Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Veřejná podpora pro rok 2018

Dotace z rozpočtu města Město Albrechtice na rok 2018

Účelem poskytování dotací z  rozpočtu města Město Albrechtice je podpora činností neziskového charakteru zejména v oblasti kultury, sportu a podpora ostatních aktivit občanů přispívajících k rozvoji občanské společnosti a také podpora v sociální oblasti.

Dotace jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Řídí se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podléhá kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. V sociální oblasti se řídí dle zákona č. 108/2006 Sbírky. Na poskytnutí dotace nevzniká právní nárok a nezakládá příjemci nárok na další dotace v následujících letech.

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů stanoví následující typy dotací:

a) programové dotace - to jsou dotace na různé účely, které poskytovatel sám určí

ve vyhlášeném programu, pokud se rozhodne finančně podpořit určitou oblast

nebo činnost určeného okruhu způsobilých žadatelů

b) individuální dotace - o tyto si může požádat libovolný žadatel na individuální účel uvedený v žádosti – zde se žádný program nezveřejňuje

c) na základě zvláštního zákona - účel stanovený zvláštním právním předpisem

 

Město Město Albrechtice jako poskytovatel stanoví dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů následující dotaci:

 

  1. Individuální dotaci

-     v oblasti tělovýchovy a sportu

-     v oblasti sociálních služeb, která se řídí Pravidly pro poskytování dotací v sociální oblasti

 

Poskytovatel (Město Město Albrechtice) stanovil termín pro podání žádosti o individuální dotaci od 2. 1. daného roku, max. následující první pracovní den v případě volna.

Individuální dotaci pro libovolné žadatele bude poskytovatel poskytovat do vyčerpání limitu v rozpočtu města na daný rok. Jeden žadatel může během roku podat více žádostí.

Individuální dotaci bude poskytovatel poskytovat dle těchto Pravidel na podporu: 

  •  v oblasti tělovýchovy a sportu

 

  • ve výši 70% z rozpočtu města na daný rok

 

Oblast se týká spolků, které působí ve sportovních jednotách a klubech. Žádost se podává za celou tělovýchovnou jednotu nebo klub a přidělenou dotaci si rozdělí mezi oddíly dle potřeby.

Z celkového počtu aktivně působících členů spolku musí být min. 60 % dětí a mládeže.

Spolek musí z 80 % tvořit členové, kteří mají trvalé bydliště nebo jsou žáky, studenty škol nebo pracující v Městě Albrechticích včetně městských částí.

Jednotlivé částky dotace se budou dělit podle náročnosti sportovního odvětví, pravidelnými účastmi v registrovaných soutěžích (okres, kraj), masovostí, tradicí, reprezentací města a dalších okolností.

 

  • ostatní

 

  • ve výši 30% z rozpočtu města na daný rok

 

  • v podpoře aktivit občanů města včetně městských částí

 

Poskytovatel si vyhrazuje upravit výši dotace u jednotlivých žádostí podle přínosu projektu pro občany města, jeho náročnosti, pravidelné činnosti, tradice, reprezentace města, zda ve spolku jsou děti a senioři, občané kteří mají trvalé bydliště nebo jsou žáky, studenty škol nebo pracující v Městě Albrechticích včetně městských částí a podobně. Zda žadatel v rámci dotace vykoná pro město a občany kulturní akci a další okolnosti.

 

c) v sociální oblasti

a) pečovatelská služba

b) sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

c) sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory

d) denní stacionář

e) sociální služby, které vzejdou v průběhu procesu SPRSS z průzkumu občanů Albrechticka.

 

Předpokládaný celkový objem prostředků vyčleněných v rozpočtu města na individuální dotace v roce 2018 je stanoven na částku 1 650 000 Kč a to: 1 150 000 Kč (kultura, sport a ostatní aktivity), 500 000 Kč (sociální oblast).

Dotace je určena na úhradu uznatelných nákladů projektu dle termínu zahájení a ukončení realizace projektu, a to od 1. 1. do 31. 12. příslušného roku. V rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk.

Dotace může činit nejvýše 80% nákladů uvedených v projektu žadatele a nemusí být schválena v plné požadované výši.

Dle usnesení Zastupitelstva města číslo 17/31/597 ze dne 22. listopadu 2017 bude o všech žádostech o dotaci z rozpočtu města rozhodovat Zastupitelstvo města Město Albrechtice.

Podmínky a kritéria pro poskytnutí dotace najdete v Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města Město Albrechtice a v Pravidlech pro poskytování dotací v sociální oblasti.

Žadatelem o poskytnutí dotace mohou být spolky, obecně prospěšné společnosti, církve, fyzické a právnické osoby a další organizace, které nebyly založeny či zřízeny za účelem podnikání. Žadatelem o poskytnutí dotace nemohou být politické strany, politická hnutí a jejich koalice. Žadatel musí mít sídlo nebo působnost na území města Město Albrechtice včetně městských částí.

Po přijetí usnesení zastupitelstva města bude oznámení o schválení dotace včetně výzvy k podpisu veřejnoprávní smlouvy zveřejněno na webových stránkách města Město Albrechtice. Pokud se žadatel nedostaví do 30 dnů od zveřejnění výzvy k podpisu smlouvy, dotace nebude žadateli poskytnuta.

Povinně se zveřejňují smlouvy o poskytnutí dotace vyšší než 50 000 Kč na úřední desce umožňující dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku po dobu nejméně 3 let.

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Město Albrechtice, Směrnice upravující tyto pravidla, formulář žádosti o poskytnutí dotace a přílohy najdete zde: 

Pravidla pro poskytování individuální dotace na rok 2018

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu v sociální oblasti - 2018

Formulář žádosti o poskytnutí dotace a přílohy najdete zde:

Příloha č.1 - Žádost o dotaci

Příloha č.2 - Čestné prohlášení

Příloha č.3 - Položkový rozpočet

Příloha č.4 a) - Jmenný neveřejný seznam

Příloha č.4 b) - Jmenný veřejný seznam

Příloha č.5 - Smlouva

Příloha č.6 - Vyúčtování dotace

 

Formulář žádosti o poskytnutí dotace a přílohy pro sociální oblast najdete zde:

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města 2018

Rozpočet služby - žádost M. Albrechtice-2018

Vyúčtování veř.fin.podpory M. Albrechtice

 

      

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru