#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Místní poplatky

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (poplatek za odpad)

500,- Kč/rok – fyzická osoba přihlášená v obci

500,- Kč/rok – fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není přihlášena žádná fyzická osoba

splatnost do 15. února – I. pololetí – 250,-Kč

                        15. srpna – II. pololetí – 250,- Kč

Osvobození a úlevy od poplatku jsou uvedeny v Čl. 6 – OZV č. 4/2019 uveřejněné na stránkách města.

 

Roční poplatek za psa

180,- Kč – za prvního psa

300,- Kč – za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

90,- Kč – za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

180,-Kč – za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let

splatnost do 15.února

 

Při platbě poplatku za psa je nutné nahlásit toho poplatníka, který vyplnil přihlášku k místnímu poplatku ze psů. Důležité je také oznámit ztrátu, úhyn, popřípadě darování nebo prodej psa, aby mohl být poplatník vyřazen z evidence.

 

Ceník sběrného dvora a kompostárny

Uložení stavební suti  -  100 Kč/vozík (max. 500 kg)
Uložení pneumatik - 50 Kč/ks
Doprava kontejnerovým vozidlem AVIA: 28 Kč/km                
Manipulace vozidlem AVIA s kontejnerem nebo hydraulickou rukou: 300 Kč/hodina
Prodej palivového dřeva z prořezávek zeleně – 150 Kč/prm

Prodej prosetého kompostu:
 Kontejner kompostu (cca 5 m3) - 1000 Kč + doprava
 Vozík kompostu (max. 500 kg) - 350 Kč
Neosévaný kompost je k dispozici zdarma!

Odběr kompostu je nutné předem nahlásit v kanceláři sběrného dvoru nebo na telefony:
Veronika Mrkvová – 608 093 303  nebo  Tomáš Vašenda – 608 194 853

 

 

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Město Albrechtice schvaluje ceny pronájmu nebytových prostor pro nové zájemce:

1. Komerční prostory (obchod, služby):
- Na náměstí ČSA je účtováno 63 Kč/m2 za hlavní prostory určené k podnikání a 50 Kč/m2 za sklady a příslušenství.
- V ostatních prostorech je účtováno 26  Kč/m2 a 23 Kč/m2 za příslušenství

2. Finanční služby (banky, pojišťovny, směnárny), kancelářské prostory - cena za nájem činí 90 Kč/m2

Ceník byl schválen usnesením Rady města Město Albrechtice číslo 18/3R/19c ze dne 28.12.2018

 
Pronájmy bytových prostor

Dle usnesení rady města č. 18/1R/1560c byla schválena cena pronájmu bytových prostor pro nové nájemce v min. výši 40,- Kč/m2 od 1.1.2019.

Dle usnesení rady města č. 18/2R/9h byla schválena výjimka v bytovém domě na adrese B. Němcové 13, Město Albrechtice, kdy minimální nájemné bude činit 25,- Kč/m2.

 

Správní poplatky - matrika
 • ohlášení změny místa trvalého pobytu
  Sazba v Kč: 50,- Osvobození: osoby mladší 15 let
 • při podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu hradí navrhovatel za každou osobu poplatek
  Sazba v Kč: 100,- 
 • při podání žádosti o ukončení trvalého pobytu na území České republiky se hradí na ohlašovně v místě trvalého pobytu správní poplatek
  Sazba v Kč: 100,-
       na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí pak správní poplatek
       Sazba v Kč: 300,-
 • uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR
  Sazba v Kč: 3000,-  Předmětem poplatku nejsou: osoby těžce zdravotně postižené
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze 1 má trvalý pobyt na území ČR
  Sazba v Kč: 2000,-
 • manželství uzavírané mimo stanovenou dobu nebo úředně určenou místnost
  Sazba v Kč: 1000,-
 • vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu (duplikáty)
  Sazba v Kč: 100,-    Osvobození: v zákonem stanovených případech
 • ověřování listin - vidimace
  Sazba v Kč: 30,- (za každou i započatou stránku)
  Osvobození: v zákonem stanovených případech
  Předmětem poplatku nejsou: zákonem stanovené případy
 • ověřování podpisu - legalizace
  Sazba v Kč: 30,- (za každý podpis nebo otisk)
  Osvobození: v zákonem stanovených případech
 • změna příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyč. nebo na dřívější příjmení
  Sazba v Kč: 100,-
  Osvobození: např. v důsledku rozvodu a v ostat. zákonem stanovených případech
 • změna jména nebo příjmení v ostatních případech
  Sazba v Kč: 1000,-
  Osvobození: v zákonem stanovených případech
 • vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR
  Sazba v Kč: 100,-
  Předmětem poplatku nejsou: vydání osvědč. nebo potvrz. o stát.obč. pro účely vydání prvního OP

 

Ceník za zveřejnění reklamy v propagačním materiálu města

Rada města Město Albrechtice stanovuje cenu za zveřejnění reklamy na propagačním materiálu města: zveřejnění reklamy na propagačním materiálu města 500,- Kč bez DPH.

Ceník byl schválen usnesením Rady města Město Albrechtice číslo 30/08/438 s účinností od 22.10.2008.


Luděk Volek v.r.
starosta města

 

Ceník za kopírování

Rada města Město Albrechtice stanovuje cenu za čb kopírování:

formát A4  
jednostranně

3,- Kč/kus

oboustranně

5,- Kč/kus

   
formát A3  
jednostranně

6,- Kč/kus

oboustranně

10,- Kč/kus

Ceník byl schválen usnesením Rady města Město Albrechtice číslo 27/08/347 s účinností od 1.7.2014.


Luděk Volek v.r.
starosta města

 

Ceník za zveřejnění inzerce, reklamy ve zpravodaji města

Rada města Město Albrechtice stanovuje cenu za zveřejnění inzerce, reklamy ve  zpravodaji města:

zveřejnění  inzerce, reklamy ve zpravodaji města  
celá stránka

3000,- Kč bez DPH

polovina stránky

1500,- Kč bez DPH

třetina stránky

1000,- Kč bez DPH

čtvrtina stránky

750,- Kč bez DPH

osmina stránky

375,- Kč bez DPH

Ceník byl schválen  radou města dne 11.12.2018  pod č.us. 18/2R/9e

 

 

Ceník pronájmu hrobových míst

na území města Město Albrechtice a úhrady za služby spojené s nájmem místa:

 

nájem Kč /m2/rok

služby Kč/m2/rok

celkem Kč/m2/rok

 

 

 

 
hrobové místo

7,-

73,-

80,-

hrobka

7,-

73,-

80,-

urnové místo

7,-

73,-

80,-

Službami, které jsou spojené s pronájmem hrobového místa se rozumí:
a) vedení evidence o hrobových místech
b) používání vody k zalévání
c) zajišťování odvozu a likvidace odpadu
d) úprava a údržba společných prostor, včetně sekání trávy a údržby komunikací
e) osvětlení hřbitova

Ceník byl schválen usnesením Rady města Město Albrechtice dne 13.4.2015 číslo usnesení  15/8/197.

 

Luděk Volek v.r.
starosta města

 
Ceník za pronájem buňky v kolumbariu

na území města Město Albrechtice

 

nájem Kč /10 let

za okénko v jednobuňce v kolumbariu

3 750,-

za okénko ve dvojbuňce  v kolumbariu

1 880,-

Ceník byl schválen usneseními Rady města Město Albrechtice dne  11.září 2008

 

mramorová deska / kus 1300,- Kč

Ceník byl schválen radou města dne 18. května 2015 č. usnesení 15/9/209/2 s účinností od 19.5.2015.

 

Ceník za pronájem smuteční síně - hřbitov Město Albrechtice
cena za jeden obřad 1725,- Kč

Ceník byl schválen radou města dne 4. května 2016 č. usnesení 16/29/604 s účinností od 1. června 2016.

 


Ceník poplatků v Městské knihovně Město Albrechtice

Ceník služeb a sankcí:

1. Roční registrační poplatek
    Dospělí                                              130,- Kč
    Studenti                                              60,- Kč
    Důchodci                                            60,- Kč
    Děti                                                       40,- Kč
    Právnická osoba                           150,- Kč

2. Meziknihovní výpůjční služba
   Realizace výpůjčky 1 dokumentu    100,- Kč

3. Upomínací a vymáhací výlohy
     1 . upomínka                                                  50,- Kč
     2.  upomínka                                                  70,- Kč
     3.  upomínka    - doporučeně                150,- Kč       

4. Výlohy spojené se ztrátou dokumentu  
    Kromě skutečné náhrady za škodu účtuje knihovna čtenáři výlohy za knihovnické
    zpracování dokumentu.
    Za každý dokument                                   60,- Kč

5. Ztráty a ostatní škody způsobené uživatelem
    Ztráta čtenářského průkazu                                   10,- Kč
    Poškození čárového kódu knihy                           20,- Kč
    Poškození ochranného obalu knihy                    20,- Kč
    Částečné poškození knihy                       25% z ceny knihy
    Ztráta nebo poškození periodika           dvojnásobná cena / popř. rovnocenná náhrada/

6. Služby za úhradu
    Jednorázová výpůjčka – vždy se zálohou              20,- Kč

7. Práce s počítačem
    Za každých i započatých 15 minut                     8,- Kč
    Tisk jedné nebarevné A4  text                                3,- Kč
    Tisk jedné nebarevné  A4 s obrázkem                8,- Kč
    Tisk jedné barevné A4 – text                                  5,- Kč
    Tisk jedné barevné A4 – obrázek                       14,- Kč

 Ceník byl schválen  radou města dne 11.12.2018  pod č.us. 18/2R/9e, s platností od 01.01.2019.

 

Ceník poplatků za poskytování informací

Zobrazit sazebník