Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

K.Ú. Hejnov


HOLČOVICE k.ú. Hejnov

 1. žádost o územní souhlas - oznámení záměru (ke stažení) + plná moc – v případě, že Vás bude někdo v řízení zastupovat
 2. celková situace v měřítku katastrální mapy, na kterém je záměr vyznačen (rozměry, vzdálenosti od hranic pozemku, vzdálenost od okolních staveb)
 3. jednoduchý technický popis záměru doplněný o základní projektovou dokumentaci, která nemusí být zpracována autorizovanou osobou (půdorysy, pohledy, řezy, apod..)
 4. dále žadatel připojí:
  • souhlas vlastníka pozemku v případě, že nejste vlastníkem pozemku, na kterém se záměr umisťuje - souhlas umístěný na celkové situaci v měřítku katastrální mapy (FO – jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a podpis, PO – razítko a podpis (případně název, IČ, sídlo a podpis)).
  • koordinované závazné stanovisko Městského úřadu v Krnově, odbor výstavby a životního prostředí
  • stanovisko správce povodí, pokud se umisťovaný záměr nachází blíže než 2 m od vodního toku – Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
  • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
   • Sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
   • Sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s.
   • Sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s.
   • Vyjádření společnosti GridServices, s.r.o.
   • Vyjádření společnosti CETIN a.s.
   • Vyjádření o existenci sítí ve správě obce Holčovice

Poznámka: V případě, že z vyjádření a sdělení je jasné, že se záměr nachází blíže než 2 m od zařízení a vedení této společnosti či obce, je nutné toto vyjádření doplnit o souhlas umístěný na celkové situaci v měřítku katastrální mapy.

 • souhlasy osob, která mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, v případě, že se navrhovaný záměr nachází ve vzdálenosti méně než 2 m od hranice pozemku či stavby - souhlas umístěný na celkové situaci v měřítku katastrální mapy (FO – jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a podpis, PO – razítko a podpis (případně název, IČ, sídlo a podpis)).

Poznámka: Obec Holčovice nemá platnou územně plánovací dokumentaci, proto doporučujeme konzultaci se stavebním úřadem, aby určil, zda se navrhovaný záměr nachází, nebo nenachází v zastavěném území.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru