Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

K.Ú. Jindřichov ve Slezsku


JINDŘICHOV k.ú. Jindřichov ve Slezsku

 1. žádost o územní souhlas - oznámení záměru (ke stažení) + plná moc – v případě, že Vás bude někdo v řízení zastupovat
 2. celková situace v měřítku katastrální mapy, na kterém je záměr vyznačen (rozměry, vzdálenosti od hranic pozemku, vzdálenost od okolních staveb)
 3. jednoduchý technický popis záměru doplněný o základní projektovou dokumentaci, která nemusí být zpracována autorizovanou osobou (půdorysy, pohledy, řezy, apod.)
 4. dále žadatel připojí:
 • souhlas vlastníka pozemku v případě, že nejste vlastníkem pozemku, na kterém se záměr umisťuje - souhlas umístěný na celkové situaci v měřítku katastrální mapy (FO – jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a podpis, PO – razítko a podpis (případně název, IČ, sídlo a podpis)).
 • koordinované závazné stanovisko Městského úřadu v Krnově , odbor výstavby a životního prostředí
 • stanovisko správce povodí, pokud se umisťovaný záměr nachází blíže než 2 m od vodního toku – Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
 • stanovisko Českých radiokomunikací a Ministerstva obrany – radioreléový trasa (dle územního plánu se toto vyjádření týká v zastavěném a zastavitelném území pozemků parc.č. 1925/2, parc.č. st. 31/1, parc.č. st. 31/3, parc.č. st. 31/5, parc.č. 5528, parc.č. 5302, parc.č. st. 33, parc.č. 1874/2, parc.č. 1874/5, parc.č. 528/3, parc.č. 5652, parc.č. 535/2, parc.č. 535/3, parc.č. 535/4, parc.č. 535/5, parc.č. 535/6, parc.č. 535/7, parc.č. 535/8, parc.č. 535/9, parc.č. 535/12, parc.č. 535/13, parc.č. 1794/21, parc.č. 1794/24, parc.č. 1794/23, parc.č. 5283, parc.č.551/3, parc.č. 1717/18, parc.č. 1717/19, parc.č. 1717/8, parc.č. 1717/9, parc.č. 5270/1, parc.č. 1645/6, parc.č. st. 752, parc.č. st. 764, parc.č. 1645/7, parc.č. 5263, parc.č. 1551, parc.č. 1497, parc.č. 1496, parc.č. 1494, parc.č. 1495/1, parc.č. 5265/5, parc.č. 1512/22, parc.č. 5472/2, parc.č. 1440/8, parc.č. 1512/20, parc.č. 1512/1, parc.č. 1431/2, parc.č. 1512/24, parc.č. 5199, parc.č. 1382/1, parc.č. 5239/2, parc.č. 1376/3, parc.č. 649, parc.č. 1218/2, parc.č. 5631, parc.č. 5195/1, parc.č. st. 509, parc.č. 1068/2, parc.č. 5396/1, parc.č. 1064/2, parc.č. 1064/1, parc.č. st. 685, parc.č. 1058/3, parc.č. 1058/2, parc.č. st. 526, parc.č. st. 525, parc.č. 5396/8, parc.č. 5396/12, parc.č. 5396/9, parc.č. 3985, parc.č. 3979/2, parc.č. 183/2, parc.č. st. 183/1, parc.č. 61/2, parc.č. 5366, parc.č. 5364/1, parc.č. 5389/2, parc.č. st. 184, parc.č. 60/3, parc.č. 535//2, parc.č. 5362/3, parc.č. st. 129/1, parc.č. 695/2, parc.č. st. 432, parc.č. 691, parc.č. st. 125/2 a parc.č. st. 125/1) - doporučujeme konzultaci se stavebním úřadem, zda se dotýká předmětného pozemku)
 • závazné stanovisko Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, pokud se umisťovaný záměr nachází blíže než 50 m od železnice
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
  • Sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
  • Sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s.
  • Sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s.
  • Vyjádření společnosti CETIN a.s.
  • Vyjádření společnosti GridServices, s.r.o.
  • Vyjádření TKC system s.r.o. - v případě stavby výšky nad 5 m
  • Vyjádření o existenci sítí ve správě Obce Jindřichov
  • Vyjádření Drážní úřad - pokud se umisťovaný záměr nachází blíže než 50 m od železnice

Poznámka: V případě, že z vyjádření a sdělení je jasné, že se záměr nachází blíže než 2 m od zařízení a vedení této společnosti či obce, je nutné toto vyjádření doplnit o souhlas umístěný na celkové situaci v měřítku katastrální mapy.

 • souhlasy osob, která mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, v případě, že se navrhovaný záměr nachází ve vzdálenosti méně než 2 m od hranice pozemku či stavby - souhlas umístěný na celkové situaci v měřítku katastrální mapy (FO – jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a podpis, PO – razítko a podpis (případně název, IČ, sídlo a podpis)).

Poznámka: Doporučujeme konzultaci se stavebním úřadem, aby určil, zda se navrhovaný záměr nachází, nebo nenachází v území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru