#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Přehled nejdůležitějších předpisů.

- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
(upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).

- zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).

- zákon 312/2002Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění plátných předpisů

- zákon č. 499/2004Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění.

- zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
(upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).

 

- zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
- zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
- zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
- zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
- zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů ve znění platných předpisů
- zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon)
- zákon č.   89/2012 Sb. občanský zákoník
- platné obecně závazné vyhlášky
- usnesení ze zasedání zastupitelstva a rady města