Město Albrechtice
MěstoMěsto Albrechtice

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Adresa
   nám. ČSA 27/10,
   793 95 Město Albrechtice


   00296228

DIČ
   CZ00296228

ÚŘEDNÍ HODINY

Městský úřad
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ČT    08.00 - 12.00

Pokladna
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ČT    08.00 - 12.00 

KONTAKT

Podatelna e-mail
   podatelna@mesto-albrechtice.cz

Podatelna telefon
   +420 774 420 748

Datová schránka
   qz9b27r

Slezsko bez hranic III - hrady a zámky

 

logo

 

Aktuálně

 

I když se občas objeví komplikace, rekonstrukce zámku v Linhartovech nadále pokračuje. Aktuálně dochází k výměně oken. Ta vzbudila diskuzi všech zúčastněných na kontrolních dnech. Jejich svislé osazení vyvolalo dojem, že jsou umístěna křivě. Stejný problém je u oken v prvním i druhém nadzemním podlaží. Osazení je v současné chvíli projednáváno i se samotným výrobcem. Na předchozích kontrolních dnech se řešilo umístění bezpečnostních kamer, výběr odstínu nátěru vnějších dveří a prodiskutoval se návrh na osazení mříže do okna v prvním patře ve věži. Rekonstrukce by se rozhodně neobešla ani bez samotného kastelána zámku, pana Jaroslava Hrubého, který se nebojí žádné práce a mnohdy pomáhá s korigováním jednotlivých kroků oprav.

Aktualizováno 9. 2. 2021

 


Na zámku v Linhartovech se nezahálí. Rekonstrukce probíhá téměř ve všech patrech a pověření odborníci dohlíží na průběh během každotýdenních kontrolních dnů. Na začátku listopadu se začalo pracovat na provádění omítky na stropech v druhém nadzemním podlaží, kde byly již zcela dokončené dřevěné stropy. Stavební firmě však bylo vytknuto, že práce nejdou tak rychle, jak se předpokládalo. Ve druhém patře přišli na řadu také elektrikáři. Byla zahájena diskuze na téma rozmístění světel na chodbách. Požadavkem bylo, aby byl prostor dostatečně osvětlen. Proto pan Ing. arch. Lubomír Dehner, který funguje jako autorský dozor, přehodnotil stav a navrhl, že na všech čtyřech stěnách budou umístěna světla navíc. Pro zdárný průběh prací byly dovysvětleny detaily provedení oken a nyní už nic nebrání jejich výrobě. Kdo projížděl kolem zámeckého parku, všiml si jistě zahájených prací na chodníku v parku.

Aktualizováno 23. 11. 2020V úterý 6. října 2020 se uskutečnil již 10. kontrolní den na zámku v Linhartovech. V druhém nadzemním podlaží rekonstrukce zdárně probíhá. Aktuálně byly vybrány vzorky dlažeb na chodby a řešila se materiálová skladba současných podlah. Nadále zde pak pokračuje montáž stropů. Na programu jednání bylo i schodiště do druhého nadzemního podlaží, kde bude provedena sonda. Vydatné deště se projevily v zámeckém sklepení, kde v některých místech stojí voda. 

Desátý kontrolní den

Aktualizováno 21. 10. 2020


Opravy na zámku v Linhartovech zdárně pokračují. V úterý 1. září proběhl sedmý kontrolní den, kde se kontroloval průběh oprav. Na zámku stále probíhá montáž stropu v druhém nadzemním podlaží i rekonstrukce zámeckého sklepení. Dalším krokem rekonstrukce je provádění sond na schodišti do druhého nadzemního podlaží, ze kterého bude odstraňován nátěr. Zástupci památkové péče pak odsouhlasili vzhled vnitřní části výtahu.

 

Sedmý kontrolní den

Aktualizováno 21. 10. 2020V úterý 4. srpna 2020 proběhl na zámku v Linhartovech třetí kontrolní den. Kontroloval se průběh oprav v zámeckých sklepech i v druhém nadzemním podlaží. Na samém počátku se hovořilo o výměně oken a jejich směru otevírání, který následně může ztížit jejich údržbu. Ve sklepech dále pokračuje demolice betonových podlah. V druhém nadzemním podlaží se pracuje na rekonstrukci stropů. Mezi další kroky rekonstrukce patří například odstranění nátěru na schodišti do druhého nadzemního podlaží a provedení sondy. 

Třetí kontrolní denAktualizováno 21. 10. 2020V úterý 28. července proběhl druhý kontrolní den na zámku v Linhartovech, na kterém došlo k zhodnocení postupu prací a k plánování dalších kroků oprav. Rekonstrukce již odstartovala i v prvním patře zámku, kde momentálně probíhá zabezpečení historických výmaleb. Rekonstrukce nadále probíhá i v zámeckých sklepech.

Druhý kontrolní den

Aktualizováno 21. 10. 2020Dne 21. července 2020 proběhl první kontrolní den. "Na kontrolním dni došlo k zhodnocení postupu prací a po konzultaci s Ing. arch. Dehnerem proběhlo doladění dalších kroků rekonstrukce," řekla k opravám starostka města Jana Murová. 

První kontrolní den

Aktualizováno 21.10. 2020Dne 7. července 2020 došlo na zámku v Linhartovech k předání staveniště. V týdnu od 14. července 2020 byly zahájeny stavební práce. Termín ukončení je stanoven na 30. září 2021. Technický dozor na stavbě zajišťuje autorizovaný technik v pozemním stavitelství pan Pavel Volek. Autorizovaný dozor provádít Ing. arch. Lubomír Dehner a na celou stavbu také bedlivě dohlíží pan kastelán Jaroslav Hrubý. Vítězem veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací se stala firma Factory 2014 a.s., jejímž jednatelem je Bc. František Suchý a jeho autorizovanou osobou je Ing. Dimitri Kirjakovsy. Objem prací je 26 820 000 Kč bez DPH. 

Harmonogram prací

Příkazní smlouva TDS zámek Linhartovy

 Zjednodušená podlimitní veřejná zakázka na stavební práce na Zámku Linhartovy byla ukončena.
Dne 9. 4. 2020 byla celá zakázka odeslána na kontrolní orgán k posouzení. 


Rada města Město Albrechtice usnesením č. 20/27R/19a schválila výsledky zjednodušené podlimitní veřejné zakázky – Zámek Linhartovy, stavební úpravy – 3. etapa III. 


Do veřejné zakázky se přihlásili tři uchazeči.


Po ukončení kontroly zjednodušené podlimitní veřejné zakázky bude s vítězným uchazečem uzavřena smlouva o dílo. K datu 9.6.2020 jsme doposud neobdrželi vyjádření kontrolního orgánu.

 

Aktualizováno 15.06.2020


 

Projekt v této chvíli získal ze strany inspektora výjimku z veřejné podpory. Nyní vedoucí partner, kterým je Opolské vojvodství, řeší posunutí termínů jednotlivých etap projektu.

Poskytovatel dotace souhlasí s posunutím termínu realizace projektu do 30. 6. 2022.
Doposud však nebyly posunuty jednotlivé etapy projektu.


 

Projekt Slezsko bez hranic III – hrady a zámky čeká na závěrečnou zprávu inspektora ze strany poskytovatele dotace, poté může být vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.


 

Cílem projektu je zvýšení návštěvnosti příhraničního regionu,zlepšení situace na přeshraničním trhu práce ve službách, skrze zvýšení turistické atraktivity daného území. Cíle bude dosaženo využitím společného kulturního potenciálu partnerů z obou stran hranice. Unikátní přeshraniční turistická trasa je založena na zachování kulturního dědictví (částečná revitalizace 3 zámků) a jejich zpřístupnění veřejnosti. Pro vylepšení turistické aktraktivity regionu bude využíván společný potenciál kulturního dědictví partnerských obcí z obou stran hranice. Bude vytvořena unikátní přeshraniční turistická trasa "Slezsko bez hranic III - zámky a paláce", postavená na obnově kulturního dědictví a částečné revitalizaci zámků Moszna a Linhartovy, a opravě památkových části zámku Slezské Rudoltice a jeho zpřístupnění široké veřejnosti.

Na zvýšení počtu návštěvníků tohoto regionu to bude mít jistě pozitivní vliv. Nově vznikající turistický produkt zahrnuje rozsáhlé území vzhledem k tomu, že celá trasa měří více než 170 km. Komplementárnost s jinými aktivitami v regionu a vytvoření bohaté turistické nabídky povede k tomu, že turisté budou inspirováni k delšímu pobytu v regionu (například v délce několika dní). V současnosti využití celkové ubytovací kapacity v regionu se pohybuje ročně kolem 40% (údaje z roku 2014).

Aby nabídka v rámci cestovního ruchu v pohraničí byla více atraktivní, budou v rámci projektu realizovány komplementární aktivity, postavené na společném historickém dědictví zámků a historických objektů nacházejících se v bezprostřední blízkosti česko-polské hranice. Aktivity projektu budou zahrnovat:

  1. Vytvoření společné marketingové značky "Slezsko bez hranic - zámky a paláce" - komplementárně navazující na již dříve realizované přeshraniční projekty, spojující zajímavá vyhlídková místa či vytvářející nové turistické destinace.
  2. Vyznačení přeshrnaiční trasy pro pěší, cyklisty i automobily, která bude na dvou místech překračovat hranici. Trasa zahnující zámky a historické paláce na prudnicko-krnovském pohraničí bude spojovat 9 unikátních míst v regionu.
  3. Částečná revitalizace zámků Mosza (Opolské vojvodství), Slezské Rudoltice a Linhartovy (Obec Albrechtice) s cílem navrácení jim původního vzhledu a funkcí včetně jejich zpřístupnění široké veřejnosti. Aktivity v rámci realizace budou také směřovat k vytvoření odpovídajích podmínek pro návštěvu těchto objektů v souladu s obecnými a bezpečnostními předpisy.
  4. Společné propagačně-informační aktivity s cílem přilákat turisty aby využívali novou turistickou nabídku v přeshraničí (popagační film - celá trasa z ptačí perspektivy, mapy, průvodce, aplikace plníci fuknci navigátora - pro pěší, cyklisty i automobily).

Všechny aktivity projektu budou připraveny a realizovány společně s cílem na dosažení co nejlepších výsledků. Pro rozšíření a spolupůsobení efektů v rámci projektu bude navázána úzká spolupráce s regionálními subjekty působícími v oblasti rozvoje turismu: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna a Moravian-Silesian Turism. V rámci projektu bude stanovena finanční mezera zahrnující příjmy z prodeje vstupenek do tří zámků (stav před a po realizaci projektu bude monitorován u všech objektů zahrnutých do projektu).

Klíčové aktivity:
0 - Příprava projektu    1.4.2017    30.9.2019
1 – Řízení projektu     1.7.2018     30.4.2021
2 – Propagační a informační činnost    1.7.2018 – 30.4.2021
3 – Vytvoření společné a stálé Programové rady pro Turistický produkt    1.7.2018 – 30.4.2021
4 – Slezsko bez Hranic: Hrady a zámky – pěší a cyklotrasa, trasa pro automobily    1.7.2018 – 30.4.2021
5 – Revitalizace architektonického dědictví zámků – částečná revitalizace zámku Moszna     1.7.2018 – 30.4.2021
6 - Revitalizace architektonického dědictví zámků – částečná revitalizace Zámku Linhartovy    1.7.2018 – 30.6.2020
7 - Revitalizace architektonického dědictví zámků – částečná revitalizace zámku Slezské Rudoltice     1.7.2018 – 30.6.2020
8 - Aktivity propagující společnou trasu Slezsko bez hranic Hrady a zámky     1.7.2018 – 30.4.2021

Vedoucí partner:
Województwo Opolskie
Partneři projektu:
Město Město Albrechtice
Obec Slezské Rudoltice

Indikátory:
Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
Počet elementů kulturního /přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou
Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví
Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí

 

 

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Aktuální počasí

dnes, úterý 30. 11. 2021
sněžení 2 °C -5 °C
středa 1. 12. slabý déšť 4/0 °C
čtvrtek 2. 12. slabý déšť 4/-2 °C
pátek 3. 12. oblačno 1/-3 °C