Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Cyklostezka Město Albrechtice - Třemešná

Logo projektu - Evropská unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Projekt byl již ukončen


Při kontrole žádosti o dotaci na stavbu cyklostezka Město Albrechtice – Třemešná jsme obstáli a dotace byla poskytnuta v plné výši 100 %. Na účet města se vrátila významná částka 5 728 662,45 Kč.

Žádost o platbu byla podána 26. 11. 2021. Při kontrole jsme prokázali, že při stavbě byla dodržena jak pravidla dotačního programu, tak zákon o zadávání veřejných zakázek. Kontrola byla ukončena dne 23. 2. 2022 a na jejím základě byla poskytnuta dotace v plné výši 5 728 662,45 Kč, což je 95 % z celkově uznatelných nákladů projektu.

Celkové náklady stavby činily 8 421 695,54 Kč vč. DPH.


NÁZEV PROJEKTU: CYKLOSTEZKA MĚSTO ALBRECHTICE - TŘEMEŠNÁ
reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013194

Projekt řeší zvýšení bezpečnosti na silnici 1. třídy s označením I/57 mezi obcemi Město Albrechtice a Třemešná formou vybudování komunikace IV. třídy pro chodce a cyklisty (komunikace s vyloučením motorové dopravy). Samotná stezka bude ve většině své délky vedena mimo zastavěné území na volných zatravněných plochách, paralelně se silnicí I/57 v odstupu 80-100 m. Stezka bude sloužit osobám z cílových skupin k jejich nemotorové přepravě za prací, službami či vzděláním.

Projektem tak dojde k vybudování cyklostezky o délce 1,328 km.

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.


Cyklotrasa Město Albrechtice – Třemešná byla dokolaudována a bude se připravovat dodatek ke smlouvě o spolupráci. Dotace byla obdržena v plné výši.

Aktualizováno 28. 4. 2022


Při kontrole žádosti o dotaci na stavbu cyklostezka Město Albrechtice – Třemešná jsme obstáli a dotace byla poskytnuta v plné výši 100 %. Na účet města se vrátila významná částka 5 728 662,45 Kč. Žádost o platbu byla podána 26. 11. 2021. Při kontrole jsme prokázali, že při stavbě byla dodržena jak pravidla dotačního programu, tak zákon o zadávání veřejných zakázek. Kontrola byla ukončena dne 23. 2. 2022 a na jejím základě byla poskytnuta dotace v plné výši 5 728 662,45 Kč, což je 95 % z celkově uznatelných nákladů projektu. Celkové náklady stavby činily 8 421 695,54 Kč vč. DPH.


V polovině května 2021došlo opět k zahájení stavebních prací na cyklostezce Město Albrechtice - Třemešná. Realizace stavby bude ukončena na konci září tohoto roku. Pokud však bude příznivé počasí a vše bude probíhat bez větších komplikací, mohlo by dojít k zprovoznění cyklostezky již v průběhu letních prázdnin.


 • Aktuálně máme dvě cesty, kterými by se město město Albrechtice mohlo vydat. Buď schválením víceprací/méněprací – tzv. změnový list anebo odstoupit od smlouvy o dílo, upravit projektovou dokumentaci a opětovně vysoutěžit nového zhotovitele cyklostezky. Dle závěrů CRR i specialisty pana Zapletala je zde doporučení odstoupit od smlouvy, upravit projektovou dokumentaci a opětovně vysoutěžit zhotovení celého díla.
   
 • 22. 2. 2021 
  • Rozbor problematiky ze strany specialisty na zákon o zadávání veřejných zakázek – pan Zapletal, Dobrá zakázka
    
 • 18. 2. 2021 
  • Rozbor problematiky ze strany Centra pro regionální rozvoj (ti budou dotaci, stejně jako zakázku kontrolovat)
    
 • 20. 1. 2021
  • Proběhlo jednání se zástupci Třemešné, Města Albrechtice, Karety, pana Hvoreckého a pana Volka. Navrhované řešení není průchodné, došlo by k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, pan Hvorecký byl zaúkolován, že má najít jiné vhodné a ekonomičtější řešení. To konzultovat s potencionálním zhotovitelem tak, aby město nepřišlo o záruku díla. Zároveň se začala konzultovat právní stránka s panem Zapletalem – Dobrá zakázka, který pro město realizoval veřejnou soutěž cyklostezky, poté s Centrem pro regionální rozvoj, odkud jsme obdrželi zevrubný rozbor problematiky. Ten byl opět prokonzultován se specialistou na veřejné zakázky panem Zapletalem.
    
 • 9. 11. 2020 
  • Projektant obdržel výsledky laboratorních vzorků na základě kterých začíná řešit možnosti sanace.
    
 • 20. 10. 2020 
  • Provedeny laboratorní vzorky.
    
 • 8. 10. 2020 
  • Provedeny zkoušky pláně – práce byly zastaveny.
    
 • Práce na zakázce byly v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou firmou HV – projekt, Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem, zemními pracemi skrývkou svrchní, orniční vrstvy v šířce a délce cyklostezky. Po odstranění ornice až na úroveň zemní pláně jsou na vytipovaných místech provedeny zkoušky únosnosti pláně. Autorizovanou zkušebnou jsou zkoušky provedeny a zjištěno, že únosnost pláně je zcela nevyhovující a že nelze v souladu s projektovou dokumentací pokračovat v pokládce konstrukcí cyklostezky. Situace je oznámena investorovi a TDS s projektantem. Stavební práce musely být v tomto okamžiku pozastaveny. Projektantem je navržen možný způsob úpravy pláně v úrovni aktivní zóny (cca 0,5 m pod úroveň zemní pláně.) Návrh je rozpracován do položek rozpočtu tzv. víceprací.
   
 • 5. 10. 2020
  • Zahájení stavebních prací
    
 • 1. 10. 2020
  • Došlo k předání staveniště
    
 • 5. 9. 2020
  • Stavební povolení na cyklostezku nabylo právní moci.
    
 • 3. 9. 2020
  • Smlouva do doby vydání stavebního povolení s firmou KARETA s.r.o. nebyla podepsána. V tento den došlo k podpisu smlouvy.
    
 • 31. 8. 2020 
  • Vydáno stavební povolení
    
 • 29. 6. 2020
  • V tento den byl zároveň přes EZAK Smart soutěžen stavební dozor, kde byla radou města schválena příkazní smlouvy na stavební dozor s panem Pavlem Volkem. Autorský dozor zde vykonává Ing. Jan Hvorecký – Hvprojekt
    
 • 29. 6. 2020
  • Byla radou města schválena smlouva o dílo mezi Městem Město Albrechtice, IČ 00296228, se sídlem nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice jako objednavatelem a firmou KARETA s.r.o.
    
 • 22. 6. 2020 
  • Byl ukončen příjem nabídek. Obdrželi jsme sedm nabídek. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala firma KARETA s.r.o. s cenou 5 460 248,45 Kč bez DPH.
    
 • 3. 6. 2020 
  • Zakázka byla na profilu vhodného uveřejnění zveřejněna.
    
 • Zadávací dokumentace byla odeslána na CRR ke kontrole.
   
 • 14. 5. 2020
  • Rada města schválila zadání zjednodušeného podlimitního řízení na zadání zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce na akci „Cyklostezka Město Albrechtice-Třemešná“.
    
 • 30. 4. 2020
  • Byli jsme vyzváni, abychom před vydáním právního aktu o poskytnutí dotace doložili platné stavební povolení
    
 • 20. 12. 2019
  •  Byla podána žádost o dotaci
    
 • 18. 12. 2019 
  • Podaná žádost o stavební povolení
    
 • 11. 12. 2019
  • Územní rozhodnutí na cyklostezku nabylo právní moci
    


Dotační žádost byla podána v rámci IROP – 5. výzva MAS Rozvoj Krnovska – IROP – Bezpečná doprava. Projekt řeší zvýšení bezpečnosti na silnici 1. třídy s označením I/57 mezi obcemi Město Albrechtice a Třemešná formou vybudování komunikace IV. třídy pro chodce a cyklisty (komunikace s vyloučením motorové dopravy). Samotná stezka bude ve většině své délky vedena mimo zastavěné území na volných zatravněných plochách, paralelně se silnicí I/57 v odstupu 80-100 m. Stezka bude sloužit osobám z cílových skupin k jejich nemotorové přepravě za prací, službami či vzděláním.

 • Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši 9 693 657,37 Kč.
 • Příspěvek Unie by měl činit 5 728 662,45 Kč.

Indikátory:
Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras – 1,328 km
3.6.2020 byla vyhlášena zjednodušená podlimitní veřejná zakázka Cyklostezka Město Albrechtice – Třemešná. Datum ukončení příjmu nabídek je 22.6.2020, v 10:30 hod.


 

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru