Město Albrechtice
MěstoMěsto Albrechtice

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Adresa
nám. ČSA 27/10,
793 95 Město Albrechtice

Datová schránka

qz9b27r

 

ÚŘEDNÍ HODINY

Městský úřad
Pondělí: 08.00 - 12.00   13.00 - 17.00
Středa:   08.00 - 12.00   13.00 - 17.00

Pokladna
Pondělí: 08.00 - 12.00   13.00 - 16.30
Středa:   08.00 - 12.00   13.00 - 16.30

 

KONTAKT

Podatelna e-mail
podatelna@mesto-albrechtice.cz

Podatelna telefon
+420 774 420 748

Odbor finanční

 

 • KONTAKTY
   
 • NÁPLŇ ČINNOSTI
   
  • Úsek rozpočtu a financování
   • Na základě požadavků odborů, organizačních složek a zřízených příspěvkových organizací sestavuje návrh souhrnného rozpočtu města, předkládá jej radě města, finančnímu výboru a zastupitelstvu města k projednání a schválení.
   • Sestavuje střednědobý výhled rozpočtu, předkládá jej radě města, finančnímu výboru a zastupitelstvu města k projednání a schválení.
   • Zajišťuje rozpis souhrnného rozpočtu podle závazné rozpočtové skladby a stanoví a připravuje sdělení závazných ukazatelů rozpočtu subjektům, které jsou povinny se jimi řídit.
   • Zajišťuje zveřejnění návrhu rozpočtu, schváleného rozpočtu, návrhu střednědobého výhledu rozpočtu a schválených rozpočtových opatření v souladu se zvláštními právními předpisy.
   • Připravuje podklady a návrhy na rozpočtová opatření pro projednání rozpočtových změn v radě a zastupitelstvu města. Eviduje v časové posloupnosti schválená rozpočtová opatření a přenáší je do předkládaných finančních výkazů.
   • Připravuje účetní podklady pro finanční vypořádání přijatých účelových finančních příspěvků a dotací ze SR, rozpočtu kraje a státních fondů.
   • V případě nedostatku vlastních finančních prostředků připravuje dokumentaci a podklady vyžádané peněžními ústavy při jednání o poskytnutí úvěru, sleduje stav a pohyb úvěrových prostředků, dohlíží na splátky úvěrů a půjček.
     
  • Úsek účetní evidence a daňových povinností
   • Zabezpečuje a odpovídá za vedení účetnictví Města Město Albrechtice, jako samostatné účetní jednotky. Tuto činnost zajišťuje v rozsahu a způsobem vymezeným platnými právními předpisy, především zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platných předpisů a prováděcí vyhláškou, kterou se provádějí některá ustanovení zákona pro územní samosprávné celky. Odpovídá za sestavení účetní závěrky a zpracování účetních a finančních výkazů a jejich předkládání v termínech a způsobem dle vyhlášky ministerstva financí.
   • Zajišťuje správu bankovních účtů a platební styk prostřednictvím peněžních ústavů. Eviduje a sleduje pohyb finančních prostředků na bankovních účtech města a vede pokladny města.
   • Zajišťuje správu bankovních účtů a platební styk prostřednictvím peněžních ústavů. Eviduje a sleduje pohyb finančních prostředků na bankovních účtech města a vede pokladny města.
   • Provádí vystavování odběratelských faktur, vede jejich evidenci, kontroluje úhrady a provádí vymáhání pohledávek.
   • Zajišťuje zpracování platů a odměn zaměstnancům města a členům zastupitelstva města. Zabezpečuje vedení a evidenci související agendy daňové, sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Odpovídá za plnění termínů odvodů, vyúčtování a předkládání přehledů a hlášení.
   • Připravuje směrnice pro vedení účetnictví, oběh účetních dokladů, evidenci majetku a ostatní interní směrnice.
   • Vede evidenci majetku na kartách, provádí odpisy majetku, připravuje podklady k inventarizaci majetku.
   • Zpracovává pokyny k provedení inventarizace majetku a závazků a inventarizační komise metodicky a organizačně zajišťuje a odpovídá za provádění inventarizace majetku a závazků města. Vyhotovuje závěrečnou zprávu o provedení inventarizace majetku a předkládá ji k projednání radě města.
   • Eviduje pohledávky města vyplývající z kupních smluv, pokuty uložené v přestupkovém řízení a ostatními odbory, pohledávky místních poplatků a ostatní pohledávky. Sleduje termíny jejich úhrad, eviduje nedoplatky, upomíná dlužníky a postupuje podklady právníkovi pro soudní výkon rozhodnutí a exekuční řízení.
   • Zajišťuje přihlášení pohledávek do insolvenčního a dědického řízení.
   • Zajišťuje daňové povinnosti vůči správci daně za město. Zpracovává daňová přiznání k dani z příjmů právnických osob obce a dani z přidané hodnoty, daně silniční a kontrolní hlášení k DPH.
   • Podílí se na zpracování statistických výkazů za město.
   • Účtuje o informacích potřebných pro vyplnění výkazu – Pomocný analytický přehled a zajištuje jeho předání do centrálního systému účetních informací státu.
     
  • Úsek místních poplatků a ostatních činností
   • Zajišťuje správu místních poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, konkrétně správu místního poplatku ze psů, místního poplatku za komunální odpad, místního poplatku za zábor veřejného prostranství. Sleduje a vede evidenci úhrad místních poplatků podle splatnosti, eviduje nedoplatky, upomíná dlužníky a vede exekuční řízení. Předkládá návrhy obecně závazných vyhlášek města o místních poplatcích ke schválení do zastupitelstva města.
   • Vede evidenci hrobových míst, uzavírá nájemní smlouvy a vede jejich evidenci.
   • Vede evidenci nájmů za pozemky, evidenci poplatků za kabelovou televizi a internetové připojení, vymáhání pohledávek.
   • Provádí veřejnoprávní kontrolu příjemců dotací ze státního rozpočtu.
   • Plní povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v rozsahu vymezeném schváleným kontrolním řádem města.

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aktuální počasí

Počasí dnes:

9. 5. 2021

polojasno

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 19 až 23°C. Noční teploty 11 až 7°C.