Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Herní zázemí v Parku Bedřicha Smetany

MSK

Dne 7. září bylo oficiálně otevřené nově vybudované dětské hřiště v parku Bedřicha Smetany. Za přítomnosti starostky města, náměstka hejtmana kraje Jana Krkošky a zhotovitele Marka Uličného byla slavnostně přestřižena páska, čímž byl tento slavnostní okamžik potvrzen. Nové herní prvky na hřišti jako první vyzkoušely děti z Mateřské školy, které si řádně zadováděly. Přejeme dětem, ať jim nové hřiště slouží! 

FotoFotoFotoFotoFoto

Aktualizováno 7. 9. 2022


V parku Bedřicha Smetany vzniklo v průběhu prázdnin nové velké dětské hřiště se spousty herních prvků. Toto velké a moderní hřiště za 2,5 milionů vzniklo za finanční podpory Moravskoslezského kraje, který přispěl dotací ve výši 400 000 Kč v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022“. Děti si zde mohou užít mnoho zábavy a skotačení na nových herních prvcích a atrakcích. Rodiče mohou příjemně trávit volný čas se svými ratolestmi a posedět na nově instalovaných lavičkách před budovou Katovny. 

FotoFotoFotoFotoFoto

Aktualizováno 5. 9. 2022


V parku přibyly nové herní prvky.

FotoFotoFoto

Aktualizováno 12. 8. 2022


V parku B. Smetany instalujeme nové herní prvky, které se brzy budou moci také používat. 

FotoFoto

Aktualizováno 3. 8. 2022


Byla zahájena výstavba nového dětského hřiště v parku Bedřicha Smetany. Toto velké a moderní hřiště za 2,5 milionů vznikne za finanční podpory Moravskolezského kraje, který přispěl dotací ve výši 400 000 Kč v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022“. Děti se tak za nedlouho mohou těšit na spoustu nových herních prvků a atrakcí, kde si užijí mnoho zábavy a rodiče zde mohou příjemně trávit volný čas se svými ratolestmi. 

FotoFotoFoto

Aktualizováno 27. 7. 2022


Zhotovitel: GRISPA s. r. o.
Autorský dozor: Ing Grigorios Akritidis
Technický dozor: Ing. Burda
Termín provádění: do 75 dnů od předání staveniště
Staveniště bylo předáno a v současné době se čeká na dodání herních prvků. Vzhledem k tomu, že nelze lanovou dráhu a stávající houpačky smysluplně demontovat a použít na jiném místě, je dohodnuto o jejich ponechání v rámci ostatních herních prvků a o úpravě rozsahu sportoviště.

Aktualizováno 29. 6. 2022


Zhotovitelem zakázky se stala firma Grispa s. r. o. zastoupena Ing. Markem Uličným. Technický dozor bude provádět Ing. Pavel Burda. Na stavební práce byla postkytnuta dotace z Moravskoslezkého kraje. 
Předání staveniště: 1. června 2022 ve 12 hodin.

Aktualizováno 31. 5. 2022


Dne 4. 5. 2022 byla vyhlášena nová veřejná zakázka.
Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se úpravy části pozemku parku Bedřicha Smetany v Městě Albrechticích. Jedná se především o povrchové úpravy terénu a doplnění herních prvků a laviček.
Zahájení realizace se předpokládá začátkem června 2022 v závislosti na klimatických podmínkách. Délka výstavby se předpokládá 75 kalendářních dní.
Místem plnění je park Bedřicha Smetany ve Městě Albrechticích, parc. č. 1753/4 v k. ú. Město Albrechtice. 
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované v 10/2019 oprávněnou osobou, a to subjektem Ing. Gigorios Akritidis, Tyršova 304/20, 793 95, Město Albrechtice, IČ: 88652548, ČKAIT 1103829.

Aktualizováno 4. 5. 2022


Rada města dne 21.3.2022 schválila:

  • 22/63R/7a Rada města Město Albrechtice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 400.000,- Kč na investiční akci "Herní zázemí v Parku B. Smetany.
  • 22/63R/7b Rada města Město Albrechtice schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 400.000,- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, se sídlem 28. října 1117, 70218 Ostrava, jako poskytovatelem a Městem Město Albrechtice, IČ 00296228, se sídlem nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, jako příjemcem, na investiční akci "Herní zázemí v Parku B. Smetany, dle přílohy.

Aktualizováno 4. 5. 2022


Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na 7. zasedání dne 16. 3. 2022 usnesením číslo 7/650 rozhodlo poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022“ v dotačním titulu 1 na projekt města Město Albrechtice  „Herní zázemí v parku B. Smetany“.

Aktualizováno 4. 5. 202


Město Město Albrechtice podalo žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022 ve výši 400 000 Kč.

Aktualizováno 3. 5. 2022


Termín zahájení projektu: 1. 1. 2022
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2022

Cílem projektu je realizace další části rekonstrukce Parku B. Smetany dle projektové dokumentace "Revitalizace Parku B. Smetany" zhotovené v roce 2019, tzv. stavební obnovu veřejných prostranství, rekonstrukci a výstavbu prvků venkovské zástavby a občanské vybavenosti.
Jedná se o plochy veřejného prostranství, obytné - městské. Park za poslední tři roky prošel již významnou rekonstrukcí, byla vybudována tzv. hudební bouda z českopolské spolupráce, byl obnoven pomník obětem světových válek, v tomto roce se bude realizovat rekonstrukce posezení s ohništěm opět v rámci CZ-PL spolupráce.
Tento park využívají jak občané Města Albrechtic, tak i občané z okolních obcí při pořádání kulturních či sportovních aktivit. Park rovněž navštěvují děti a mládež v rámci družina Základní školy Město Albrechtice, často se stává místem zastavení pro seniory, kteří zde chodí na procházky. Spolky, které působí v Městě Albrechticích zde konají různé společenské aktivity, jako např. slavnosti máje, v loňském roce se zde konalo letní kino.
V rámci projektové dokumentace je navrženo herní zázemí jak pro děti a mládež, tak i pro seniory. Realizací tohoto projektu dojde k obnově veřejného prostoru, podpoře turistické atraktivity parku B. Smetany, kdy turisté na svých procházkách mohou zakončit svou cestu právě v parku, provést zde strečing, odpočinout, načerpat síly a děti zde mohou v bezpečí parku (mimo ruch města, možnosti vyběhnutí na komunikaci, ve veřejné zeleni) rozšiřovat své pohybové dovednosti a zvyšovat svou fyzickou zdatnost.
Konkrétně bude vybudováno hřiště v Parku B.Smetany s 6 prvky, včetně dopadové plochy, obruby a zapravení okolí. Na realizaci této části je vydáno stavební povolení, je zhotoven slepý rozpočet pro realizaci soutěže.
Park B. Smetany slouží nejen pro veřejnost, děti a mládež základní školy, podporu turistiky, tvoří klidovou a odpočinkovou část města a zázemí pro konání spolkových a městských akcí, ale i pro organizaci teambuildingových aktivit významných zaměstnavatelů města Město Albrechtice, ale právě herní zázemí je to, co aktuálně v Parku B. Smetany chybí. Návštěvníci zde rádi posedí na lavičkách, mládež se nám zde srocuje v odpoledních a večerních hodinách, ale chybí zde něco, co návštěvníkům zpestří zde strávený čas. Něco, co je podnítí k aktivnímu prožití času v parku, neboť pohyb vytváří v těle endorfiny a tím pádem pocit spokojenosti.

Aktualizováno 3. 5. 2022

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru