Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Chodník - Nemocniční (kolem fary)


Chodník na Nemocniční byl dokončen.

FotoFotoFoto


Dnes 29. 8. 2022 došlo k předání staveniště "Chodník kolem fary ul. Nemocniční " stavební společnosti AF Stav Krnov s. r. o., zastoupené Tomášem Fouskem, jednatelem a brzy budou zahájeny stavební práce, které spočívají v rekonstrukci stávajícího chodníku s povrchem z betonové dlažby zámkové. Z důvodu prostorových poměrů je navrhováno zúžení stávající místní komunikace. 

FotoFotoFotoFotoFoto

Aktualizováno 29. 8. 2022


Dne 29. června byla zveřejněna nová veřejná zakázka - Chodník kolem fary ul. Nemocniční, Město Albrechtice. 

 • Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se rekonstrukce stávajícího chodníku s povrchem z betonové dlažby zámkové na ulici Nemocniční, Město Albrechtice. Z důvodu prostorových poměrů je navrhováno zúžení stávající místní komunikace. 
 • Předpokládaný termín zahájení: přelom července a srpna 2022, řádné provedení stavby a její předání je požadováno nejpozději ke dni 31. 8. 2022. 

Aktualizováno 29. 6. 2022


15. června 2022 bylo zahájeno společné řízení k povolení stavby. Bude probíhat soutěž. Předpokládané zahájení stavebních prací je na přelomu července a srpna.

Aktualizováno 29. 6. 2022


Obec se rozhodla zvýšit bezpečnost chodců pohybujících se v blízkosti základní školy a nám. ČSA s
napojením na další infrastrukturu pro pěší. Bude rekonstruován stávající chodník s povrchem z bet.
dlažby zámkové. Z důvodu prostorových poměrů je navrhováno zúžení stávající místní komunikace. 

Současný stav: 
V současném době je zde nevyhovující chodník, který přímo ohrožuje bezpečnost chodců. Z důvodu
zástavby jsou chodci nuceni jít v prostoru fary po místní komunikaci, kde se pohybují motorová
vozidla. Toto řešení je z hlediska nedaleké základní školy nebezpečné. Chodník je ze zámkové dlažby.
Veškeré dotčené plochy jsou na pozemcích investora Města Albrechtic.

Návrh řešení: 
Chodníkové plochy budou vydlážděny betonovou zámkovou dlažbou. Zájmový úsek začíná za
jedním z vjezdů k ZŠ a pokračuje dále podél budovy fary až k náměstí ČSA. Chodník z větší části
kopíruje původní trasu. Na začátku a konci úseku bude šířka chodníku zachována š. 2,0m, jeho
zužující se část bude rozšířena na min. š. 1,85 m (roh budovy) a 2,1m podél budovy (včetně
stávajícího záhonového obrubníku zajišťující vodící linii). Chodník bude v původní části předlážděn
(viz. koordinační situace) jeho niveleta tedy zůstane nezměněna.

U budovy fary je složitá rozměrová situace, kde bude nutné zúžit stávající komunikaci na průjezdnou
šířku 3750mm, tato jednotná šířka vozovky bude v úseku délky 38,50 m (km 0,0075 – 0,0465)
vyznačena vodorovným dopravním značením č. V 13a dle TP 133. Z důvodu zachování
obousměrného provozu se navrhuje i nové dopravní značení upravující přednost vozidel. Součástí návrhu je rušení stávajícího přechodu pro chodce na konci zájmového úseku z důvodu nedostatečných rozhledových poměrů. Řešení pěší dopravy v této lokalitě (náměstí) bude řešit samostatná PD, která zajistí bezpečnou návaznost trasy.

Chodník bude od silnice oddělen silničním obrubníkem stojatým s převýšením 100mm
(1000x300x150mm) s betonovou přídlažbou (500x250x100) osazenou do bet. lože, z druhé strany pak
ohraničen stávajícím (tz. pokud možno zachovat) záhonovým obrubníkem stojatým
(1000x250x100mm), osazeným 60mm nad úrovni chodníku, tak aby vytvořil vodící linii pro zrakově
postižené.

Bude osazeno nové silniční zábradlí v km 0,0215 – 0,0490. Zábradlí v celkové délce 27,5 m.
Povrchová úprava zábradlí žárovým zinkováním a nátěrem červeno-bíle barvy (1x základní nátěr a 1x
email).

U začátku zúžení – km 0,0075 se navrhuje krátký zpomalovací práh Z12 dle TP85 (v místě minimální
šířky komunikace 5,5m). Práh je dimenzován na nejvyšší povolenou rychlost v dotčeném území tj.
30km/h, aby nemusel být označen dopravní značkou IP2. Práh bude osazen pomocí nylonových
hmoždinek a nerezových šroubů. Práh bude délky 430mm, šířky 4430mm a výšky 30mm (8x
průběžný kus 500mm + 2x koncový kus 215mm; mezi obrubami a prahem budou ponechány mezery
pro cyklisty šířky 535mm)

V km 0,015 bude osazeno odrazové zrcadlo dle TP 119. Poloměr křivosti zrcadla bude 2,5m, průměr
kruhové odrazového zrcadla 0,8m a výškové osazení do výšky 2,5m nad úroveň chodníku.

Rekonstrukcí se nezmění odtokové poměry. Chodník bude odvodněn příčným sklonem na přilehlou
komunikaci, která je odvodněna do stávajících vpustí. Bude osazena nová obrubníková vpusť UV1
DN450 v místě původní uliční v km 0,021, tz. bude posunuta do okraje vozovky, k chodníkovému
obrubníku a bude stávající přípojkou DN 200 dl. 3 m napojena na stávající dešťovou kanalizaci

Přechodné dopravní značení po dobu výstavby :
Stavba bude probíhat za provozu při jednostranném zúžení jednoho jízdního pruhu vozovky . Bude použito přiměřeně přechodné dopravní značení dle TP 66 - schematu B/1 a B/5.1 (stavba je v intravilánu obce).

Orientační náklady stavby:
0,5 mil. Kč. bez DPH.

Realizace stavby:
Předpokládá se v roce 2022.

Návrh dopravních značek, dopravních zařízení,světelných signálů, zařízení pro provozní
informace a dopravní telematiku:

Bude zřízeno nové dopravní značení:

 • Svislé:
  B20a [Nejvyšší dovolená rychlost 30km/h] na stávající sloupek (zvýšit) se značením B4+E mezi
  stavbou a křižovatkou s ul. Opavická
  A6b [Zúžená vozovka] na nový sloupek u sjezdu k ZŠ
  P7 [Přednost protijedoucích vozidel] na nový sloupek v km 0,008 (v místě zpomalovacího prahu)
  B20a+P8 [Přednost před protijedoucími vozidly + nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h] na nový
  sloupek na KÚ (na druhé straně od chodníku před dům nebo výložníkem na budovu)
  B24b [Zákaz odbočení vlevo] na nový sloupek v km 0,015 (na druhé straně od chodníku do vjezdu)
  Přesné osazení dopravních značek bude předmětem samostatného stanovení úpravy silničního
  provozu. Značky budou osazeny dle TP66.
 • Vodorovné:
  V13a – od značky P7 až po P8, celková délka 40m, šířku vymezuje zúžený jízdní pruh. Vodorovné dopravní značení bude provedeno dle TP 133.

Aktualizováno 29. 6. 2022

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru