Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

Poznej svého souseda


CZ/PL

22. října navštívili naše město zástupci partnerské obce Biala a spolu se zástupci Města Albrechtic se účastnili společné aktivity s názvem „Seznámení se se zámeckou historií“ v rámci česko-polského projektu Poznej svého souseda. 

V rámci této aktivity navštívili účastníci zámek v Linhartovech, kde je kastelán zámku provedl jeho nově zrekonstruovanými prostory a zámecký park v Hynčicích, kde si prohlédli zvířata, a také nahlédli do zahrady a oranžérie s odrůdy zeleniny a rostlin. Dále jsme společně navštívili i nově zrekonstruovaný Měšťanský dům, který je rovněž významnou památkou města a odpoledne bylo zakončeno v parku B. Smetany.

Česko-polský projekt Poznej svého souseda byl realizovaný ve spolupráci Bialy a Města Albrechtic a byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

Aktualizováno 26. 10. 2022


V poslední srpnový den se mládež ve věku od 14 let a dospělí vydali do polské obce Biala. Jednalo se o aktivitu s názvem "Společně poznáváme město Biala" a setkání zástupců obce Biala a Města Albrechtic v rámci projektu "Poznej svého souseda". Zástupci Města Albrechtic a Bialy se již podruhé účastnili terénních her v Biale. Hry byly opět založeny na poznávání památek a zajímavostí obce Biala. Celou akci vedli animátoři a každý z účastníků obdržel certifikát "Lovec pokladů" a malý dárek. 

Více informací o projektu zde.

FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

Aktualizováno 2. 9. 2022


V parku B. Smetany je hotová zpevněná plocha před Katovnou, nově byly instalovány lavičky. 

FotoFotoFoto

Aktualizováno 23. 8. 2022


30. srpna 2022 se uskuteční cesta do polské Biale, která je určena pro mládež ve věku od 14 let a více a dospělé. Cílem cesty jsou terénní hry v Biale, které jsou konány v rámci projektu Poznej svého souseda. 

 • Místa jsou dostupná pro 25 osob.
 • Odjezd je od MěÚ v 9:00 hodin a návrat nejpozději kolem 14:00 hodin.
 • Občerstvení je zajištěno.
 • Zájemci, hlaste se u paní V. Dankovičové (777 781 056).
  Foto

Aktualizováno 9. 8. 2022


 

V parku B. Smetany probíhají práce na instalaci laviček na zpevněné ploše před Katovnou. 

FotoFotoFotoFoto

Aktualizováno 27. 7. 2022


Dne 16. července se v rámci česko-polské spolupráce a projektu „Poznej svého souseda“ uskutečnilo přátelské setkání s polskými občany. Setkání byla zahájeno výšlapem na Burkvíz, následoval přesun do parku Bedřicha Smetany, kde bylo pro zúčastněné připraveno posezení a občerstvení před Katovnou. Party stan, jenž byl použit mimo jiné i na Letních slavnostech, grilovací set a veškeré další vybavení bylo pořízeno v rámci česko-polského projektu Poznej svého souseda. Po skončení akce proběhlo v parku promítání romantického filmu Zrodila se hvězda.

FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

Aktualizováno 18. 7. 2022


Zpevněná plocha před Katovnou v parku Bedřicha Smetany:
Zhotovitel: JHF Heřmanovice
Technický dozor: Ing. Burda
Termín provádění: 10. 5. 2022 – do 30 kalendářních dnů
Dotace: Poznej svého souseda
Práce byly ukončeny 22. červnu. Dílo bylo předáno, vyfakturováno a bude následovat kolaudace.
16. července proběhne v parku setkání s polskými občany v rámci projektu Poznej svého souseda.

