Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Modernizace učebny v Základní škole


Modernizace počítačové učebny na ZŠ Město Albrechtice je hotová. 

FotoFotoFoto

Aktualizováno 8. 8. 2022


Práce na modernizaci učebny na ZŠ pokračují. 

FotoFotoFoto

Aktualizováno 25. 7. 2022


Zhotovitel: KDZ, spol. s. r. o.
Autorský dozor: Branischová
Technický dozor: L. Stýskala
Termín provádění: 2. června 2022– do 2 měsíců
Dotace: Modernizace učebny v Základní škole
Práce byly zahájeny 30. května 2022. 21. června byla provedena pokládka PVC. Kontrolou byl zjištěn vadný stav podkladních vrstev. Zhotoviteli bylo nařízeno PVC strhat, provést nové nivelace a položit nové PVC. 11. července se předpokládá s pokládáním podlahy.

Aktualizováno 29. 6. 2022


Práce na modernizaci učeben ZŠ pokračují. 

FotoFoto

Foto

 

 

 

 

 

Aktualizováno 17. 6. 2022


Novým zhotovitelem se stala firma KDZ, s. r. o. Práce by měly být realizovány během léta a budou prováděny především v odpoledních hodinách, aby nebyla rušena výuka.
Předání staveniště: čtvrtek 2. června 2022

Aktualizováno 31. 5. 2022


Byla ukončena výzva na dodavatele, přišly 2 nabídky, administrátor projektu je hodnotí a vyhodnocení bude postoupeno na jednání rady města.

Aktualizováno 28. 4. 2022


Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo dotaci ve výši 2 468 199,66 Kč.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) 117D03O003269 2021-2 EP6.PDF


Přípravné aktivity vztahující se k předložení projektu, např. zpracování doprovodných studií, příloh, projektové dokumentace

Přípravné aktivity se vztahují k předložení projektu a týkají se např. zpracování doprovodných studií, příloh nebo projektové dokumentace. O realizaci projektu bylo rozhodnuto na setkání rady města Město Albrechtice, která je zřizovatelem školy. Následně byla na začátku této přípravné fáze uzavřena smluvní spolupráce na služby pro projektové řízení a poradenství s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy, zpracovávající tuto Studii proveditelnost. Během roku 2020 došlo ke zpracování položkového rozpočtu pro celou akci.

Zároveň přípravná fáze spočívá v komunikaci jednotlivých stran pro zajištění veškerých potřebných materiálů a podkladů pro soupis plnohodnotné a úplné žádosti o dotaci včetně všech příloh. Po kompletaci veškerých podkladů a jejich sepsání byla podána projektová žádost k předkládanému projektu, a to k měsíci říjen 2020. Příjem žádostí pro 12. výzvu MAS Rozvoj Krnovska byl ukončen k 30. 11. 2020. Od této doby s předpokladem do konce měsíce dubna 2021 bude probíhat hodnocení projektové žádosti. V případě pozitivního hodnocení projektu dojde k tomuto termínu zároveň i k vydání právního aktu stvrzujícího podporu IROP vůči tomuto projektu.

Popis realizace hlavních aktivit projektu

  • Rekonstrukce a stavebí úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.) - V rámci projektu proběhnou drobné stavební úpravy ve dvou multimediálních učebnách.
  • Pořízení vybavení budov, učeben – projekt zahrnuje také nákup vybavení učebny tak, aby splňovaly požadavky moderní výuky, hygienické normy a vytvářely příjemné prostředí motivující žáky ke studiu těchto předmětů. Obecně se jedná o vybavení učitelských a žákovských pracovišť, pořízení doplňkového nábytku jako jsou skříně, dále digitální techniky, další pomůcky, které jsou nutné pro moderní formu vyučování tak, aby měli žáci možnost získávat jednotlivé kompetence.
  • Vnitřní konektivita a připojení internetu – nerelevantní.
  • Bezbariérovost – pro potřeby zajištění pohybu imobilních osob po objektu ZŠ, bude projektem pořízen pásový shodolez.

Popis ukončení realizace projektu, např. kolaudace, uvedení do provozu

Ukončení realizace projektu je podmíněno podepsání protokolu o předání a převzetí díla a podpisu předávacích protokolů k zakázkám vztahujícím se k realizaci předkládaného projektu. Slavnostní ukončení realizace projektu bude slavnostně plánována na konec srpna roku 2021. Tato událost bude fotograficky zdokumentována. Zahájení provozu prostor podrobených úpravám v rámci realizace projektu připadne na 1. 9. 2021. Do 20 pracovních dní od ukončení realizace projektu bude vypracována a odevzdána závěrečná ZoR a ŽoP, tedy k datu 29. 9. 2021.

Konečný stav – popis po realizaci projektu

Po výsledném stavu po ukončení realizace projektu budou výstupy projektu nabývat následující podoby. Projekt představuje modernizaci dvou odborných multimediálních učeben, které budou nově vybaveny adekvátní technikou pro potřeby moderní výuky. Podpořený prostor slouží pro účely výuky předmětů, které jsou zahrnuty ve Školním vzdělávacím programu školy.


 

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru