#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Studie optimalizace sytému nakládání s odpady ve Městě Albrechtice

 

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu byla jako zhotovitel Studie optimalizace systému nakládání s odpady ve Městě Albrechticích vybrána firma FITE a.s., IČ 47674938. Zhotovitel se zavázal vypracovat studii do 31. 10. 2019.

 

Projekt je podpořen dotací z Moravskoslezského kraje.

 

MSK

 


 

Projekt byl Moravskoslezským krajem podpořen.

Předpokládané náklady realizace studie činí 217 800 Kč, dotace ve výši 163 300 Kč.

 


 

Zajištění financování pořízení studie optimalizace systému nakládání s komunálními odpady ve městě Město Albrechtice a příprava návrhů opatření vedoucích k předcházení vzniku komunálních odpadů ve městě a k zajištění efektivního nakládání s nimi.

Jedním z výstupů studie bude vyhodnocení možnosti využití stávajícího sběrného dvora co do kapacity, spořádání a provozu ve městě tak, aby bylo ještě více podpořeno třídění odpadů ve městě.

V rámci studie bude prověřena stávající osvěta v oblasti nakládání s odpady, která je ve městě nastavena. Dojde k aktualizaci městského webu zaměřeného na vzdělávání občanů v oblasti nakládání s odpady. Zpracovaná studie (výstupy) může napomoci navrhnout co nejúčinnější podobu a obsah těchto stránek řešící danou problematiku.

Na základě podrobné analýzy současného rozmístění, struktury a vytížení kontejnerových hnízd, která bude součástí studie, bude navrženo dosažení jejich optimálních parametrů.

Uvažovaná studie bude komplexně řešit celé území města Města Albrechtice, a to všechny komunální odpady vč. stavebních od občanů vznikající na území města. Zaměří se na vyhodnocení předcházení vzniku odpadů, a to zejména nastavení určité formy osvěty vůči občanům města. V rámci projektu je možno uvažovat i s provedením fyzické analýzy směsného komunálního odpadu, ze kterého bude patrný aktuální stav třídění komunálních odpadů, tj. složení komunálního odpadu na území města Města Albrechtice a zjištění potenciálu dotřiďování.

 

Nyní byla odevzdána projektová žádost na Moravskoslezský kraj.