Město Albrechtice
MěstoMěsto Albrechtice

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Adresa
   nám. ČSA 27/10,
   793 95 Město Albrechtice


   00296228

DIČ
   CZ00296228

ÚŘEDNÍ HODINY

Městský úřad
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
   ČT    08.00 - 12.00

Pokladna
   PO   08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ST    08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
   ČT    08.00 - 12.00 

KONTAKT

Podatelna e-mail
   podatelna@mesto-albrechtice.cz

Podatelna telefon
   +420 774 420 748

Datová schránka
   qz9b27r

Dovybavení odpadového centra Město Albrechtice


Cílem projektu je zvýšení výtěžnosti odpadů, zvýšení separace  odpadů a minimalizace množství směsného komunálního  odpadu. Město Albrechtice provozuje sběrný dvůr. Stávající sběrný dvůr však již kapacitně nedostačuje zvýšeným požadavkům na třídění odpadů a současně neumožňuje třídění na další komodity. Dovybavením sběrného dvora vznikne zázemí, kde bude možné řešit separaci všech druhů odpadů, v co největší míře předávat odpady k dalšímu využití a minimalizovat množství směsného komunálního odpadu.

Na sběrném dvoře bude možno odložit odděleně sbírané složky komunálního odpadu – separované odpady (papír, plasty, sklo, nápojový karton). Papír bude ukládán do zastřešeného kontejneru. Plasty budou dále tříděny na směsné plasty a PET. Sklo bude ukládáno do velkoobjemového kontejneru. Nápojové kartony budou ukládány do lisovacího kontejneru pro zmenšení jejich objemu.

Sběrný dvůr bude vybaven kontejnerem na shromažďování objemného odpadu. Budou přijata opatření organizačního rázu tak, aby objemné odpady byly objemově upravovány a v maximálně možné míře byla využita kapacita velkoobjemových kontejnerů.

Pro stavební odpady bude vyčleněn jeden kontejner. Po jeho naplnění bude odvážen k dalšímu materiálovému využití.

Sběr biologických odpadů – na sběrném dvoře bude umístěn kontejner na zbytky z údržby zeleně.

Jednokomorový lis bude sloužit pro zmenšení objemu plastů (PET). Plastové PET budou ručně tříděny podle jejich barev a lisovány na balíky. Tímto řešením bude umožněno zmenšit výrazným způsobem jejich objem a případně vytříděnou surovinu dále prodávat, což může být alespoň malým zdrojem příjmů, který pomůže snížit finanční ztrátu sběrného dvora.

V rámci realizace projektu budou pořízeny:

  • 2 ks lisovacích kontejnerů 24 m3
  • 1 ks velkoobjemového kontejneru 15 m3
  • 1 ks velkoobjemového kontejneru 15 m3 zastřešený
  • 2 ks velkoobjemového kontejneru 10 m3
  • 1 ks velkoobjemového kontejneru 5 m3
  • 1 ks lisu na papír a plasty

Z dnešního úhlu pohledu se zdá velmi problematické samotné využití lisovacích kontejnerů z důvodu velkého objemu/tonáže a nemožnosti najít dopravce, který by tyto kontejnery byl schopný převážet.

Projekt je dotován z Operačního programu Životní prostředí.

Celková alokace dotace 1 360 705,50 Kč.

kontejner

lis