Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Albrechtice

2023


Informace

 • Volba prezidenta republiky se bude konat ve dnech 13. a 14. ledna 2023. První den voleb začíná hlasování ve 14:00 hodin a končí ve 22:00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8:00 hodin a končí ve 14:00 hodin.
 • V prvním kole je zvolen kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů oprávněných voličů. Není-li takový kandidát, koná se za 14 dnů druhé kolo volby, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola volby. Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který obdržel ve druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.
 • Případné II. kolo voleb se bude konat ve dnech 27. a 28. ledna 2023.

Kdo může volit?

 • Voličem je občan ČR, který alespoň druhý den voleb dovrší věku 18 let a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Jak zjistím kdy a kde mohu hlasovat?

 • Adresu volební místnosti a další potřebné informace zveřejní starosta nejpozději 15 dnů přede dnem voleb způsobem v místě obvyklým; pokud je v obci více volebních okrsků, starosta sdělí, která část obce a volební místnost náleží ke kterému okrsku.

Hlasovací lístky

 • Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na území ČR na adresu svého trvalého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem prvního kola volby. Hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta. Hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, pokud kandidátní listina některého kandidáta nebyla zaregistrována. Seznam kandidujících subjektů je možné nalézt po registraci kandidátních listin i na stránkách Českého statistického úřadu. Pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti.

Průběh hlasování

 • Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem.
 • Pozor! Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.
 • Pozor! Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
 • Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků. S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
 • Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
 • S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i  úřední obálku vložit do volební schránky.

Dokumenty

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
paticka-foto

nahoru