Aktualizováno 29. 6. 2022


V sobotu 11. června navštívilo 16 dětí a 12 dospělých z Města Albrechtic v rámci projektu Poznej svého souseda polské město Biała. Pro děti byly připraveny soutěže, kdy děti plnily na čas úkoly na jednotlivých stanovištích. Po splnění úkolů byli vyhlášení vítězové. Za Město Albrechtice soutěžilo 5 družstev. Družstvo Křištofky se umístilo na 2. místě, za což získalo hrneček se znakem Biała. Ostatní pak obdrželi dárkové předměty. Následoval oběd a krátká prezentace o památkách v městě Biała. Na závěr byla přestřižena páska, která symbolizovala dlouholeté přátelství mezi Białou a Městem Albrechticemi. 
FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

Aktualizováno 13. 6. 2022


1. června 2022 ve 13 hodin proběhne kontrolní den.

Aktualizováno 31. 5. 2022


Aktivita projektu "Poznej svého souseda"

Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se úpravy části pozemku parku Bedřicha Smetany v Městě Albrechticích. Jedná se především o demontáž současného mobiliáře a povrchové úpravy terénu + doplnění souboru stolů a laviček. 

Zhotovitel: firma JHF Heřmanovice spol. s. r. o.
Staveniště předáno: 9. května 2022
Předpokládané datum ukončení: 8. června 2022

FotoFotoFoto

Aktualizováno 23. 5. 2022


Zpevněná plocha před Katovnou v parku Bedřicha Smetany:
Zhotovitel: JHF Heřmanovice
Technický dozor: Ing. Burda
Termín provádění: 10. 5. 2022 – do 30 kalendářních dnů
Dotace: Poznej svého souseda
Předpokládané datum ukončení: 8. června 2022

Aktualizováno 20. 4. 2022


Dne 15. března 2022 byla vyhlášena nová veřejná zakázka: Úprava prostranství před „Katovnou“ v parku Bedřicha Smetany.
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se úpravy části pozemku parku Bedřicha Smetany v Městě Albrechticích. Jedná se především o demontáž současného mobiliáře a povrchové úpravy terénu.
Zahájení realizace se předpokládá na přelomu dubna a května 2022 v závislosti na klimatických podmínkách.
Délka výstavby se předpokládá 30 kalendářních dní.
Místem plnění je park Bedřicha Smetany ve Městě Albrechticích, parc. č. 1271 a 1753/4 v k. ú. Město Albrechtice.
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované v 10/2019 oprávněnou osobou, a to subjektem Ing. Gigorios Akritidis, Tyršova 304/20, 793 95, Město Albrechtice, IČ: 88652548, ČKAIT 1103829.
Předmět zakázky je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, projekt Poznej svého souseda, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002948.

Aktualizováno 15. 3. 2022


Cíl projektu:
Cílem projektu je udržování dobrých sousedských kontaktů navázaných během předchozích setkání v rámci jiných projektů i mimo ně,  v kontextu atraktivní prezentace kulturních a turistických hodnot sousedního státu. Předpoklad projektu bude dosažen vytvořením příležitostí ke spolupráci a kontaktu mezi společností Města Albrechtice a Obce Biała během organizovaných akcí nebo aktivit, které budou atraktivním způsobem vytvářet pozitivní obraz sousedního státu a zájem o historii a kulturu pohraničí. V důsledku aktivit projektu mají partneři v úmyslu prezentovat polsko-české cílové skupině (děti, mládež, dospělí a senioři) mnoho atrakcí pohraničí pomocí různých forem komunikace (včetně prohlídek památek, workshopů, zájezdů, výstav, venkovních her, tištěných propagačních materiálů, besed). Projekt realizuje hlavní cíle programu vytvořením spolupráce mezi místními komunitami a jednotkami místní správy na polsko-českém pohraničí, zapojením do provádění klíčových formálních a neformálních činností sociálních skupin na obou stranách pohraničí, rozsáhlou propagaci nejen v průběhu realizace projektových aktivit, ale také během období udržitelnosti - a tím podporuje soužití v regionu, přispívá ke snižování kulturní a jazykové vzdálenosti a předchází homofobii (zejména u mladých lidí).

Aktivity, které budou realizovány v rámci projektu:
V rámci projektu jsou partnery naplánovány společně realizované aktivity:

 • Příprava projektu: realizace aktivit zaměřených na společnou přípravu dokumentace žádosti o spolufinancování projektu z externích zdrojů, včetně překladu žádosti; podání žádosti o financování
 •  Řízení projektu: koordinace aktivit projektu a jeho propagace polsko-českým týmem za účelem řádné realizace projektu a dosažení stanovených cílů; vyúčtování projektu
 • Poznávání historie zámků: návštěva zámků nacházejících se v okolí Města Albrechtice: v Linhartovech a v Hynčicích za účasti obyvatel českého a polského pohraničí, které bude završeno integračním setkáním v parku B. Smetany na besedě s uměleckým programem
 • Krása přírody zříceniny Burkvízu: společná česko-polská túra (po turistické stezce) z České vsi ke zřícenině hradu Burkvíz, završena integračním setkáním v parku B. Smetany, u společného pohoštění a zajímavého programu
 • Procházka po Krtekčkově stezce: Česko-polské integrační setkání pro nejmenší v parku B. Smetany spojené s atrakcemi návštěvy Krtečkové stezky a rozhledny
 • Málo známé tváře Biale: dvě polsko-česká setkání v rámci poznávání historie a kultury Obce Biała během workshopů o digitalizaci starých dokumentů ze sbírek regionální světnice a noční prohlídka památek města spojená se společným občerstvením
 • Společně poznáváme město a Obec Biała: dvojnásobná polsko-česká setkání v oblasti poznávání předností a hodnot Obce Biała v průběhu her v přírodě a prezentace atrakcí obce na společném setkání v Sociální a kulturní centrum.

Všech aktivit se účastní obyvatelé partnerů a společně poznávají krásy a přednosti své vlastní a partnerské obce. Integrační setkání během aktivit, výletů a prohlížení památek budou příležitostí k navázání a udržování dobrých sousedských kontaktů a zájmu o kulturu, historii a zajímavosti celého pohraničí.

Udržitelnost projektu:
V důsledku projektu bude vytvořena infrastruktura pro společná setkání v parku B. Smetany ve Městě Albrechticích (uspořádané a vybavené místo) a vybavení (stan, stravovací zařízení), které bude po skončení tohoto projektu nadále využíváno k pořádání polsko-českých setkání, mimo jiné s obcí Biała, se kterou Město Albrechtice neustále spolupracuje a pozývá na různé akce. Na polské straně jsou stálými prvky projektu přenosné venkovní stojany, zařízení pro digitalizaci dokumentů a ukládání sbírek (softwarový modul, skener, server, disk, nepřerušitelný zdroj napájení), tabule v několika objektech v obci v Białej, gastronomické vybavení Společenského a kulturního centra v Białej, stejně jako 3000 výtisků průvodce městem Biała, který bude i nadále prezentovat hodnoty Obce Biała během dalších společenských a kulturních akcí, také za účasti obyvatel pohraničí. Zařízení bude zařazeno do příslušných záznamů partnerů a rozpočty obcí poskytnou finanční prostředky na jejich průběžnou údržbu a případné doplnění v případě poškození. Rozpočty partnerů budou navíc zahrnovat prostředky na udržování polsko-české spolupráce, včetně realizace dalších společných předsevzetí.
Zakoupené zařízení a vybavení / vytvořená infrastruktura budou označeny v souladu s požadavky programu, což zajistí trvalou propagaci projektu a fondů EU, díky nimž je možné projekt realizovat.
Nehmotné výhody tohoto projektu v podobě poznávání hodnot souseda, získávání pozitivního obrazu o zahraniční společnosti, snižování kulturní vzdálenosti a jazykové bariéry budou partneři udržovat ve vzájemných kontaktech - projektových a spontánních, tak aby se identifikovaný problém tohoto projektu nestal pravidlem.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru