Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Sociální bydlení v Městě Albrechticích - Celní 20

Foto

Jak se mění bývalá cukrářská výrobna v moderní bytový dům? Podívejte se na aktuální fotky přímo ze staveniště.

FotoFotoFotoFotoFotoFoto

Aktualizováno 24. 7. 2024


Rekonstrukce objektu na Celní 20 pokračuje s významným pokrokem v oblasti kanalizace, hydroizolace a přípravy interiérů. Práce se nyní zaměřují na dokončení vnitřních rozvodů a přípravu na instalaci oken a hydroizolací podlah.

Rekonstrukce objektu na Celní 20 postupuje dobře, a to jak v oblasti exteriéru, tak interiéru. Stavební práce zahrnují výměnu poškozeného kanalizačního potrubí mezi dvěma šachtami v délce přibližně 30 metrů. Součástí těchto prací je i napojení kanalizace z rekonstruovaného objektu.

Uvnitř budovy se pracuje na nových rozvodech kanalizace a vody. Dále se odstraňují přebytečné materiály ze stropů, které nadměrně zatěžují stropní konstrukce. Statik současně kontroluje nosné konstrukce stropů, aby byla zajištěna jejich bezpečná únosnost.

Dosavadní práce zahrnovaly také opravu obvodových zdí pomocí speciálních chemických hydroizolací a přípravu betonových vrstev jako podklad v místnostech na prvním nadzemním podlaží. Dále budou namontována nová okna a položeny vodorovné hydroizolace podlah. Okenní prvky už jsou na stavbě a odpovídají požadovaným tepelně technickým parametrům.

Navíc se plánuje napojení objektu na kabelovou přípojku pro televizi a internet, což zlepší konektivitu budovy.

Rekonstrukce na Celní 20 pokračuje podle plánu a všechny práce směřují k tomu, aby byl objekt co nejdříve připraven k plnému užívání. Děkujeme občanům za trpělivost a pochopení během těchto prací.

FotoFotoFotoFoto

Aktualizováno 17. 7. 2024


Město provádí opravu chodníku na ulici Celní. Práce se zaměří na úsek od křižovatky s ulicí Nádražní a budou zahrnovat výměnu obrubníků a pokládku nové dlažby.

V rámci údržby komunikací a chodníků uvažuje město rovněž o opravě oboustranného chodníku na ulici Celní. Práce se zaměří na úsek od křižovatky s ulicí Nádražní, přičemž na levé straně bude opravena délka 124 metrů a na pravé straně 60 metrů.

Oprava zahrnuje rozebrání stávajících chodníků, osazení nových obrubníků a položení nové dlažby. Tento úsek oprav doplní již zrekonstruovaný chodník podél ulice Nádražní od mostu ke křižovatce s ulicí Osoblažská.

Pro zahájení oprav je nutné, aby soukromí vlastníci provedli ořez živých plotů, které zasahují do prostoru chodníku. Je třeba, aby byly odkryty záhonové obruby ohraničující chodník a odstraněny přerostlé větve, které omezují průchozí šířku chodníku. Po provedení těchto úprav může být oprava chodníku zahájena. Výsledkem bude bezpečnější a esteticky příjemnější prostředí pro chodce.

FotoFotoFotoFotoFoto

Aktualizováno 26. 6. 2024


Rada města schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci investiční akce Rekonstrukce budovy Celní 20, k narovnání sazeb DPH.

Aktualizováno 5. 6. 2024


Technický dozor na stavbě a koordinátora bezpečnosti práce provádí Ing. Petr Čevela.  Autorský dozor provádí Ing. Vít Michel.

Aktualizováno 23. 5. 2024


Město Albrechtice se chystá oživit ulici Celní díky přeměně bývalé cukrářské výrobny na moderní bytový dům. Tento projekt, iniciovaný darem od Moravskoslezského kraje, je reakcí na rostoucí poptávku po bydlení ve městě.

Díky pečlivě připravené projektové dokumentaci a získané dotaci ve výši přes 5 milionů korun se podařilo rozjet komplexní rekonstrukci této nemovitosti. Plány zahrnují vznik čtyř bytových jednotek s dispozicemi 2+1 a 3+1, každý o velikosti do 70 m², a kompletní obnovu celé budovy – od střechy po kanalizace.

Výstavbu bude realizovat firma Ostravské stavby a. s. První setkání na staveništi proběhlo 3. dubna 2024 a již 10. dubna byly zahájeny první stavební práce, včetně zemních úprav a bouracích prací v interiéru. Projekt zahrnuje nejen vnitřní úpravy, ale i práce na vnějším prostředí, jako je hydroizolace základů a vytvoření parkoviště. Celková doba realizace je stanovena na 540 dnů od předání staveniště. Bezpečnost a technická kvalita stavebních prací jsou na prvním místě, což zajistí odborný technický dozor společně s dozorem na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti.

Tento projekt nejenže poskytne nové bydlení pro občany Albrechtic, ale také přispěje k revitalizaci celé oblasti.

FotoFotoFoto

Aktualizováno 13. 5. 2024


Realizátorem stavby se stala firma Ostravské stavby a. s. Staveniště bude předáno 10. dubna 2024. Termín realizace se předpokládá 540 dnů od předání staveniště. Technický dozor provádí Ing. Petr Čevela. Městu byla poskytnuta dotace. Termín realizace dotace - do 31. 7. 2025.

Aktualizováno 8. 4. 2024


Před několika lety jsme darem od Moravskoslezského kraje získali budovu bývalé cukrářské výroby na ulici Celní. Byl schválen záměr zrekonstruovat tuto nemovitost na bydlení, protože město má nedostatečnou nabídku bydlení pro občany.

Byla připravena projektová dokumentace, podařilo se nám získat významnou dotaci ve výši 5 335 822,90 Kč, a dokonce probíhá veřejná zakázka na zhotovitele. V brzké době budeme znát závěry. Projektová dokumentace obsahuje nejen výstavbu čtyř bytových jednotek, ale i kompletní rekonstrukci celé budovy (včetně střechy, fasády, napojení na kanalizaci...).

Aktualizováno 15. 2. 2024


Rada města Město Albrechtice schválila zhotovení stavebních prací „Rekonstrukce budovy Celní 20 (3)“ od zhotovitele OSTRAVSKÉ STAVBY a. s. za cenu 10.498.759,51 Kč bez DPH a zároveň schválila výsledek podlimitní veřejné zakázky a uzavření smlouvy o dílo.

Aktualizováno 6. 2. 2024


Město získalo dotaci na vybudování bytů na ulici Celní ve výši 5 335 822,90 Kč. Dotace je již schválena a poskytlo ji Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

První veřejná zakázka byla zrušena z důvodu špatné lhůty pro realizaci stavby. Podruhé byla zakázka zrušena, neboť se při hodnocení zjistilo, že v rozpočtu je cca 40 položek tzv. „R“, nestandardizovaných, bez komentáře. Tyto položky vytváří několik potenciálních problémů:

  • nejistota a riziko: vysoký počet nestandardizovaných položek může zvyšovat nejistotu a riziko ohledně finálních nákladů na stavbu. To může být důvodem pro zrušení výběrového řízení, zejména pokud existují obavy o dodržení rozpočtu a financování stavby.
  • nesoulad s podmínkami dotace: pokud je stavba financována z dotace, mohou být nestandardizované položky předmětem zvýšeného dohledu a kontroly. Nesoulad s podmínkami dotace nebo nedostatečná dokumentace mohou vést ke zrušení výběrového řízení.
  • komplexnost projektu: velký počet nestandardizovaných položek může také naznačovat, že projekt je obzvláště komplexní nebo atypický. To může znamenat, že zadavatel má obavy o schopnost uchazečů úspěšně realizovat projekt a dodržet rozpočet.
  • transparentnost a spravedlnost: zadavatel může chtít zabezpečit transparentnost a spravedlnost výběrového řízení. Pokud existují pochybnosti o správnosti a úplnosti rozpočtu, může být výběrové řízení zrušeno a případně znovu vyhlášeno po revizi a úpravě rozpočtu.

Aktualizováno 4. 10. 2023


26. dubna 2023 byla zveřejněna nová veřejná zakázka - Rekonstrukce budovy Celní 20. Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavebních prací týkajících se úprav stávajícího bytového domu. V rámci výstavby budou z původních prostor realizovány byty s dispozicí 2+1 a 3+1 o velikostně cca do 70 m2. Dojde k zateplení obvodového pláště, zateplení a oprava střechy, výměna výplní otvorů, odstranění rozvodů vody, elektro, kanalizace, topení a dodávka rozvodů nových včetně zařizovacích předmětů, výměna střešní krytiny, klempířských prvků a hromosvodu.

Práce budou zahájeny na jaře/létě 2023. Lhůta výstavby činí 540 dnů od předání staveniště.

Nabídky, resp. žádosti o účast lze podávat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-albrechtice.cz).

Více informací naleznete zde.

Foto

Aktualizováno 10. 5. 2023

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru