Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

K.Ú. Liptaň


LIPTAŇ k.ú. Liptaň

 1. žádost o územní souhlas - oznámení záměru (ke stažení) + plná moc – v případě, že Vás bude někdo v řízení zastupovat
 2. celková situace v měřítku katastrální mapy, na kterém je záměr vyznačen (rozměry, vzdálenosti od hranic pozemku, vzdálenost od okolních staveb)
 3. jednoduchý technický popis záměru doplněný o základní projektovou dokumentaci, která nemusí být zpracována autorizovanou osobou (půdorysy, pohledy, řezy, apod..)
 4. dále žadatel připojí:
 • souhlas vlastníka pozemku v případě, že nejste vlastníkem pozemku, na kterém se záměr umisťuje - souhlas umístěný na celkové situaci v měřítku katastrální mapy (FO – jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a podpis, PO – razítko a podpis (případně název, IČ, sídlo a podpis)).
 • koordinované závazné stanovisko Městského úřadu v Krnově, odbor výstavby a životního prostředí
 • stanovisko správce povodí, pokud se umisťovaný záměr nachází blíže než 2 m od vodního toku – Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
 • povinnost oznámit záměr Archeologickému ústavu území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • závazné stanovisko Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, pokud se umisťovaný záměr nachází blíže než 50 m od železnice
 • stanovisko Ministerstva obrany – zájmové území elektronického komunikačního zařízení Ministerstva obrany České republiky (část k.ú. Liptaň - doporučujeme konzultaci se stavebním úřadem, aby určil, zda se navrhovaný záměr nachází v tomto území
 • stanovisko Českých radiokomunikací a Ministerstva obrany – radioreléová trasa (dle územního plánu se toto vyjádření týká pozemků parc.č. 514/5, parc.č. st. 358, parc.č. 514/4, parc.č. 2072/1, parc.č. 2072/145, parc.č. 3/1, parc.č. 3/2, parc.č.  st. 4, parc.č. 1761, parc.č. 1743/2, parc.č. 316/1, parc.č. st. 250/2, parc.č. 315/1, parc.č. 311/3, parc.č. 2181, parc.č. 311/2, parc.č. 1935, parc.č. 2072/1, parc.č. st. 27, parc.č. 23/4, parc.č. 23/1, parc.č. 2134, parc.č. 27/2, parc.č. 28/1, parc.č. st. 29, parc.č. 31, parc.č. 35/2, parc.č. 215/7, parc.č. st. 178/1, parc.č. 325, parc.č. 215/6, parc.č. 215/8, parc.č. 2072/37, parc.č. 215/1, parc.č. 1985, parc.č. st. 176, parc.č. 213/2, parc.č. 212, parc.č. st. 173, parc.č. 1987/1, parc.č. 211, parc.č. 2072/46, parc.č. 2072/44, parc.č. 2072/21, parc.č. st. 164, parc.č. 193, parc.č. 194, parc.č. 195/5 a parc.č. 195/1  -  doporučujeme konzultaci se stavebním úřadem)
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
  • Sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
  • Sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s.
  • Sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s.
  • Vyjádření společnosti CETIN a.s.
  • Vyjádření o existenci sítí ve správě obce Liptaň
  • Vyjádření právnické osoby Voda-svazek obcí – vodovod.
  • Vyjádření Drážní úřad - pokud se umisťovaný záměr nachází blíže než 50 m od železnice

Poznámka: V případě, že z vyjádření a sdělení je jasné, že se záměr nachází blíže než 2 m od zařízení a vedení této společnosti či obce, je nutné toto vyjádření doplnit o souhlas umístěný na celkové situaci v měřítku katastrální mapy.

 • souhlasy osob, která mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, v případě, že se navrhovaný záměr nachází ve vzdálenosti méně než 2 m od hranice pozemku či stavby - souhlas umístěný na celkové situaci v měřítku katastrální mapy (FO – jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a podpis, PO – razítko a podpis (případně název, IČ, sídlo a podpis)).

Poznámka: Doporučujeme konzultaci se stavebním úřadem, aby určil, zda se navrhovaný záměr nachází v území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru