Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

K.Ú. Valštejn


MĚSTO ALBRECHTICE k.ú. Valštejn

 1. žádost o územní souhlas - oznámení záměru (ke stažení) + plná moc – v případě, že Vás bude někdo v řízení zastupovat
 2. celková situace v měřítku katastrální mapy, na kterém je záměr vyznačen (rozměry, vzdálenosti od hranic pozemku, vzdálenost od okolních staveb)
 3. jednoduchý technický popis záměru doplněný o základní projektovou dokumentaci, která nemusí být zpracována autorizovanou osobou (půdorysy, pohledy, řezy, apod..)
 4. dále žadatel připojí:
 • souhlas vlastníka pozemku v případě, že nejste vlastníkem pozemku, na kterém se záměr umisťuje - souhlas umístěný na celkové situaci v měřítku katastrální mapy (FO – jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a podpis, PO – razítko a podpis (případně název, IČ, sídlo a podpis)).
 • koordinované závazné stanovisko Městského úřadu v Krnově, odbor výstavby a životního prostředí
 • stanovisko správce povodí, pokud se umisťovaný záměr nachází blíže než 2 m od vodního toku – Lesy České republiky, správa toku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek – Místek
 • stanovisko Ministerstva obrany – zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby 0-50 m nad terénem (dle územního plánu – doporučujeme konzultaci se stavebním úřadem)
 • stanovisko Ministerstva obrany – zájmové území Ministerstva obrany České republiky -území důležité pro obranu státu (dle územního plánu se toto vyjádření týká pozemků parc.č. 86, parc.č. 88, parc.č. 906, parc.č. 84, parc.č. 489/126, parc.č. 489/55, parc.č. 937, parc.č. 900, parc.č. 489/24, parc.č. 240/1, parc.č. 240/2, parc.č. 242/2, parc.č. 489/124, parc.č. 489/125, parc.č. 489/26, parc.č. 236, parc.č. st. 23/1, parc.č. st. 23/2, parc.č. 489/45, parc.č. 489/47, parc.č. 200, parc.č. 121, parc.č. st. 29, parc.č. 489/54, parc.č. 489/120, parc.č. 489/105, parc.č. 489/27, parc.č. 489/25, parc.č. 489/100, parc.č. st. 149, parc.č. 971, parc.č. 489/99, parc.č. 489/123 -  doporučujeme konzultaci se stavebním úřadem)
 • stanovisko Českých radiokomunikací a Ministerstva obrany – radioreléový spoj (dle územního plánu se toto vyjádření týká pozemků parc.č. 914/1, parc.č. 78/1, parc.č. st. 39/2, parc.č. 78/2 a parc.č. 936/1 -  doporučujeme konzultaci se stavebním úřadem)
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
  • Sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
  • Sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s.
  • Sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s.
  • Vyjádření společnosti CETIN a.s.
  • Vyjádření o existenci sítí ve správě obce Město Albrechtice – veřejné osvětlení

Poznámka: V případě, že z vyjádření a sdělení je jasné, že se záměr nachází blíže než 2 m od zařízení a vedení této společnosti či obce, je nutné toto vyjádření doplnit o souhlas umístěný na celkové situaci v měřítku katastrální mapy.

 • souhlasy osob, která mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, v případě, že se navrhovaný záměr nachází ve vzdálenosti méně než 2 m od hranice pozemku či stavby - souhlas umístěný na celkové situaci v měřítku katastrální mapy (FO – jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a podpis, PO – razítko a podpis (případně název, IČ, sídlo a podpis)).

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru