Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Sčítání slepic, drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí

Od středy 1. února do 5. února proběhne v Městě Albrechticích sčítání slepic, drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí.

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření, která jsou vydávaná za účelem zamezení šíření nebezpečné nákazy (Aviární influenzy-ptačí chřipky), která byla potvrzena v chovu drůbeže na území Polska, v lokalitě Równe, vojvodství Opolské. 

V této souvislosti proběhne od středy 1. února do 5. února v Městě Albrechticích sčítání slepic, drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí. Osoba pověřena sčítáním slepic navštíví domácnosti v uzavřeném pásmu a provede sčítání slepic, drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí. Uzavřené pásmo je zvýrazněno červeně v přiložené mapce. V případě, že nebudete zastiženi doma, bude vám sčítací list vhozen do schránky. 

Chovatelům ptáků se nařizuje poskytnout obci pro účely naplnění tohoto nařízení následující informace k provedení soupisu ptáků na hospodářství, a to nejpozději do 5. února 2023 vyplněním sčítacího listu (uvedeného v příloze).

Vyplněné sčítací listy:

 • odevzdejte na podatelně MěÚ nebo
 • vhoďte do schránky MěÚ nebo
 • zašlete e-mailem: podatelna@mesto-albrechtice.cz.
 • Popřípadě Vám sčítací listy budou vhozeny do schránky.

  Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru
  (1) Ochranným pásmem se stanovují:
  a) Celá následující katastrální území: 648558 Hrozová, 743682 Rusín

  (2) Pásmem dozoru se stanovují:
  a) Celá následující katastrální území:
  606618 Bohušov, 630021 Dolní Povelice, 606626 Karlov u Bohušova, 606642 Kašnice u Bohušova, 606651 Nová Ves u Bohušova, 626147 Dívčí Hrad, 626155 Sádek u Dívčího Hradu, 684805 Bučávka, 643858 Horní Povelice, 684813 Liptaň, 693405 Piskořov, 713295 Osoblaha, 692328 Matějovice, 750557 Nový Les, 750531 Víno, 750514 Koberno, 750549 Městys Rudoltice, 750565 Pelhřimovy, 750522 Ves Rudoltice

  b) Část následujících katastrálních území:
  693391 Město Albrechtice - východní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 57, 770647 Třemešná - východní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 57, 770639 Rudíkovy - východní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 57, 674770 Krásné Loučky - východní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 57, 674737 Krnov-Horní Předměstí - východní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 57,
  (3) Pro účely tohoto nařízení se uzavřeným pásmem rozumí ochranné pásmo a pásmo dozoru.

Chovatelům ptáků v uzavřeném pásmu se nařizuje:

a) držet chované ptáky odděleně od volně žijících zvířat a ostatních zvířat, tzn. zajistit umístění ptáků do uzavřených prostor, zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků, zamezit vstupu jiných druhů zvířat do hospodářství; není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na pohodu chovaných ptáků, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témže hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství, dále se v tomto případě přijmou i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem;

b) provádět další dozor v chovu s cílem zjistit jakékoli další šíření nákazy do hospodářství či chovu, včetně jakékoli zvýšené nemocnosti nebo úhynů nebo významného poklesu údajů o produkci; každé takové zvýšení nebo pokles okamžitě oznámit KVS na nepřetržitě dostupnou krizovou linku +420 720 995 203;

c) používat na vstupech a výstupech do a z hospodářství či chovu dezinfekční prostředky vhodné k tlumení nákazy;

d) uplatňovat vhodná opatření biologické bezpečnosti na všechny osoby, které jsou v kontaktu s chovanými ptáky nebo které vstupují do hospodářství či chovu nebo je opouštějí, a rovněž na dopravní prostředky, aby se zabránilo jakémukoli riziku šíření nákazy, zejména zajistit jejich dezinfekci při vstupu a výstupu z chovu nebo hospodářství;

e) vést záznamy o všech osobách, které hospodářství či chov navštěvují, udržovat je v aktuálním stavu s cílem usnadnit dozor nad nákazou a jejich tlumení a zpřístupnit je KVS na její žádost; záznamy o návštěvách se nevyžadují, pokud návštěvníci nemají přístup do prostor, kde jsou ptáci chováni;

f) v souladu s § 40 veterinárního zákona neškodně odstraňovat kadávery, a to neprodleně;

g) poskytnout obci pro účely naplnění tohoto nařízení následující informace k provedení soupisu ptáků na hospodářství, a to nejpozději do 05.02.2023 vyplněním sčítacího listu uvedeného v příloze.

h) umožnit KVS provedení kontrol v chovu vnímavých zvířat k nákaze HPAI s případným odběrem vzorků.

V uzavřeném pásmu se dále nařizuje:

a) přemisťovat celá těla mrtvých volně žijících a chovaných ptáků nebo jejich částí z uzavřeného pásma ke zpracování nebo k neškodnému odstranění v podniku schváleném pro uvedené účely v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009;

b) neprodleně podrobit dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, přípravkem s účinnou dezinfekční látkou; uvedené platí i pro dopravní prostředky, které používají zaměstnanci nebo jiné osoby, jež vstupují do hospodářství nebo je opouštějí;

c) provádět přepravu zvířat a produktů přes uzavřené pásmo
1. bez zastávky nebo vykládky v uzavřeném pásmu;
2. s upřednostněním hlavních silnic nebo železnic a
3. s vyhýbáním se blízkosti zařízení, která chovají ptáky;

d) přepravovat vedlejší produkty živočišného původu pocházející z uzavřeného pásma a přepravované mimo toto pásmo pouze s veterinárním osvědčením vydaným úředním veterinárním lékařem KVS, které upraví podmínky jejich přemístění z uzavřeného pásma, KVS může rozhodnout o výjimce z tohoto pravidla za podmínek stanovených v nař. 2020/687;

e) provádět odběr vzorků v chovech či hospodářstvích v uzavřeném pásmu, která chovají drůbež nebo volně žijící ptáky, k jiným účelům než k potvrzení nebo vyloučení nákazy pouze na základě povolení vydaného ze strany KVS;

f) používat k přemísťování chovaných ptáků a produktů z nich v rámci uzavřeného pásma, z něj, do něj a přes něj pouze takové dopravní prostředky splňující tyto požadavky:
1. dopravní prostředky musí být konstruovány a udržovány tak, aby se zabránilo jakémukoli úniku nebo útěku zvířat, produktů nebo jakékoli věci představující riziko pro zdraví zvířat;
2. po každé přepravě zvířat, produktů nebo jakékoli věci představující riziko pro zdraví zvířat ihned musí být dopravní prostředky vyčištěny a vydezinfikovány a v případě potřeby následně znovu vydezinfikovány a v každém případě vysušeny nebo ponechány vyschnout před každým novým naložením zvířat nebo produktů, přičemž čištění a dezinfekce dopravního prostředku musí být provedeny přípravkem s účinnou dezinfekční látkou a náležitě zdokumentovány.

Další opatření v uzavřeném pásmu, doba jejich trvání:

1) V uzavřeném pásmu se dále nařizuje:

a) zákaz přemisťování (pro účely tohoto nařízení se tím rozumí včetně nákupu, prodeje, darování apod.) chovaných ptáků z a do hospodářství či chovů umístěných v uzavřeném pásmu;
5
b) zákaz přemisťování vedlejších produktů živočišného původu (dále jen VPŽP) z ptáků z hospodářství či chovů kromě celých těl mrtvých zvířat nebo jejich částí, tj. např. odvoz či rozmetání použité podestýlky, hnoje, kejdy nebo použitého steliva,
c) zákaz doplnění stavů pernaté zvěře a vypouštění jiného ptactva chovaného v zajetí v uzavřeném pásmu;
d) zákaz pořádání výstav, trhů, přehlídek zvířat a jiné shromažďování ptáků;
e) zákaz přemisťování násadových vajec z hospodářství či chovů v uzavřeném pásmu;
f) zákaz přemisťování čerstvého masa včetně drobů z chovaných a volně žijících ptáků z chovů, jatek nebo ze zařízení pro nakládání se zvěřinou v ochranném pásmu;
g) zákaz přemisťování masných výrobků získaných z čerstvého masa drůbeže z potravinářských podniků v ochranném pásmu, pokud tyto nebyly ošetřeny způsobem uvedeným v příloze VII nař. 2020/687;
h) zákaz přemisťování vajec či tekutých vajec k lidské spotřebě z hospodářství či potravinářských podniků v ochranném pásmu;

(2) Na základě žádosti o výjimku může KVS rozhodnout za podmínek stanovených nař. 2020/687 o povolení výjimky ze zákazů uvedených v odst. 1., které jsou rozdílné pro ochranné pásmo a pro pásmo dozoru.

(3) Opatření podle tohoto článku se zruší pro ochranné pásmo tehdy, pokud uplynula doba minimálně 21 dní od vydání tohoto nařízení Státní veterinární správy a byly splněny další podmínky v souladu s článkem 39 nař. 2020/687. Po zrušení ochranného pásma budou nadále uplatňovány v celém uzavřeném pásmu opatření jako pro pásmo dozoru.

(4) Opatření podle tohoto článku se zruší pro pásmo dozoru tehdy, pokud uplynula doba minimálně 9 dní od zrušení opatření pro ochranné pásmo a byly splněny další podmínky v souladu s článkem 55 nař. 2020/687.

Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Přílohy

mapka

mapka.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 250,56 kB

Sčítací list

scitaci_list_drubeze_a_jinych_ptaku.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 51 kB
Datum vložení: 3. 2. 2023 7:50
Datum poslední aktualizace: 3. 2. 2023 10:29
Autor: Spravce webu

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru