Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Městské lesy


Zpráva o hospodaření v lesích za rok 2022


Zpráva o hospodaření v městských lesích za rok 2020


Originální oslava v městských lesích 

Originální oslavu narozenin uspořádala paní Libuše Lukáčová z Opavy v lesích města Město Albrechtice. Se svými přáteli nakoupili a zalesnili 750 kusů sazenic. Z toho 650 kusů buku lesního a 100 kusů třešně ptačí. Zalesnění provedli v porostu 16C4 a 16C5, který byl po kalamitě v letošním a loňském roce zaset břízou bradavičnatou v rámci akce Zachraňme lesy pořádané městem Město Albrechtice ve spolupráci s Hnutím Duha. Svojí prací tak na celé ploše 2,5 hektarů doplnili o klimaxovou dřevinu buk a zajistili dostatečnou druhovou pestrost pro dobrý vývoj a stabilitu následného porostu.

Za příspěvek k odstranění následků kalamity děkujeme.

Ing. Jana Murová

Příspěvek o akci na Radiožurnálu

Oslava narozenin v městských lesích


Lesy v majetku města Město Albrechtice

Hospodaření v lesích města Město Albrechtice – nejčastější otázky
Za obsah odpovídá Milan Košulič

Kolik lesů vlastní město a kde se nacházejí?
V majetku města je 297 hektarů lesa v různě velkých celcích na několika katastrech. Největší lesy máme v k.ú. Hynčice a Město Albrechtice, větší celky jsou také v k.ú. Dlouhá Voda a Valštejn.

Proč se v poslední době těží tolik dříví?
Jde o kalamitu způsobenou akutním hynutím smrkových porostů, kterému předcházelo několikaleté období chřadnutí. Hlavními příčinami této kalamity je (zjednodušeně) pěstování smrku na nevhodných stanovištích, kde byl smrk oslabován václavkou, častými a dlouhodobými přísušky a kůrovci. Kůrovci a často i samotná václavka pak způsobí uhynutí smrku. Chřadnutí smrčin začalo v 80. letech minulého století na Ostravsku a Opavsku, dnes jde o vážný problém celé severní Moravy s náznaky přesunu do dalších krajů na jih i západ.

Jakým způsobem město těží a prodává dřevo?
Jde o tzv. prodej dříví na odvozním místě (OM). Město zadává těžbu a přibližování dříví jako zakázku s odhadnutým objemem dříví na období zpravidla 1 roku. Jediným kritériem je nejnižší cena. Dříví na skládkách (OM) město prodává odběratelům, kteří podali nejlepší nabídku opět ve veřejné soutěži na jednotlivé sortimenty dříví. Úhrada odebraného dříví je smluvně zajištěna formou kauce, odběratelé mohou odvážet dříví jen do výše složené kauce. V podstatě jde o platbu předem.

Kdo za město organizuje těžbu a prodej dříví a je odpovědný za zásoby dříví?
Město má od 1.1.2017 uzavřenou smlouvu o dílo na výkon činnosti odborného lesního hospodáře a hajného, aktuálně s ARBOX – nature service s.r.o., zastoupenou Ing. Jaroslavem Hermanem. Smlouva je zveřejněná na webu města. Pro její zobrazení klikněte ZDE.

Proč město před dvěma lety změnilo způsob prodeje dříví?
Dříve město prodávalo dříví tzv. nastojato. Při tomto systému jedna a tatáž firma dříví těží, přibližuje a současně kupuje a dál přeprodává konečným odběratelům. Odběratel dříví si sám organizuje jak výrobu, tak odvoz a prodej dříví. V takovém případě vlastník nemá dostatečnou kontrolu nad množstvím a kvalitou prodávaného dříví. Při prodeji tzv. na odvozním místě vlastník (resp. jeho hajný) přebírá dříví od těžební firmy, má možnost si dříví na skládkách v plném rozsahu přeměřit a teprve poté organizovat odvoz. Hajný má povinnost být u každé expedované fůry, má možnost si ji přeměřit naloženou na autě a také dostává tzv. přejímky od konečného odběratele. Výsledkem je obvykle lepší zpeněžení dříví a omezení ztrát.

