Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

KANALIZACE VE VILOVÉ ČTVRTI JE DOKONČENA

Kanalizace je dokončena, občané mohou žádat o povolení kanalizačních přípojek

KANALIZACE VE VILOVÉ ČTVRTI JE DOKONČENA

občané mohou žádat o povolení kanalizačních přípojek

 

Dokončená stavba nové kanalizace a nového vodovodu ve vilové čtvrti byla našemu městu zhotovitelem protokolárně předána dne 19. prosince 2017.

 

Na jaře budou ještě v souladu s ujednáními z předání stavby dokončeny nedodělky uvedené v předávacím protokolu – zarovnání a osetí zelených ploch a osazení lampy veřejného osvětlení na ulici S. Tůmy.

 

Již v průběhu stavby bylo na základě žádosti našeho města povoleno předčasné užívání této stavby.

O vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno konečné užívání, je již na Městském úřadě v Krnově požádáno. Kolaudační souhlas by měl být vydán nejpozději v prvních dnech měsíce února.

 

Poté již bude možné povolovat napojení na zkolaudovanou městkou kanalizaci. I přesto, že již v době přípravy stavby a rovněž po celou dobu její realizace podávali zaměstnanci zdejšího stavebního úřadu potřebné informace k povolení napojení se na kanalizaci, budou opakovaně dále podrobně uvedeny.

 

K povolení je nutno podat žádost o územní souhlas na zdejším městském úřadě, Odboru stavební úřad a územní plánování, který je příslušný k vydání územního souhlasu.

 

Formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách našeho města www.mesto-albrechtice.cz, v záložce MĚSTSKÝ ÚŘAD, v odkazu FORMULÁŘE v menu vlevo. Po otevření odkazu se na obrazovce zobrazí formuláře Městského úřadu. Žádost o územní souhlas je ke stažení mezi formuláři Odboru stavební úřad a územní plánování, v části ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ, poslední formulář.

Možnost stažení formuláře je rovněž přímo ZDE.

 

Ve formuláři je nutno vyplnit údaje

  • o záměru (o kanalizační přípojce)
  • o pozemcích, na kterých bude kanalizační přípojka umístěna
  • o žadateli (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, příp. další kontaktní údaje)
  • a uvést popis záměru (kanalizační přípojky).

 

K žádosti žadatel přiloží

1) Souhlas k umístění kanalizační přípojky na pozemku, který není ve vlastnictví žadatele; souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace. V případě umístění kanalizační přípojky na pozemku Města Město Albrechtice můžete využít ZDE připraveného formuláře žádosti o souhlas s umístěním a můžete ji podat až se žádostí o územní souhlas.

 

2) Souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona.

Pro stavbu kanalizační přípojky je třeba závazné stanovisko orgánu veřejné správy v odpadovém hospodářství.

V případě umístění stavby na zemědělském půdním fondu (orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty) platí následující: /Souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k odnětí není třeba, pokud k nezemědělským účelům bude zemědělská půda využita (realizace kanalizační přípojky) po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (Městský úřad Krnov)/. Převedeno do srozumitelnější řeči. Pokud bude realizace kanalizační přípojky na zemědělském půdním fondu dokončena a pozemky uvedeny do původního stavu do jednoho roku, není třeba žádat předem Městský úřad Krnov o souhlas s odnětím zemědělského půdního fondu; termín zahájení je však třeba 15 dní předem písemně oznámit Městskému úřadu Krnov.

V případě umístění kanalizační přípojky ve vzdálenosti do padesáti metrů od lesa je třeba souhlasu orgánu státní správy lesů (Městský úřad Krnov).

 

3) Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

Stanovisko k možnosti a způsobu napojení na novou kanalizaci Vám vyřídí Městský úřad, nemusíte si jej obstarávat.

Stanovisko společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (telefonní vedení) je možno získat po vyplnění údajů například zde: https://www.cetin.cz/vyjadrovani-o-existenci-siti#_il=cz-key-search-result-1

Stanovisko společností ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a. s. a Telco Pro Services, a. s. (elektrické vedení) je možno získat po vyplnění údajů například zde: https://geoportal.cezdistribuce.cz/Geoportal.ses/

Stanovisko společnosti GasNet, s.r.o. (plynárenské vedení) je možno získat po vyplnění údajů například zde: https://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/

Stanovisko k existenci sítí ve správě města vyřídíte na Městském úřadě. Pro vyřízení můžete použít ZDE připraveného formuláře žádosti.

Tato stanoviska je nutné získat samostatně předem, neboť údaje o případném výskytu sítí musí být zapracovány do dokumentace záměru.

 

4) Souhlasy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu; souhlas se nevyžaduje v případech stavebních záměrů uvedených v § 103 (i kanalizačních přípojek), pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2 m.

 

5) Jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy.

Jednoduchý technický popis, ve kterém bude uveden kompletní popis přípojky (sejmutí humózních vrstev, výkop, délku, připojení, způsob uložení, hloubku uložení, materiál, atd. až po zásyp a konečnou úpravu terénu) a postup odstranění stávajícího napojení kanalizace.

Situační výkres napojení kanalizační přípojky v měřítku na podkladě katastrální mapy, ve kterém budou zakresleny ostatní sítě technické a dopravní infrastruktury, vyznačeny pozemky na kterých se kanalizační přípojka umísťuje včetně vyznačení vzdáleností od společných hranic pozemků.

Výkres uložení potrubí kanalizační přípojky v měřítku.

 

Veškeré dotazy Vám ochotně zodpovíme v kanceláři tajemníka, tel. č. 554637392. Doporučujeme si termín osobní návštěvy předem dojednat. Odpovědi na časté dotazy budou zveřejněny na webových stránkách města v záložce Kanalizace ve vilové čtvrti.

 

Ing. Marek Michalica

tajemník městského úřadu


 

Přílohy

Žádost o souhlas s umístěním.docx

Žádost o souhlas s umístěním.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 12,11 kB

Žádost o sdělení k existenci sítí v majetku města pro záměr stavby kanalizační přípojky.docx

Žádost o sdělení k existenci sítí v majetku města pro záměr stavby kanalizační přípojky.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 12,11 kB
Datum vložení: 24. 1. 2018 11:06
Datum poslední aktualizace: 24. 1. 2018 11:18
Autor: Spravce webu

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru