#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Studie optimalizace sytému nakládání s odpady ve Městě Albrechtice


Projekt je podpořen dotací z Moravskoslezského kraje.

Moravskoslezský kraj

 

Vyparacovaná „Studie“ je k dispozici zde: Studie_Mesto_Albrechtice.pdf

 Kompletní „Studie“ byla předána Městu Město Albrechtice dne 12. 11. 2019. Její obsah přináší možnosti zlepšení fungování odpadového hospodářství v obci a tím i plnění základních cílů plánu odpadového hospodářství MSK.
 V rámci veřejné zakázky malého rozsahu byla jako zhotovitel Studie optimalizace systému nakládání s odpady ve Městě Albrechticích vybrána firma FITE a.s., IČ 47674938. Zhotovitel se zavázal vypracovat studii do 31. 10. 2019.
 Projekt byl Moravskoslezským krajem podpořen.

Předpokládané náklady realizace studie činí 217 800 Kč, dotace ve výši 163 300 Kč.
 Zajištění financování pořízení studie optimalizace systému nakládání s komunálními odpady ve městě Město Albrechtice a příprava návrhů opatření vedoucích k předcházení vzniku komunálních odpadů ve městě a k zajištění efektivního nakládání s nimi.

Jedním z výstupů studie bude vyhodnocení možnosti využití stávajícího sběrného dvora co do kapacity, spořádání a provozu ve městě tak, aby bylo ještě více podpořeno třídění odpadů ve městě.

V rámci studie bude prověřena stávající osvěta v oblasti nakládání s odpady, která je ve městě nastavena. Dojde k aktualizaci městského webu zaměřeného na vzdělávání občanů v oblasti nakládání s odpady. Zpracovaná studie (výstupy) může napomoci navrhnout co nejúčinnější podobu a obsah těchto stránek řešící danou problematiku.

Na základě podrobné analýzy současného rozmístění, struktury a vytížení kontejnerových hnízd, která bude součástí studie, bude navrženo dosažení jejich optimálních parametrů.

Uvažovaná studie bude komplexně řešit celé území města Města Albrechtice, a to všechny komunální odpady vč. stavebních od občanů vznikající na území města. Zaměří se na vyhodnocení předcházení vzniku odpadů, a to zejména nastavení určité formy osvěty vůči občanům města. V rámci projektu je možno uvažovat i s provedením fyzické analýzy směsného komunálního odpadu, ze kterého bude patrný aktuální stav třídění komunálních odpadů, tj. složení komunálního odpadu na území města Města Albrechtice a zjištění potenciálu dotřiďování.

 

Nyní byla odevzdána projektová žádost na Moravskoslezský kraj.