Proč vzniklo v r. 2016 manko na zásobách dříví ve výši cca 700 m3?
Přesně šlo o manko k 30.9.2016 ve výši 676,32 m3, tj. 7,29 % z vytěženého dříví (norma ztrát je 3 %). Manko obecně může vzniknout z různých důvodů, např. nepřesností měření, některé pokácené stromy kočí nebo traktorista přehlédne a zůstanou v lese, manipulací dříví (rozřezávání na sortimenty), rozdílnou metodou měření u odběratele, srážkami u odběratele z důvodu vad dříví, připisováním kusů na straně těžařů (chtějí mít zaplaceno za co nejvíc pokáceného dříví), na straně odběratele dříví naopak nepřiznáním části naloženého dříví do odvozního lístku (chtějí prodat konečnému odběrateli víc než za kolik zaplatí městu) a samozřejmě také krádežemi. Na skládkách se běžně přibližuje dříví ze státních a obecních lesů a nakládají a odvážejí odvozní soupravy několika odběratelů. Uhlídat takové množství dříví v tak extrémní kalamitní situaci je obtížný problém i pro zkušeného hajného. Předpokládá to denně kontrolovat všechny skládky, nepustit z lesa jediné naložené auto bez osobní přítomnosti, objíždět skládky v noci, o víkendech, mít instalované fotopasti a mít dokonalou evidenci. Tohle předchozí hajný jednoznačně nezvládl, a proto také nakonec uznal svou chybu a podal výpověď smlouvy.

Jak došlo ke vzniku nesplacené pohledávky ve výši cca 2,3 mil. Kč za prodané dříví?
Na jaře r. 2016 ze začalo na skládkách hromadit dříví z kalamitních těžeb a z důvodu nadbytku dříví na trhu začal váznout odvoz. Městu v této situaci nabídla firma Wood Source, s.r.o. jednorázový odvoz cca 1550 m3 dříví po železnici k odběrateli do Rumunska za ceny odpovídající tehdy platným kupním smlouvám s odběrateli vzešlými ze otevřené soutěže. Protože Wood Source, s.r.o. neměla dostatek volných zdrojů pro zálohovou platbu předem, a současně situace v odvozu dříví se tehdy jevila kritická, akceptoval starosta jen částečnou předplatbu ve výši 500.000 Kč a podepsal kupní smlouvu bez dostatečného zajištění platby. Podle referencí poskytnutých městu tehdejším městským hajným měla být Wood Source, s.r.o. prověřenou seriózní firmou.
Nicméně Wood Source, s.r.o. za odebrané dříví nezaplatila sjednanou kupní cenu. Podle sdělení Wood Source, s.r.o. po odvozu dříví a jeho dopravení k odběrateli do Rumunska, který údajně za dříví firmě Wood Source, s.r.o. zaplatil v plné výši, se Wood Source, s.r.o. dostala do finančních potíží, když ukrajinské státní úřady bez varování zadržely vlaky s dřívím při vývozu z Ukrajiny, a Wood Source, s.r.o. tam na hranici zůstalo velké množství dříví, za které zaplatila vlastníkům na Ukrajině, ale nemohla dříví dodat konečnému odběrateli v dalších evropských zemích, a tím ani dostat za dříví zaplaceno.
O podpisu konkrétní smlouvy s Wood Source, s.r.o. rada města ani zastupitelé nevěděli. Starosta porušil základní princip kupních smluv na prodej dříví, kterým byla vždy platba předem ve formě stále doplňované kauce. Chybná formulace usnesení 29. RM (viz výpis níže), která umožnila starostovi podepsat smlouvu bez dostatečného zajištění pohledávky, byla důvodem k odstoupení M. Košuliče z RM.
Wood Source, s.r.o. nabídla uznání dluhu a splátkový kalendář (viz příloha), který však dodnes není schválen zastupitelstvem ani radou města. Neschválený splátkový kalendář nabídnutý Wood Source, s.r.o. není firmou plněn, firma splácí nepravidelně a málo. Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích § 84 odst. 5 písm. h je zastupitelstvu vyhrazeno rozhodování o splátkách až o lhůtě splatnosti delší než 18 měsíců, takže splátkový kalendář na deset měsíčních splátek mohla schválit rada města nebo i sám starosta.

Přílohy:
Kupní smlouva
Zápis z jednání s Wood Source, s.r.o. z 8.8.2016
Splátkový kalendář – návrh podepsaný Wood Source, s.r.o. z 19.9.2016
Výpis ze zápisu z 29. RM dne 4.5.2016:

Výpis ze zápisu


 

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru