Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

I. etapa - Chodník - Hynčice

V rozpočtu roku 2024 zůstává zhotovení druhé poloviny chodníku v Hynčicích, a to od hřbitova k odbočce na Valštejn. Dokumentace čeká na stavební povolení, vysoutěžený zhotovitel je připraven pokračovat ve stavbě.

Aktualizováno 15. 2. 2024


Na základě skutečností, které se nedaly předvídat je zhotovitelem podán návrh na úpravu ceny za prováděné dílo – Chodník Hynčice 1 etapa. Oproti schválené Smlouvě o dílo, došlo po provedených sondách v trase chodníku ke zjištění, že trasu navržené kanalizace povrchové vody křižují přípojky plynu ve výšce kanalizace. Na základě vyjádření zástupce plynáren musí být zachovaný rozestup mezi přípojkami a trubním vedením kanalizace. Z tohoto důvodu nelze použít navržené betonové šachty a hloubka uložení kanalizace. Betonové šachty musely být nahrazeny šachtami plastovými, které lze výškově upravit jejich zkrácením. Současně bylo nutné provést na všech přípojkách plynu ručně kopané sondy pro zjištění možnosti průběhu potrubí kanalizace a dodržení rozestupu kanalizace a plynu. Projektová dokumentace řešila obsypy potrubí kanalizace zeminou ale jen za předpokladu její vhodnosti. Z tohoto důvodu musel zhotovitel nechat provést rozbory zeminy. K upřesnění použitelných materiálů a postupu prací v uvedeném rozsahu došlo až po zahájení prací. Všechny tyto skutečnosti zapříčinily úpravu ceny jejím navýšením o 70 905,08 Kč bez DPH. Cena díla dle smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 ve výši 9 973 004,61 Kč bez DPH se mění Dodatkem č. 2 na cenu 10 043 909,69 Kč bez DPH. V současné době jsou stavební práce na 1. části díla dokončeny a chodník je užíván. 

Lubomír Stýskala, stavební technik

Rada města Město Albrechtice souhlasila s předloženým návrhem Dodatku č.2 na úpravu ceny k dokončení stavebního díla Chodník Hynčice – 1. etapa. Cena díla dle smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 ve výši 9 973 004,61 Kč bez DPH se mění Dodatkem č. 2 na cenu 10 043 909,69 Kč bez DPH.

Aktualizováno 13. 12. 2023


V současné době čekáme na stavební povolení pro stavbu II. etapy chodníku v Hynčicích. Stavební práce by měly být zahájeny na jaře roku 2024. 

Aktualizováno 11. 10. 2023


Stavba chodníku v Hynčicích se pomalu a jistě blíží k závěrečným pracím.

FotoFotoFotoFotoFoto

Aktualizováno 6. 9. 2023


Stále úspěšně pokračujeme se stavbou chodníku v Hynčicích. Firma Berkastav provádí stavební a bezbariérové úpravy pěších komunikací. 

FotoFotoFotoFotoFoto

Aktualizováno 22. 8. 2023


Stavební práce na novém chodníku v Hynčicích byly zahájeny.

FotoFotoFotoFotoFoto

Aktualizováno 28. 7. 2023


Dnes 21. 7. 2023 došlo k předání staveniště Chodník - Hynčice I. etapa - 18. 7. 2023 bylo vydáno stavební povolení. Jedná se o chodník v Hynčicích v délce 275 metrů. Zhotovitelem je firma Berkastav s. r. o. Jedná se o stavební a bezbariérové úpravy pěších komunikací vč. nástupišť autobusové zastávky, souvisejících dopravních opatření a dešťové kanalizace. 

Aktualizováno 21. 7. 2023


Město vyhrálo boj s památkáři. Chodník v Hynčicích se stavět bude! 
Jestli na něco občané Hynčic čekají jak na smilování, tak na chodník v Hynčicích.  Příležitost chodník mít, jim ovšem naposledy oddálil státní orgán památkové péče. Ten těsně před vydáním stavebního povolení vstoupil do řízení svými požadavky, které byly zcela v rozporu s právní úpravou na stavbu chodníků.

Stavební povolení nebylo vydáno. Město se ihned proti tomuto rozhodnutí odvolalo. Krajský odvolací orgán dal městu v plném rozsahu za pravdu a důrazně zkritizoval nepřiměřený zásah památkového úřadu.

Bohužel tímto došlo opět k oddálení začátku výstavby chodníku, který by touto dobou již stál. Nyní již ale nic nebrání vydání stavebního povolení a následnému zahájení stavby.

Občanům Hynčic se za opoždění omlouváme.

Foto

Aktualizováno 31. 8. 2022


Zhotovitel: Berkastav
Autorský dozor: Ing. Petr Guňka
Technický dozor: Ing. Petr Čevela
Ve věci chodníku v Hynčicích stále čekáme na výsledek odvolání Krajského úřadu vůči zamítnutému stavebnímu povolení. Předpokládá se, že výsledek budeme znát do konce července 2022.

Aktualizováno 29. 6. 2022


Ve věci chodníku v Hynčicích stále čekáme na výsledek odvolání Krajského úřadu. 

Aktualizováno 15. 6. 2022


Chodník Hynčice – v rámci závazného stanoviska odboru památkové péče, které je součástí koordinovaného stanoviska, se bohužel odbor památkové péče vyjádřil takto:

  • zamýšlené práce nejsou v souladu se zájmem ochrany uvedených kulturně historických hodnot objektů.
  • v uvedeném úseku negativně ovlivní památkové hodnoty areálu kostela a bývalé fary

Odbor památkové péče vyžaduje úpravu PD takto:

1. Chodníkové těleso v uvedeném úseku není možno zvyšovat nad stávající úroveň, již tak
oproti historické navýšenou. Proto nelze použít vyvýšené obrubníky, ale od komunikace max.
50 mm oboustranně zvýšený řádek kostek nebo 50 cm široký pás zeleně, které budou sloužit
pro odvod vody a jako vodící linie pro zrakově postižené místo signální dlažby.

2. Mezi vjezdem do areálu kostela a odbočkou k řadovým domům v délce cca 60 m (staničení
0,19 – 0,25 km) v blízkosti areálu fary a kostela požadujeme provést chodník z přírodních
materiálů, nejlépe z velkoplošných šlapáků nebo lomového štípaného kamene, položeného do
propustného štěrkopískového lože, přičemž okraje budou lemovány skrytým kovovým
obrubníkem nebo řádkem dlažby.

3. Bude respektován vjezd do dvora fary s jeho původní výškou terénu. Plocha před farou
nebude sloužit jako odstavné parkoviště pro hřbitov.

4. Vjezd do areálu kostela požadujeme rozšířit na historických cca 9 m a vydláždit kamenem pro možnost přístupu do areálu a zaparkování návštěvníků hřbitova.

Návrh předpokládá vybudování nového chodníkového tělesa podél silnice vedoucí středem obce. Obec Hynčice se započala pozvolna rozvíjet podél vodoteče v údolí jesenických hor ze strany od Osoblažska jako tzv. silnicovka, a to již ve 14. století. Chodník je navržen v bezprostřední blízkosti kulturních památek, a to v materiálovém provedení a ve výškové úrovni, která je pro charakter území s vysokou mírou hodnotných historických staveb naprosto neakceptovatelná. Chodníkové těleso probíhá kontinuálně podél farní budovy, kde se dříve nacházela předzahrádka. Je výrazně zvýšeno oproti stávajícímu terénu, který je proti historické úrovni již značně navýšen, což má zásadní vliv, a do budoucna by se ještě zhoršil, na vlhkostní poměry v obvodovém zdivu kulturní památky. V projektové dokumentaci není řešen ani snížený vjezd do dvora fary. Vjezd do areálu kostela sv. Mikuláše s přilehlým hřbitovem je navržen poměrně úzký s obrubníky, což neodpovídá nástupnímu prostoru do areálu a bude bránit přístupu a případnému parkování návštěvníků. V návrhu jsou zvoleny materiály naprosto cizorodé pro okolí hodnotných historických staveb vybudovaných v období 18. století. Betonovou zámkovou dlažbu, betonové obrubníky a zámkovou reliéfní dlažbu v červeném provedení nelze považovat za materiál vhodný do prostředí kulturních památek, neboť sníží autenticitu prostoru a negativně zasáhne do jeho charakteru a prezentace. Je nezbytné použít odpovádající přírodní materiál, nejlépe místní lomový kámen, popř. v kombinaci s žulovou kostkou. Nové chodníkové těleso v předloženém návrhu negativně ovlivní památkové hodnoty výše jmenovaných kulturních památek a sníží architektonický výraz jejich bezprostředního okolí a této exponované části vesnické lokality. Ostatními úseky I. etapy výstavby chodníku nejsou zájmy památkové péče dotčeny.

Těmto požadavkům nelze zejména z důvodu bezbariérové vyhlášky vyjít vstříc. Byly porušeny požadavky odboru dopravních staveb. V této situaci bylo možné jediné řešení, ato podat žádost o stavební povolení na městském úřadě Krnov a odbor dopravy tuto žádost na základě zamítavého stanoviska odboru památkové péče zamítl. Na základě zamítnutí žádosti jsme podali odvolání proti závaznému stanovisku památkové péče, což je jediná cesta, jak se proti nesouhlasnému závaznému stanovisku odvolat. Je to smutné, ale všichni dělají maximum pro to, aby se vše vyřídilo v co nejkratším čase a zahájila se stavba samotná.

Aktualizováno 28. 4. 2022


Zhotovitel: BERKASTAV s.r.o., Bruntál, Nádražní 955/11, 02657392, společnost s ručením omezeným, zastoupena Patrikem Berkou, jednatelem a Dominikem Berkou, jednatelem.
Autorský dozor: Ing. Petr Guňka
Technický dozor: Ing Petr Čevela
Zahájení stavebních prací se předpokládá na jaře 2022 (duben).
Doba realizace se předpokládá do 31. 8. 2022. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě 150 kalendářních dní od předání staveniště. 
Stavba bude provedena dle projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou, a to subjektem VIAT, s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ: 05 705 398, DIČ: CZ 05 705 398.
Cena za dílo: 10 493 335, 28 Kč bez DPH

Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:

  • SO 101 – chodník podél silnice II/453
  • SO 102 – Autobusová zastávka ,,Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod" Zadávací dokumentace veřejné zakázky „I. etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice“
  • SO 301 – Dešťová kanalizace Chodník je navržen podél stávající silnice II/453. Celková délka chodníku je cca 642 m. Stavba se nachází v zastavěné části obce. Stavba je navržena podél stávající silnice II/453. podél silnice se nachází stávající zástavba rodinných domů. V rámci vybudování chodníku bude stávající příkop podél silnice (sloužící k podélnému odvodnění) zatrubněn. Zatrubnění bude plnit funkci odvodnění silnice II/453 a nově navrženého chodníku.

Po hodnocení a posouzení předložených nabídek vybral zadavatel jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku níže uvedeného účastníka zadávacího řízení a rozhodl o výběru dodavatele: Ing. Petr Čevela, Jiráskova 645/23, 794 01 Krnov, IČ: 08719373


Dne 5. ledna 2022 byla zveřejněna nová veřejná zakázka: TDI - "I. etapa chodníku Hynčice, Město Albrechtice".
Druh veřejné zakázky: Služby
Předmětem zakázky jsou komplexní investorské služby a výkon inženýrských činností, zejména realizace technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce při realizaci stavebních prací.

Jedná se zejména o činnost dočasného výkonu technického dozoru stavebníka. Dočasným výkonem se rozumí v průměru nejméně 2 návštěvy týdně poskytovatele služby na místě stavby, a to vždy po min. 2 hodinách a dále přítomnost na pravidelných kontrolních dnech stavby. Součástí služby je i řešení případných reklamací díla po dobu běhu záruční lhůty. Dále je předmětem zakázky výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a to v rozsahu cca 1 návštěvy vždy po min. 2 hodinách týdně.


Dne 18. 10. 2021 byla zveřejněna nová veřejná zakázka: I. etapa chodník Hynčice, Město Albrechtice. Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavebních prací týkajících se stavebních a bezbariérových úprav pěších komunikací vč. nástupišť autobusové zastávky, souvisejících dopravních opatření a dešťové kanalizace.
Druh zakázky: stavební práce

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru