, druhá na tzv. "Pašerácké stezce" (část trasy MTO vedoucí podél státní hranice s Polskem) nad rybníkem Celňák a třetí na okraji lesa nad hřbitovem.

Na MTO se děje řada zajímavých akcí. Příkladem jsou atraktivní kulturní akce na zámku v Linhartovech. Hojně navštěvovaným místem je rozhledna na Hraničním vrchu. V zámeckém parku Město Albrechtice – Hynčice každoročně probíhají Pomněnkové slavnosti, Koláčobraní a další akce. 

O Městském turistickém okruhu se dříve psalo i ve zpravodaji

Okruh je zakreslen i v MAPY.CZ


Vrch Dubí

DubíNaučná turistická stezka je dlouhá asi 5 km a začíná na okraji zámeckého parku v Hynčicích u kapličky Pod Dubí. Okruh pak prochází zámeckým areálem průkopnické rodinné firmy Tlach und Keil (1809 – 1918). Železářská firma dala základ průmyslovým podnikům Železárny a drátovny Bohumín a Ostroj Opava.  Trasa vede hezkými místy s mnoha skalními výchozy a pestrými lesy. Na stezce se nachází místo s vyhlídkou na Město Albrechtice s krytým odpočívadlem a na několika místech na trase jsou umístěny lavičky. Trasa je středně náročná a vhodná spíše pro pěší turisty než pro cyklisty. O obnovu historických lesních chodníků navazujících na zámecký park se zasloužili učitelé a děti ze Základní školy v Městě Albrechticích, členové místního Turistického oddílu TJ a zaměstnanci LČR - Lesní správy Město Albrechtice. Městský turistický okruh vás provede částí vycházkové stezky LČR středně náročným terénem po pěšinách a lesních cestách kolem stejnojmenného vrchu (558 m n. m.).

DubíDubíDubíDubíDubíDubíDubí

Poutní hora

Poutní horaMěstský turistický okruh zde prochází po sedmikilometrové naučné stezce LČR spojující původní křížovou cestu z Města Albrechtic na Poutní Horu a zříceninu Burkvíz. Návštěvníky překvapí nejen krásné výhledy do krajiny, ale i její historie.

Po ukončení třicetileté války spravovali albrechtické panství jezuité. V rámci rekatolizace vybudovali na Poutní hoře (Riemerberg, 706 m) roku 1651 kapli. Účast na poutích však byla tak velká, že byl místo kaple v letech 1733 až 1760 vystavěn poutní kostel. Délka jeho lodi s předsíni pod věží měřila 42 m, šířka kostela byla 18 m a výška 15 m. K hlavnímu vchodu vedlo schodiště, a kromě něj měl kostel ještě další čtyři vchody. Impozantní stavba kostela byla  viditelná zdaleka a bylo jí možné spatřit i z oken jezuitské koleje ve 42 km vzdálené Nise.

Sláva poutního místa však netrvala dlouho. Císař Josef II. svým výnosem z roku 1782 zrušil poutní kostely. Kostel v lesích začal chátrat, v roce 1787 byl kostel prodán za 50 zlatých a 48 krejcarů Josefu Jachskemu z České Vsi (Neudörfel), který jej zbořil. Vnitřní zařízení bylo zčásti přeneseno do nového kostela v Městě Albrechticích, zčásti do kostela na Valštejně.

Na stezce najdeme i další zajímavosti jako je prastarý buk s obvodem kmene přes 4 m, dále pak malebnou kapličku a přímo na vrcholu Poutní Hory kamenná jezírka. Zaujme i ručně poskládaný kamenný hrádek v jedné z kamenic. Nedaleko odtud vyrostla nová rozhledna Na Skalce.

Poutní horaPoutní horaPoutní hora

Zřícenina Burkvíz

BurkvízZřícenina hradu Burkvíz (někdy je také uváděn pod názvem Luginsland, Lugsland, Lugswalde, ale také Schlosberg, Burghau nebo Burgwall) se nachází asi 800 m jižně od osady Burkvíz se ve výši 654 m. n. m. Vznik hradu nad Burkvízem můžeme položit do doby kolem poloviny 13. století.

Archeologický výzkum datoval jeho existenci od druhé poloviny 13. století až do poloviny 14. století. Vznikl tedy v době kolonizace Slezska a patrně tvořil centrum zdejšího kraje. Roku 1050, za vlády knížete Břetislava I., je totiž zmiňován hrad Lugswalde (později hrad Albrechtice), který měl střežit severní moravské hranice. Hrad zanikl v roce 1474, kdy k němu přitáhl se svým vojskem Matyáš Korvín. Burkvíz byl v té době totiž majetkem Jiřího Stoše z Kounic, majitele albrechtického panství a přívržence Jiřího z Poděbrad. Po dvou dnech obléhání byl hrad dobyt. K jeho obnově poté už nedošlo.  Dnes jsou patrné rozsáhlé valy a také studna i s vodou. Několik předmětů nalezených při archeologickém průzkumu je umístěno ve Slezském muzeu v Opavě.

Tajemná zřícenina přivítá návštěvníky opravenou hradní studnou, kterou hlídá dle staré pověsti "O mlynáři" královna žabička. Říká se, že lze zahlédnout i lesního skřítka Slivouše.

Hrad měl okrouhlý tvar, na severozápadě byl zjištěn zemní prostor čtyřhranného objektu zděného na sucho, kde pravděpodobně stávala hradní věž. Byla zřejmě obytná a její vnitřek měl rozměry 7x7 metrů. Přístupové schodiště a sklepení bylo vysekáno do skály. V příkopu před bránou se nacházela vyzděná studna o průměru jednoho metru, která měla sloužit k naplnění tohoto příkopu při blížícím se nebezpečí. Studna však byla z větší části zasypána. Severozápadně ve směru hřbetu je položeno předhradí. Ve vzdálenosti 72 metrů od břehu hradu je pět metrů široký příkop, většinou jeden metr hluboký. Táhne se v prostoru širokém 38 metrů.

BurkvízBurkvízBurkvízBurkvíz

Zámek Linhartovy 

LinhartovyZámek v Linhartovech je jedním z turisticky nejatraktivnějších míst a je jednou ze zastávek Městského turistického okruhu (MTO). Původně barokně-renesanční zámek je od roku 2001 majetkem města Město Albrechtice a za pomoci dotací EU se jej podařilo opravit a vybudovat z něj centrum kulturního dění města. Od 28. května 2005 je zámek přístupný široké veřejnosti. Vznosnou architekturou členěnou a bohatě zdobenou rokokovou fasádou a převýšenou válcovou věží se vyznačuje zámek v Linhartovech. Pozoruhodné jsou i renesanční a rokokové nástěnné malby. Původně renesanční zámek byl kolem roku 1700 modernizován v barokním slohu.

Na zámku pravidelně probíhá řada kulturních akcí a expozic pro děti. Na zámku se nachází stálá expozice vzácné keramiky pana Jana Kutálka a mimo jiné také 1. dětská galerie v ČR žáků navštěvujících soukromou výtvarnou dílnu Jaroslava Hrubého, která sídlí na Základní škole Město Albrechtice. Dále se zde nachází každoročně se měnící expozice např. šicích a pletacích strojů, fotografií či obrazů nejrůznějších umělců z České republiky i z Polska.

V prostorách zámku se konají koncerty, vernisáže, tradiční velikonoční a vánoční jarmarky, letní zábavné akce pro děti, jako je například pasování dětí mateřské školy na prvňáčky a noční prohlídka zámku zakončená velkolepým ohňostrojem. Prostory zámku v Linhartovech lze využít také ke svatební obřadům (více informací ke svatebním obřadům na zámku jsou k dispozici na stránkách zámku).

Další informace naleznete na webových stránkách zámku: www.zameklinhartovy.cz

LinhartovyLinhartovyLinhartovy

Rozhledna Hraniční vrch

Hraniční vrchBezpochyby nejatraktivnějším turistickým objektem v našem městě je dvouvěžová rozhledna Hraniční vrch. Rozhledna zcela ojedinělé železné konstrukce, která se skládá ze dvou vyhlídkových ploch spojených kovovou lávkou, byla otevřena na podzim roku 2011. Nachází se pár metrů od česko-polské hranice u Města Albrechtic. Přístup k rozhledně je po modré turistické značce z Města Albrechtic a dále podle značení, cca 3,5 km od města. V lesním úseku si mohou děti zpestřit cestu aktivitami na různých dřevěných atrakcích. Rozhledna se nachází na Hraničním vrchu (527 m n. m.). Vyhlídková plocha je ve výšce 25 metrů, vystoupat musíte po 149 schodech. Vyhlídkové věže jsou celoročně volně přístupné.

Při jasném počasí lze spatřit Praděd, krnovskou Cvilínskou rozhlednu ba dokonce i vzdálenější Lysou horu. Rozhledna je díky své konstrukci ojedinělou stavbou, která vznikla propojením dvou bývalých telekomunikačních věží, čímž vešla do povědomí široké veřejnosti. K cestě na rozhlednu mohou návštěvníci využít některou z tras, která je součástí městského turistického okruhu.

V zájmu propagace a zatraktivnění naší rozhledny uspořádalo město v červnu 2015 první ročník běhu na rozhlednu. Jedná se o sportovní akci s názvem „Město běží na věže“, která se od roku 2015 pořádá každoročně. Každý rok se na speciálně zhotovený putovní pohár zaznamená jméno vítěze s nejlepším časem každého ročníku tohoto běhu. Tento putovní pohár má vítěz ve vlastnictví do dalšího ročníku běhu.

O rozhledně natočila Česká televize v roce 2012 díl pořadu Toulavá Kamera

Hraniční vrchHraniční vrchHraniční vrchHraniční vrch

Pohádková stezka Ke Krtečkově studánce

StezkaNaučná pohádková stezka byla vybudována jako společný projekt Lesů ČR s.p. a  města Město Albrechtice. Slavnostně byla otevřena 1. 5. 2016. Pohádková stezka je dlouhá necelé dva kilometry a má celkem 11 zastavení. Je vhodná jak pro rodiny s dětmi jakéhokoliv věku, tak také pro maminky s kočárky. Součástí stezky je spoustu nainstalovaných interaktivních prvků a her.  Stezka začíná na rozcestí mezi Městem Albrechtice, Piskořovem a Biskupicemi u kapličky.

Lesní cesta Vás dovede ke krmelci jelena Větroplacha, který Vás sveze na svých zádech jako Smolíčka pacholíčka. Posedět můžete také na menších koloušcích. Určitě nezapomeňte vstoupit do lesního průseku, kde čekají trpaslíci se spoustou záludných otázek a úkolů.

U skřítka Mecháčka poznáte u nás nejčastěji rostoucí mechy. Můžete zkusit vytvořit obličej z přírodních materiálů. Cestou kolem Hejkala dojdete ke krtečkově posilovně, kterou hlídá Křemenáč a Muchomůrka. Zde mohou děti spolu s rodiči rozvíjet tělesnou zdatnost na kladině, která tvoří hada. Při cvičení nezapomeňte koukat kolem sebe. V některých budkách už bydlí ptáčci.

U tůňky s žabím princem se dozvíte, jak je to s tím líbáním žáby. Promění se v prince nebo vy v žábu? Bludička na kamenném vršku vás zamotá v netradičním bludišti. Pokud se dostanete ven, čeká na vás ztracený výhled na hrad Burkvíz. Hlídá ho už trošku rezavý rytíř. A za poslední zatáčkou už čeká Krteček u své studánky. I on má pro vás nějaké úkoly. Můžete mu také napsat vzkaz.

Příjemnou tečkou je poslední zastavení nazvané „Zazvonil zvonec“. Najdete zde houpačku, přístřešek, kde se můžete schovat před deštěm, a zároveň na vás dohlíží dva skřítci, dále malou lesní dětskou posilovnu a další atrakce. Ještě zazvonit na zvonec a pohádkové naučné stezky je konec.StezkaStezkaStezkaStezkaStezkaStezka

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, pátek 9. 6. 2023
slabý déšť 19 °C 13 °C
sobota 10. 6. déšť 20/12 °C
neděle 11. 6. slabý déšť 22/13 °C
pondělí 12. 6. slabý déšť 19/11 °C