Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

K.Ú. Rudíkovy


TŘEMEŠNÁ k.ú. Rudíkovy

 1. žádost o územní souhlas - oznámení záměru (ke stažení) + plná moc – v případě, že Vás bude někdo v řízení zastupovat
 2. celková situace v měřítku katastrální mapy, na kterém je záměr vyznačen (rozměry, vzdálenosti od hranic pozemku, vzdálenost od okolních staveb)
 3. jednoduchý technický popis záměru doplněný o základní projektovou dokumentaci, která nemusí být zpracována autorizovanou osobou (půdorysy, pohledy, řezy, apod..)
 4. dále žadatel připojí:
 • souhlas vlastníka pozemku v případě, že nejste vlastníkem pozemku, na kterém se záměr umisťuje - souhlas umístěný na celkové situaci v měřítku katastrální mapy (FO – jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a podpis, PO – razítko a podpis (případně název, IČ, sídlo a podpis)).
 • koordinované závazné stanovisko Městského úřadu v Krnově, odbor výstavby a životního prostředí
 • stanovisko správce povodí, pokud se umisťovaný záměr nachází blíže než 2 m od vodního toku – Lesy České republiky, správa toku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek – Místek
 • stanovisko Českých radiokomunikací a Ministerstva obrany – radioreléový trasa (dle územního plánu se toto vyjádření týká v zastavěném a zastavitelném území pozemků parc.č. 188/2, parc.č. 188/1, parc.č. 609/1, parc.č. 173/1, parc.č.173/7, parc.č. 173/2, parc.č. 173/4, parc.č. 178/2, parc.č. 178/1, parc.č. st. 35, parc.č. 179/2, parc.č. 177, parc.č. 628/1, parc.č. 701, parc.č. 547/2, parc.č. 701, parc.č. 547/1, parc.č. 636, parc.č. 551/1, parc.č. st. 79, parc.č. 551/2, parc.č. 565, parc.č. st. 80, parc.č. 557, parc.č. 562, parc.č. 564/1 a parc.č. 565 - doporučujeme konzultaci se stavebním úřadem, zda se dotýká předmětného pozemku)
 • stanovisko Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, pokud se umisťovaný záměr nachází blíže než 50 m od železnice
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
  • Sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
  • Sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s.
  • Sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s.
  • Vyjádření společnosti CETIN a.s.
  • Vyjádření společnosti GridServices, s.r.o.
  • Vyjádření TKC system s.r.o. - v případě stavby výšky nad 5 m
  • Vyjádření o existenci sítí ve správě Obce Třemešná
  • Vyjádření Drážní úřad - pokud se umisťovaný záměr nachází blíže než 50 m od železnice

Poznámka: V případě, že z vyjádření a sdělení je jasné, že se záměr nachází blíže než 2 m od zařízení a vedení této společnosti či obce, je nutné toto vyjádření doplnit o souhlas umístěný na celkové situaci v měřítku katastrální mapy.

 • souhlasy osob, která mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, v případě, že se navrhovaný záměr nachází ve vzdálenosti méně než 2 m od hranice pozemku či stavby - souhlas umístěný na celkové situaci v měřítku katastrální mapy (FO – jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a podpis, PO – razítko a podpis (případně název, IČ, sídlo a podpis)).

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru