Město Albrechtice
MěstoMěsto Albrechtice

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Adresa
   nám. ČSA 27/10,
   793 95 Město Albrechtice


   00296228

DIČ
   CZ00296228

ÚŘEDNÍ HODINY

Městský úřad
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ČT    08.00 - 12.00

Pokladna
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ČT    08.00 - 12.00 

KONTAKT

Podatelna e-mail
   podatelna@mesto-albrechtice.cz

Podatelna telefon
   +420 774 420 748

Datová schránka
   qz9b27r

Veřejná podpora pro rok 2017

Veřejná podpora pro rok 2017

Program k poskytnutí dotace z rozpočtu města Město Albrechtice na rok 2017

ÚÚčelem poskytování dotací z  rozpočtu města Město Albrechtice je podpora činností neziskového charakteru zejména v oblasti kultury, sportu a podpora ostatních aktivit občanů přispívajících k rozvoji občanské společnosti a také podpora v sociální oblasti.

Dotace jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Řídí se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podléhá kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. V sociální oblasti se řídí dle zákona č. 108/2006 Sbírky. Na poskytnutí dotace nevzniká právní nárok a nezakládá příjemci nárok na další dotace v následujících letech.

Důvodem poskytování programové dotace v oblasti kultury, sportu a ostatních aktivit je podpora:

a) projektů na pravidelnou činnost dětí a mládeže do 19 let věku, studentů denního studia do 26 let, seniorů nad 63 let a osob mladších s prokázáním starobního nebo invalidního důchodu,

b) projektů na kulturní, sportovní a zájmové akce konané na území města, reprezentace města s účastí na akcích v ČR a zahraničí.

V sociální oblasti:

a) pečovatelská služba

b) sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

c) sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory

d) denní stacionář

e) sociální služby, které vzejdou v průběhu procesu SPRSS z průzkumu občanů Albrechticka.

 

Předpokládaný celkový objem prostředků vyčleněných v rozpočtu města na programové  dotace v roce 2017 je stanoven na částku 1 450 000 Kč a to: 1 000 000 Kč (kultura, sport a ostatní aktivity), 450 000 Kč (sociální oblast). 

V případě nedostatku prostředků schválených ZM v rozpočtu města se žádosti budou přiměřeně krátit nebo se zamítnou. V případě zůstatku finančních prostředků může poskytovatel vyhlásit i druhé kolo programu pro poskytnutí dotací.

Podmínky a kritéria pro poskytnutí dotace najdete v Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města Město Albrechtice a v Pravidlech pro poskytování dotací v sociální oblasti, které jsou včetně Příloh nedílnou součástí zveřejněného Programu.

Žadatelem o poskytnutí dotace mohou být spolky, obecně prospěšné společnosti, církve, fyzické a právnické osoby a další organizace, které nebyly založeny či zřízeny za účelem podnikání. Žadatelem o poskytnutí dotace nemohou být politické strany, politická hnutí a jejich koalice. Žadatel musí mít sídlo nebo působnost na území města Město Albrechtice včetně městských částí.

Program musí být zveřejněn na úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti o dotaci.

Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 1. 12. 2016 do 10. 12. 2016. 

Rada města posoudí podané žádosti o dotaci do celkového objemu prostředků schválených v rozpočtu města. Rada města může pro posouzení žádostí jmenovat komisi složenou nejméně ze tří občanů města (vždy lichý počet) nebo může zastupitelstvo města pověřit posouzením finanční výbor (Hodnotící orgán). Hodnotící orgán si může k posouzení přizvat odborníky v oblasti související s předmětem určitého projektu. Podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu města vyhrazeno rozhodování o poskytnutí dotací nad 50 000 Kč v jednotlivém případě. Rozhodování o dotacích do částky 50 000 Kč pak náleží do pravomoci rady města. V případě vyřazení žádosti, sdělí pověřený pracovník MěÚ žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod vyřazení.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti včetně usnesení je stanovena do 31. března 2017.

Po přijetí usnesení zastupitelstva města bude oznámení o schválení dotace včetně výzvy k podpisu veřejnoprávní smlouvy zveřejněno na webových stránkách města Město Albrechtice. Pokud se žadatel nedostaví do 30 dnů od zveřejnění výzvy k podpisu smlouvy, dotace nebude žadateli poskytnuta.

Povinně se zveřejňují smlouvy o poskytnutí dotace vyšší než 50 000 Kč na úřední desce umožňující dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku po dobu nejméně 3 let.

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Město Albrechtice, Směrnice upravující tyto pravidla, formulář žádosti o poskytnutí dotace a přílohy najdete zde:

 

 

 

Formulář žádosti o poskytnutí dotace a přílohy najdete zde:

Příloha č.1 - Žádost o dotaci

Příloha č.2 - Čestné prohlášení

Příloha č.3 - Položkový rozpočet

Příloha č.4 a) - Jmenný neveřejný seznam

Příloha č.4 b) - Jmenný veřejný seznam

Příloha č.5 - Smlouva

Příloha č.6 - Vyúčtování dotace

 

Formulář žádosti o poskytnutí dotace a přílohy pro sociální oblast najdete zde:

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města 2017

Rozpočet služby - žádost M. Albrechtice-2017

Vyúčtování veř.fin.podpory M. Albrechtice

 

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Aktuální počasí

dnes, pondělí 20. 9. 2021
slabý déšť 11 °C 6 °C