#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Tajemník

Ing. Marek Michalica

tel.: 777 781 192
email: tajemnik@mesto-albrechtice.cz

 

  1. zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce,
  2. plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou,
  3. stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,
  4. plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,
  5. vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce,
  6. zúčastňuje se zasedání zastupitelstva obce a schůzí rady obce s hlasem poradním
  7. při kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obce jedná za tyto orgány
  8. navrhuje radě města jmenování a odvolání vedoucích odborů v souladu se zvláštním zákonem