Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

K.Ú. Třemešná


TŘEMEŠNÁ k.ú. Třemešná

 1. žádost o územní souhlas - oznámení záměru (ke stažení) + plná moc – v případě, že Vás bude někdo v řízení zastupovat
 2. celková situace v měřítku katastrální mapy, na kterém je záměr vyznačen (rozměry, vzdálenosti od hranic pozemku, vzdálenost od okolních staveb)
 3. jednoduchý technický popis záměru doplněný o základní projektovou dokumentaci, která nemusí být zpracována autorizovanou osobou (půdorysy, pohledy, řezy, apod..)
 4. dále žadatel připojí:
 • souhlas vlastníka pozemku v případě, že nejste vlastníkem pozemku, na kterém se záměr umisťuje - souhlas umístěný na celkové situaci v měřítku katastrální mapy (FO – jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a podpis, PO – razítko a podpis (případně název, IČ, sídlo a podpis)).
 • koordinované závazné stanovisko Městského úřadu v Krnově, odbor výstavby a životního prostředí
 • stanovisko správce povodí, pokud se umisťovaný záměr nachází blíže než 2 m od vodního toku – Lesy České republiky, správa toku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek – Místek
 • povinnost oznámit záměr Archeologickému ústavu – část území obce Třemešná je územím s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • stanovisko Českých radiokomunikací a Ministerstva obrany – radioreléový trasa (dle územního plánu se toto vyjádření týká v zastavěném a zastavitelném území pozemků parc.č. 378/1, parc.č. 379, parc.č. 2595, parc.č. st. 249/1, parc.č. 2754/2, parc.č. 2761/4, parc.č. 2757/9, parc.č. 364/1, parc.č. 2967, parc.č. 2757/7, parc.č. 2760/1, parc.č. 2756/10, parc.č. 2756/1, parc.č. 356/1, parc.č. 356/6, parc.č. 356/2, parc.č. 353, parc.č. st. 516, parc.č. 859/11, parc.č. 2519/2, parc.č. 314/1, parc.č. 314/3, parc.č. st. 481, parc.č. 316/3, parc.č. 316/2, parc.č. 2519/1, parc.č. 298/3, parc.č. st. 192, parc.č. 2754/1, parc.č. 2760/1, parc.č. 2752/10, parc.č. 2720/1, parc.č. 2720/3, parc.č. 2752/8, parc.č. 303/1, parc.č. st. 186, parc.č. 280/10, parc.č. 280/5, parc.č. 305/1, parc.č. 280/6, parc.č. 280/16, parc.č. 280/8, parc.č. 276/1, parc.č. 2682/2, parc.č. 1910/7, parc.č. 1910/16, parc.č. 1910/13, parc.č. 1910/15, parc.č. st. 83, parc.č. 2752/4, parc.č. 2760/2, parc.č. 2751/2, parc.č. 2751/3,  parc.č. 149,  parc.č. 155/2 - doporučujeme konzultaci se stavebním úřadem, zda se dotýká předmětného pozemku)
 • stanovisko Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, pokud se umisťovaný záměr nachází blíže než 50 m od železnice
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
  • Sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
  • Sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s.
  • Sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s.
  • Vyjádření společnosti CETIN a.s.
  • Vyjádření společnosti GridServices, s.r.o.
  • Vyjádření TKC system s.r.o. - v případě stavby výšky nad 5 m
  • Vyjádření o existenci sítí ve správě Obce Třemešná
  • Vyjádření Drážní úřad - pokud se umisťovaný záměr nachází blíže než 50 m od železnice

Poznámka: V případě, že z vyjádření a sdělení je jasné, že se záměr nachází blíže než 2 m od zařízení a vedení této společnosti či obce, je nutné toto vyjádření doplnit o souhlas umístěný na celkové situaci v měřítku katastrální mapy.

 • souhlasy osob, která mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, v případě, že se navrhovaný záměr nachází ve vzdálenosti méně než 2 m od hranice pozemku či stavby - souhlas umístěný na celkové situaci v měřítku katastrální mapy (FO – jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a podpis, PO – razítko a podpis (případně název, IČ, sídlo a podpis)).

Poznámka: Doporučujeme konzultaci se stavebním úřadem, aby určil, zda se navrhovaný záměr nachází, nebo nenachází v území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru