Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Studie proveditelnosti překládací stanice


Foto
Město Město Albrechtice podalo žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora odpadového hospodářství ve výši 300 000 Kč.

Aktualizováno 3. 5. 2022


Termín zahájení projektu: 3.1.2022
Termín ukončení projektu: 30.6.2023

Předmětná studie má zahrnovat vybudování stanice na SKO, objemný odpad, dřevo, případně také vytříděné odpady jako papír a plasty včetně posouzení cenové náročnosti tohoto záměru. Součástí areálu by měla být plocha pro úpravu a roztřídění objemných odpadů na využitelné frakce jako jsou kov, dřevo, plast a zařízení pro úpravu objemu zbytkových objemných odpadů z hlediska maximalizace využití přepravních prostředků.
Město Albrechtice a okolní obce mikroregionu se dlouhodobě zabývají možnostmi dlouhodobého řešení nakládání s komunálním odpadem s ohledem na plánované omezování jejich skládkování. Tuto problematiku si nechalo město posoudit naposledy v rámci studie optimalizace systému nakládání s odpady ve Městě Albrechticích, kde je doporučováno v rámci návrhu opatření pro zlepšení environmentálních a ekonomických parametrů nakládání s KO iniciovat diskuzi okolních obcí k možnosti sdružené výstavby překládací stanice především na SKO a objemné odpady. Albrechticko je v současné době v nevýhodných dojezdových vzdálenostech jak ke koncovým zařízení tak i k dotřiďovacím kapacitám pro odděleně sbírané komodity a hledá se možnost zajištění ekonomického
provozu nakládání s komunálním odpadem.
Překládací stanice bude koncipována tak, aby dojezdové vzdálenosti v rámci svozové oblasti byly kolem 20 km a tím byla maximálně využita svozová technika pro sběr a svoz. Záměr odpovídá návrhu vhodných spádových oblastí prezentovaných ve směrné části POH MSK a je s ním zcela v souladu. Město Albrechtice je součástí železničního uzlu Šumperk, lze tedy uvažovat i o možnosti přesměrování přepravy odpadů k jejich využití do existujících či připravovaných zařízení prostřednictvím železnice. V regionu se nepředpokládá vznik strategicky významného zařízení pro energetické využití komunálních odpadů. Záměr na výstavbu zařízení plazmového zplynování v Horním Benešově podle veřejně dostupných informací nebude dále rozvíjen. Potenciální odběratelé svezeného a upraveného odpadu na překládací lince a přidružených technologiích mohou být společnosti zabývající se výrobou alternativních paliv s dodávkami na energetiku v Přerově, výhledově také pro energetiku Karviné nebo Třinci. Všechny hlavní záměry jsou významně pod 250 km od překládací stanice.
Město Albrechtice se nachází ve správním obvodu ORP Krnov. V roce 2020 bylo v tomto ORP podle veřejně dostupných dat ve VISOH vyprodukováno 21,5 tis. tun komunálních odpadů, přičemž každoročně dochází k jeho nárůstu. S ohledem na termín předkládání žádostí v rámci dotační výzvy, nejsou data za rok 2021 za uvažovanou spádovou oblast známa. Při zachování trendu posledních let se dá předkládat, že produkce komunálních odpadů v regionu bude dosahovat 22 tis. tun. Svozová oblast uvažované překládací stanice bude řešit minimálně polovinu ORP, čemuž odpovídá potenciál svezených odpadů zhruba okolo 10 tis. tun a víc.
U překládací stanice je uvažováno s rozměrovou úpravou svezeného odpadu s cílem zvýšení objemové hmotnosti odpadu s ohledem na minimalizaci dopravního zatížení oblasti. Návrhy konkrétního technického řešení budou blíže specifikovány po detailnější analýze svozové oblasti, možných lokalit pro jejich vybudování ve vazbě na nezbytnou infrastrukturu. Za obecně osvědčené moderní technologie jsou považovány technologie Walking Floor nebo lisovací kontejnery, či přeprava velkoobjemovými kontejnery, které splňují vysoké nároky na hygienu a environmentální nároky. Nicméně rozměrové úpravy lze dosáhnout různými způsoby. S ohledem na neekonomické převážení neskladného objemného odpadu požadujeme v rámci studie návrh řešení jeho úpravy a to s ohledem na možnost vytřídění využitelných komodit (dřevo/kov/plast) s cílem následného zmenšení objemu odpadu přepravovaného k energetickému využití či odstranění.
Součástí studie by měl být návrh vhodné technologie úpravy a překládky SKO, zbytkových objemných odpadů, příp. v kombinaci s odvozem vytříděného plastu, dřeva, event. papíru k dalšímu dotřídění a využití. Zároveň požadujeme posouzení vhodnosti vytipovaných lokalit na území města.

Aktualizováno 3. 5. 2022

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru