Město Albrechtice
MěstoMěsto Albrechtice

O MĚSTĚ

Město Albrechtice je město v okrese Bruntál, ležící asi 13 km severozápadně od Krnova. Od  okrajových částí města se zvedají zalesněné stráně vrcholků, které jsou součástí pohoří Jeseníky. Katastrální výměra města je 6 527 ha a žije zde přibližně 3 500 obyvatel.

 

ÚŘEDNÍ HODINY

Městský úřad
Pondělí: 08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
Středa:   08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
Čtvrtek:  08.00 - 12.00

Pokladna
Pondělí: 08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
Středa:   08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
Čtvrtek:  08.00 - 12.00

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

Adresa
nám. ČSA 27/10,
793 95 Město Albrechtice

E-mail
podatelna@mesto-albrechtice.cz

Telefon
+420 774 420 748

Ceník poplatků

 

Místní poplatky

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (poplatek za odpad)

 • 600,- Kč/rok – fyzická osoba přihlášená v obci
 • 600,- Kč/rok – fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba
 • Splatnost  do 15. 2. 2021 – I. pololetí  - 300,- Kč 

                        do 15. 8. 2021 – II. pololetí - 300,- Kč.

Osvobození od poplatku jsou uvedena v Čl.6 - OZV č. 3/2020 uveřejněné na stránkách města. Nárok na osvobození je nutné doložit.

Poplatek za psa – splatnost do 15. 2. 2021

 • 180,- Kč – za prvního psa držitele, který je přihlášen nebo má sídlo na území města
 • 300,- Kč – za druhého a dalšího psa držitele, který je přihlášen nebo má sídlo na území města
 • 90,- Kč – za prvního psa u držitele, který v daném roce dovrší věk 65 let
 • 180,- Kč – za druhého a dalšího psa držitele, který v daném roce dovrší věk 65 let

Při platbě poplatku za psa je nutné nahlásit toho poplatníka, který vyplnil přihlášku k místnímu poplatku ze psů. Důležité je také oznámit ztrátu, úhyn, popřípadě darování nebo prodej psa, aby mohl být poplatník vyřazen z evidence.   

EVIDENCE PSŮ

Podle OZV č. 3/2019, k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů, je chovatel psa povinen nechat psa staršího 3 měsíců trvale označit elektronickým čipem a tuto skutečnost nahlásit do 30 dnů Městskému úřadu Město Albrechtice (finanční odbor – správa místních poplatků).

 

Ceník sběrného dvora a kompostárny

 

Ceník sběrného dvora Cena s DPH
Cihla - čistá stavební suť bez příměsí (bez dřeva, drátů, plastů, asfaltu apod. ) - podmínka vyhovující analýza dle 10.1 a 10.2 vyhl. 294/2005 Sb.  0,50,- Kč/kg
Směsná stavební a demoliční suť a odpady 2,- Kč/kg
Nebezpečný odpad (eternit, lepenka apod.) 2,-Kč/kg
Uložení pneumatik 50,-Kč/ks
Doprava kontejnerovým vozidlem AVIA 28,- Kč/km
Manipulace vozidla AVIA s kontejnerem nebo hydraulickou rukou 300,-Kč/hodina
Prodej palivového dřeva z prořezávek zeleně 150,- Kč/prm
Osévání zeminy (cca 5 m3) * 1000,-Kč + doprava
Osévání zeminy (přív. vozík do 500 kg)* 350,-Kč 

* Osévání je nutné předem nahlásit v kanceláři sběrného dvora nebo telefonicky na tel. č. 608 093 303 (p. Veronika Mrkvová) nebo 608 194 853 (p.Tomáš Vašenda)

 

 

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Město Albrechtice schvaluje ceny pronájmu nebytových prostor pro nové zájemce:

1. Komerční prostory (obchod, služby):
- Na náměstí ČSA je účtováno 63 Kč/m2 za hlavní prostory určené k podnikání a 50 Kč/m2 za sklady a příslušenství.
- V ostatních prostorech je účtováno 26  Kč/m2 a 23 Kč/m2 za příslušenství

2. Finanční služby (banky, pojišťovny, směnárny), kancelářské prostory - cena za nájem činí 90 Kč/m2

Ceník byl schválen usnesením Rady města Město Albrechtice číslo 18/3R/19c ze dne 28.12.2018

 
Pronájmy bytových prostor

Dle usnesení rady města č. 18/1R/1560c byla schválena cena pronájmu bytových prostor pro nové nájemce v min. výši 40,- Kč/m2 od 1.1.2019.

Dle usnesení rady města č. 18/2R/9h byla schválena výjimka v bytovém domě na adrese B. Němcové 13, Město Albrechtice, kdy minimální nájemné bude činit 25,- Kč/m2.

 

Správní poplatky - matrika
 • ohlášení změny místa trvalého pobytu
  Sazba v Kč: 50,- Osvobození: osoby mladší 15 let
 • při podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu hradí navrhovatel za každou osobu poplatek
  Sazba v Kč: 100,- 
 • při podání žádosti o ukončení trvalého pobytu na území České republiky se hradí na ohlašovně v místě trvalého pobytu správní poplatek
  Sazba v Kč: 100,-
       na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí pak správní poplatek
       Sazba v Kč: 300,-
 • uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR
  Sazba v Kč: 3000,-  Předmětem poplatku nejsou: osoby těžce zdravotně postižené
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze 1 má trvalý pobyt na území ČR
  Sazba v Kč: 2000,-
 • manželství uzavírané mimo stanovenou dobu nebo úředně určenou místnost
  Sazba v Kč: 1000,-
 • vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu (duplikáty)
  Sazba v Kč: 100,-    Osvobození: v zákonem stanovených případech
 • ověřování listin - vidimace
  Sazba v Kč: 30,- (za každou i započatou stránku)
  Osvobození: v zákonem stanovených případech
  Předmětem poplatku nejsou: zákonem stanovené případy
 • ověřování podpisu - legalizace
  Sazba v Kč: 30,- (za každý podpis nebo otisk)
  Osvobození: v zákonem stanovených případech
 • změna příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyč. nebo na dřívější příjmení
  Sazba v Kč: 100,-
  Osvobození: např. v důsledku rozvodu a v ostat. zákonem stanovených případech
 • změna jména nebo příjmení v ostatních případech
  Sazba v Kč: 1000,-
  Osvobození: v zákonem stanovených případech
 • vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR
  Sazba v Kč: 100,-
  Předmětem poplatku nejsou: vydání osvědč. nebo potvrz. o stát.obč. pro účely vydání prvního OP

 

Ceník za zveřejnění reklamy v propagačním materiálu města

Rada města Město Albrechtice stanovuje cenu za zveřejnění reklamy na propagačním materiálu města: zveřejnění reklamy na propagačním materiálu města 500,- Kč bez DPH.

Ceník byl schválen usnesením Rady města Město Albrechtice číslo 30/08/438 s účinností od 22.10.2008.


Luděk Volek v.r.
starosta města

 

Ceník za kopírování

Rada města Město Albrechtice stanovuje cenu za čb kopírování:

formát A4  
jednostranně

3,- Kč/kus

oboustranně

5,- Kč/kus

   
formát A3  
jednostranně

6,- Kč/kus

oboustranně

10,- Kč/kus

Ceník byl schválen usnesením Rady města Město Albrechtice číslo 27/08/347 s účinností od 1.7.2014.


Luděk Volek v.r.
starosta města

 

Ceník za zveřejnění inzerce, reklamy ve zpravodaji města

Rada města Město Albrechtice stanovuje cenu za zveřejnění inzerce, reklamy ve  zpravodaji města:

zveřejnění  inzerce, reklamy ve zpravodaji města  
celá stránka

3000,- Kč bez DPH

polovina stránky

1500,- Kč bez DPH

třetina stránky

1000,- Kč bez DPH

čtvrtina stránky

750,- Kč bez DPH

osmina stránky

375,- Kč bez DPH

Ceník byl schválen  radou města dne 11.12.2018  pod č.us. 18/2R/9e

 

 

Ceník pronájmu hrobových míst

na území města Město Albrechtice a úhrady za služby spojené s nájmem místa:

 

nájem Kč /m2/rok

služby Kč/m2/rok

celkem Kč/m2/rok

 

 

 

 
hrobové místo

7,-

73,-

80,-

hrobka

7,-

73,-

80,-

urnové místo

7,-

73,-

80,-

Službami, které jsou spojené s pronájmem hrobového místa se rozumí:
a) vedení evidence o hrobových místech
b) používání vody k zalévání
c) zajišťování odvozu a likvidace odpadu
d) úprava a údržba společných prostor, včetně sekání trávy a údržby komunikací
e) osvětlení hřbitova

Ceník byl schválen usnesením Rady města Město Albrechtice dne 13.4.2015 číslo usnesení  15/8/197.

 

Luděk Volek v.r.
starosta města

 
Ceník za pronájem buňky v kolumbariu

na území města Město Albrechtice

 

nájem Kč /10 let

za okénko v jednobuňce v kolumbariu

3 750,-

za okénko ve dvojbuňce  v kolumbariu

1 880,-

Ceník byl schválen usneseními Rady města Město Albrechtice dne  11.září 2008

 

mramorová deska / kus 1300,- Kč

Ceník byl schválen radou města dne 18. května 2015 č. usnesení 15/9/209/2 s účinností od 19.5.2015.

 

Ceník za pronájem smuteční síně - hřbitov Město Albrechtice
cena za jeden obřad 1725,- Kč

Ceník byl schválen radou města dne 4. května 2016 č. usnesení 16/29/604 s účinností od 1. června 2016.

 


Ceník poplatků v Městské knihovně Město Albrechtice

Ceník služeb a sankcí:

1. Roční registrační poplatek
    Dospělí                                              130,- Kč
    Studenti                                              60,- Kč
    Důchodci                                            60,- Kč
    Děti                                                       40,- Kč
    Právnická osoba                           150,- Kč

2. Meziknihovní výpůjční služba
   Realizace výpůjčky 1 dokumentu    100,- Kč

3. Upomínací a vymáhací výlohy
     1 . upomínka                                                  50,- Kč
     2.  upomínka                                                  70,- Kč
     3.  upomínka    - doporučeně                150,- Kč       

4. Výlohy spojené se ztrátou dokumentu  
    Kromě skutečné náhrady za škodu účtuje knihovna čtenáři výlohy za knihovnické
    zpracování dokumentu.
    Za každý dokument                                   60,- Kč

5. Ztráty a ostatní škody způsobené uživatelem
    Ztráta čtenářského průkazu                                   10,- Kč
    Poškození čárového kódu knihy                           20,- Kč
    Poškození ochranného obalu knihy                    20,- Kč
    Částečné poškození knihy                       25% z ceny knihy
    Ztráta nebo poškození periodika           dvojnásobná cena / popř. rovnocenná náhrada/

6. Služby za úhradu
    Jednorázová výpůjčka – vždy se zálohou              20,- Kč

7. Práce s počítačem
    Za každých i započatých 15 minut                     8,- Kč
    Tisk jedné nebarevné A4  text                                3,- Kč
    Tisk jedné nebarevné  A4 s obrázkem                8,- Kč
    Tisk jedné barevné A4 – text                                  5,- Kč
    Tisk jedné barevné A4 – obrázek                       14,- Kč

 Ceník byl schválen  radou města dne 11.12.2018  pod č.us. 18/2R/9e, s platností od 01.01.2019.

 

Ceník poplatků za poskytování informací

Zobrazit sazebník

 

 

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuální počasí

Počasí dnes:

23. 1. 2021

zatazenosdestem

Bude oblačno až zataženo, na západě a východě místy, jinde jen ojediněle přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 5 až 9°C. Noční teploty 2 až -2°C.