#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Informace o odborech


Náplň práce jednotlivých odborů:

Sekretariát - kontakty ZDE

 • příjem stížností, přestupková komise, evidence ztrát a nálezů, evidence obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, směrnic, evidence zápisů a usnesení z jednání  rady města a zastupitelstva města

 

Odbor finanční - kontakty ZDE

 • veškeré účetní operace, fakturace, evidence majetku obce, kontrolní činnost, místní poplatky, poplatky kabelová televize a internet, pokladna, mzdy a personalistika, výherně hrací přístroje, poplatek z hrobových míst.

 

Odbor vnitřních věcí - kontakty ZDE

 • hospodaření s majetkem obce týkající bytových a nebytových prostor (opravy, údržba, investice, revize a pod.), pronájmy a prodeje bytů, nebytových prostor, evidence uchazečů o byt, požární preventista, opravy a údržba místních komunikací a chodníků, veřejného osvětlení a hřbitovů

 

Odbor stavební úřad a územní plánování - kontakty ZDE

 • pověřený obecní úřad - výkon státní správy:
 • územní řízení - umístění stavby, využití území. chráněné území nebo ochranné pásmo, stavební uzávěra  prodloužení platnosti územního rozhodnutí a změna územního rozhodnutí
 • vydává stavební povolení a rozhoduje o jeho změně a prodloužení, změny staveb před dokončením, ohlášení drobných staveb, terénní úpravy, kolaudace staveb, zkušební provoz, nařizuje odstraňování staveb, povoluje reklamní a propagační zařízení a nařizuje jejich případné odstranění, provádí výkon státního stavebního dohledu
 • silniční hospodářství a doprava- povolování zvláštního užívání místních komunikací
 • ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší, odpadové hospodářství, rostlinolékářská péče, ochrana proti týrání zvířat, městské lesy, veřejná zeleň
 • majetkoprávní - pronájmy a prodeje pozemků,
 • vyvěšování materiálů na úřední desce města
 • zveřejňování materiálů na elektronickou úřední desku

 

Odbor správní - kontakty ZDE

Úsek podatelna

 • příjem a expedice pošty

 

Úsek sociální

 • sociální práce
 • ustanovení zvláštního příjemce důchodů
 • veřejný opatrovník
 • vypravování pohřbů podle §5 zákona č.256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů
 • terénní práce
 • sociálně právní ochrana dětí
 • poskytování ověřených výpisů z informačního systému veřejné správy
 • kopírování
 • komunitní plánování

 

Úsek matrika, evidence obyvatel

 • matrika - narození , sňatky, svatební obřady, rozvody, úmrtí,
 • evidence obyvatel -  přihlášení, rušení a změny trvalého pobytu v obci
 • vidimace a legalizace, poskytování ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy
 • občanské průkazy - ztráty, změny údajů a zadržování neplatných OP

 

Odbor sdělovacích prostředků a IT - kontakty ZDE

 • kabelové televize a internet správa a údržba, zajištění provozu,  smlouvy o připojení a odpojení, kabelová televize města její správa a zajištění zpravodajství, pořady, reklamy v kabelové televizi,  správa webových stránek města,  správa a údržba informačních technologií města

 

Místní knihovna - kontakty a podrobnosti ZDE

 • půjčování knih, provozování veřejného internetu

 

Sběrný dvůr, kompostárna - kontakty a podrobnosti ZDE

 • místo pro ukládání všech druhů odpadů z domácností s vyjímkou tuhého komunálního odpadu