Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Veřejná podpora 2020 - sociální

Dotace v sociální oblasti z rozpočtu města Město Albrechtice na rok 2020

Účelem poskytování dotací z  rozpočtu města Město Albrechtice je podpora činností neziskového charakteru zejména v oblasti kultury, sportu a podpora ostatních aktivit občanů přispívajících k rozvoji občanské společnosti a také podpora v sociální oblasti.

Dotace jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Řídí se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podléhá kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. V sociální oblasti se řídí dle zákona č. 108/2006 Sbírky. Na poskytnutí dotace nevzniká právní nárok a nezakládá příjemci nárok na další dotace v následujících letech.

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů stanoví následující typy dotací:

a) programové dotace - to jsou dotace na různé účely, které poskytovatel sám určí

ve vyhlášeném programu, pokud se rozhodne finančně podpořit určitou oblast

nebo činnost určeného okruhu způsobilých žadatelů

b) individuální dotace - o tyto si může požádat libovolný žadatel na individuální účel uvedený v žádosti – zde se žádný program nezveřejňuje

c) na základě zvláštního zákona - účel stanovený zvláštním právním předpisem

 

Město Město Albrechtice jako poskytovatel stanoví dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů následující dotaci

v sociální oblasti:

 

a) pečovatelská služba

b) sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

c) sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory

d) denní stacionář

e) sociální služby, které vzejdou v průběhu procesu SPRSS z průzkumu občanů Albrechticka.

 

Dotace je určena na úhradu uznatelných nákladů projektu dle termínu zahájení a ukončení realizace projektu, a to od 1. 1. do 31. 12. příslušného roku. V rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk.

Dotace může činit nejvýše 80% nákladů uvedených v projektu žadatele a nemusí být schválena v plné požadované výši.

Dle usnesení Zastupitelstva města číslo 17/31/597 ze dne 22. listopadu 2017 bude o všech žádostech o dotaci z rozpočtu města rozhodovat Zastupitelstvo města Město Albrechtice.

Podmínky a kritéria pro poskytnutí dotace najdete v Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města Město Albrechtice a v Pravidlech pro poskytování dotací v sociální oblasti.

Žadatelem o poskytnutí dotace mohou být spolky, obecně prospěšné společnosti, církve, fyzické a právnické osoby a další organizace, které nebyly založeny či zřízeny za účelem podnikání. Žadatelem o poskytnutí dotace nemohou být politické strany, politická hnutí a jejich koalice. Žadatel musí mít sídlo nebo působnost na území města Město Albrechtice včetně městských částí.

Po přijetí usnesení zastupitelstva města bude oznámení o schválení dotace včetně výzvy k podpisu veřejnoprávní smlouvy zveřejněno na webových stránkách města Město Albrechtice. Pokud se žadatel nedostaví do 30 dnů od zveřejnění výzvy k podpisu smlouvy, dotace nebude žadateli poskytnuta.

Povinně se zveřejňují smlouvy o poskytnutí dotace vyšší než 50 000 Kč na úřední desce umožňující dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku po dobu nejméně 3 let.

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Město Albrechtice, Směrnice upravující tyto pravidla, formulář žádosti o poskytnutí dotace a přílohy najdete zde: 

 

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu v sociální oblasti

 

Formulář žádosti o poskytnutí dotace a přílohy pro sociální oblast najdete zde:

 

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru